Bir Zeka Sorusu

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Bir adam y�llar boyu Almanyada bir bankada �al��m�� ve emekli
olmas�na yak�n art�k yurda
d�nmeye karar verdi�i g�n lan felekten bir g�n �alim bari deyip
bir bara gitmis.. barda i�kisini i�erken kar��s�na �ok g�zel bir kad�n
oturmu� bizimki kad�na hayran kal�p hemen garsonu �a��r�p bir ka��da
tan��abilirmiyiz mesaj�n� yazd�ktan sonra garsonla kad�na g�ndermi�.
kad�n ka��d� alm�� okumu� adama imal� bir bak��tan sonra ka��d�n
arkas�na bir �eyler yaz�p ka��d� tekrar adama geri g�ndermi�
adam ka��da bakm�� bakm��.... hi� bir �ey anlamam�� yaz� ne
almanca ne bildi�i bir dile aitmi� gitmi� ka��d� en yak�n arkada��na
verip ya bunu bir kad�n bana yazd� ben anlamad�m ne yaz�yor burda diye
sormus arkada�� ka��d� okur okumaz
sak�n bir daha beni arama arkada�l���m� sona erdi diyip
yan�ndan gitmi�..
adam �a�k�n bir halde eve gidip anne babas�na ya siz
eskisiniz
bilirsiniz burda ne yaz�yor diye bu sefer onlara sormu� .anne babas�
ka��d� okuyunca adam� evlatl�ktan red etmi�ler. kar�s�na g�stermi� kar�s�
bo�anma davas� a�m��. adam art�k ��ld�rma noktas�na gelmi� len demi� bunu
en iyi anlayan doktor olur, nede olsa onlar�n yaz�s� kar���k diyip
bir doktora gitmi�. Doktor ka��d� okuyunca �ok sakin bir �ekilde izin
isteyip odasina girmi� aradan 1 saat 2 saat ge�mi� doktor yok... bizim
adam merak edip odaya girince bir bakm�ski doktor tavanda sallan�yor
kendini asm�� adam en sonunda pes etmi� len bu ka��t ba��ma �ok i�ler a�t� ba�kas�n�nda hayat�n� karartmas�n diye ka��d� �al��t��� bankan�n kasas�na koyup evine gitmi�.
O ak�am da tesad�f bankaya h�rs�zlar girmi� kasadaki b�t�n
paralar� alm��lar tam kac�caklar� s�rada h�rs�zlar�n �efi ka��d� g�rm��
�ef ka��d� okuyunca birden �abuk paralar� yerine koyun demi� ve b�t�n
paralar� kasaya geri koyduktan sonra �ekip gitmi�ler

��MD� GELELiM SORUMUZA HALiYLE BU KA�IT'TA NE YAZIYOR D�YCEM...

�P UCU : CEVAP ���N YAZIYI �Y� OKUYUN DER�M...

(Daha do�rusu firman�n istedi�i cevap buymu�)
�ok fazla merak etti�i i�in adam�n ba��na gelmeyen kalm�yor
ama kendine zarar verme pahas�na
ka��tta yazan� ��renmekten de birt�rl� vazge�miyor.
�irket bu noktada en mant�kl� cevab�n ya da
yap�lmas� gerekenin "vazge�mek" oldu�unu s�yl�yor.
Yani as�l �nemli olan ka��tta yazan de�il
gerekti�inde vazge�meyi bilmek ve gereksiz h�rs yapmamak
 

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | taban puanları | kişisel sağlık | replika saat

Türkiye iş ilanları
Üst