Başbakan için 400 milyon dolara yeni uçak alıyorlar.

Yeliz

New Member


Erdoğan’a 200 milyon dolara Airbus 330-200 alınıyor. Yeni uçak, lüks ve konfor için adeta baştan yaratıldı. Maliyet 400 milyon dolar oldu. Başbakan’ın uçağı 1 yıl sonra gelecek…
Hü­kü­met, büt­çe açı­ğı­nı ka­pat­mak için zam ya­pı­yor. Ye­ni ver­gi ka­lem­le­ri ge­ti­ri­yor. Va­tan­daş, ar­tan ver­gi­ler yü­zün­den ke­mer sı­kar­ken, dev­le­tin lüks har­ca­ma­la­rı tam gaz sü­rü­yor. Son ola­rak Baş­ba­kan­lık VIP uçak fi­lo­su­na ye­ni bir uçak da­ha ek­len­miş­ti. şu­bat ayın­da ya­pı­mı ve test uçuş­la­rı ta­mam­la­nan uça­ğın VIP dö­nü­şü­mü­ne baş­lan­dı.
Uçağın içi lüks olacak
Air­port­Ha­be­r’­in ha­be­ri­ne gö­re; VIP ha­zır­lık­la­rı için AB­D’­ye uçan TC-Tur tes­cil­li Air­bus 330-200 ti­pi uça­ğın iş­lem­le­ri ha­len sü­rü­yor. Uçak, yak­la­şık 1 yıl sür­me­si plan­la­nan dö­nü­şüm son­ra­sı son de­re­ce lüks ve kon­for­lu ha­liy­le Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek.
Fi­lo­sun­da 6 uçak ve 1 he­li­kop­ter olan Baş­ba­kan­lı­k’­ın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak. Baş­ba­kan Er­do­ğan için, Air­bu­s’­tan 200 mil­yon do­la­ra sa­tın alı­nan uça­ğın VIP dö­nü­şüm ma­li­ye­ti ise du­dak uçuk­lat­tı. Uça­ğın içi­ne, top­lan­tı sa­lon­la­rı, din­len­me ve ya­tak oda­la­rı, özel gü­ven­lik sis­tem­le­ri ve ban­yo­dan mut­fa­ğa ka­dar bir­çok de­tay ek­le­ni­yor. Air­bus 330-200 ti­pi uça­ğın da VIP dö­nü­şüm ma­li­ye­ti­nin en az 200 mil­yon do­la­rı bul­ma­sı ve uça­ğın Tür­ki­ye­’ye top­lam ma­li­ye­ti­nin 400 mil­yon do­la­rı aş­ma­sı bek­le­ni­yor.“O uça­ğı giz­li­yor­la­r”
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ye­ni uça­ğı, Mec­li­s’­te so­ru öner­ge­si de olmuş­tu. CHP ız­mir Mil­let­ve-­ki­li Ay­tun Çı­ray, “Bu uçak ne za­man alın­dı? Baş­ba­ka­n’­ın ra­ha­tı bu mil­le­te kaç mil­yon do­la­ra mal ol­du?” di­ye sor­muş­tu. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­dağ, “Böy­le bir uçak yo­k” ya­nı­tı­nı ver­miş­ti. Çı­ray ise “Boz­dağ, lüks uça­ğı giz­le­me­ye ça­lı­şı­yo­r” de­miş­ti.
Em­rin­de 6 uçak 1 he­li­kop­ter var
AKP dö­ne­min­de “VIP uçak fi­lo­su­” ku­rul­du. Fi­lo­da 6 uçak bir he­li­kop­ter var. Filodaki uçakları, ihtiyacı olan herkes kullanabiliyor.
* Baş­ba­kan Er­do­ğan, se­ya­hat­le­rin­de ge­nel­lik­le TC – ANA uça­ğı­nı kul­la­nı­yor. Ye­ni uça­ğın, ANA ye­ter­siz kal­dı­ğı için si­pa­riş edil­di­ği söy­le­ni­yor.
* ATA, GAP ve DAP da dev­le­tin uçak fi­lo­su­nda… AKP döneminde alınan, DA­P’­ın dev­le­te ma­li­ye­ti 60 mil-­yon do­lar ol­du.
* Dev­let Ha­va Mey­dan­la­rı ış­let­me­si bün­ye­sin­de­ki iki adet Cess­na Ci­ta­ti­on ti­pi uça­ğın Baş­ba­kan­lık fi­lo­su­na dev­re­dil­me­siy­le uçak sa­yı­sı 6 oldu. Yeni Airbus’la bu sayı 7’e çıkacak.
* Yakın mesafe uçuşlarını Emniyet’e ait OBA helikopteriyle yapan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2 helikopter alınması için çalışma başlattı.
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst