Bir Zeka Sorusu

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Bir adam y�llar boyu Almanyada bir bankada �al��m�� ve emekli
olmas�na yak�n art�k yurda
d�nmeye karar verdi�i g�n lan felekten bir g�n �alim bari deyip
bir bara gitmis.. barda i�kisini i�erken kar��s�na �ok g�zel bir kad�n
oturmu� bizimki kad�na hayran kal�p hemen garsonu �a��r�p bir ka��da
tan��abilirmiyiz mesaj�n� yazd�ktan sonra garsonla kad�na g�ndermi�.
kad�n ka��d� alm�� okumu� adama imal� bir bak��tan sonra ka��d�n
arkas�na bir �eyler yaz�p ka��d� tekrar adama geri g�ndermi�
adam ka��da bakm�� bakm��.... hi� bir �ey anlamam�� yaz� ne
almanca ne bildi�i bir dile aitmi� gitmi� ka��d� en yak�n arkada��na
verip ya bunu bir kad�n bana yazd� ben anlamad�m ne yaz�yor burda diye
sormus arkada�� ka��d� okur okumaz
sak�n bir daha beni arama arkada�l���m� sona erdi diyip
yan�ndan gitmi�..
adam �a�k�n bir halde eve gidip anne babas�na ya siz
eskisiniz
bilirsiniz burda ne yaz�yor diye bu sefer onlara sormu� .anne babas�
ka��d� okuyunca adam� evlatl�ktan red etmi�ler. kar�s�na g�stermi� kar�s�
bo�anma davas� a�m��. adam art�k ��ld�rma noktas�na gelmi� len demi� bunu
en iyi anlayan doktor olur, nede olsa onlar�n yaz�s� kar���k diyip
bir doktora gitmi�. Doktor ka��d� okuyunca �ok sakin bir �ekilde izin
isteyip odasina girmi� aradan 1 saat 2 saat ge�mi� doktor yok... bizim
adam merak edip odaya girince bir bakm�ski doktor tavanda sallan�yor
kendini asm�� adam en sonunda pes etmi� len bu ka��t ba��ma �ok i�ler a�t� ba�kas�n�nda hayat�n� karartmas�n diye ka��d� �al��t��� bankan�n kasas�na koyup evine gitmi�.
O ak�am da tesad�f bankaya h�rs�zlar girmi� kasadaki b�t�n
paralar� alm��lar tam kac�caklar� s�rada h�rs�zlar�n �efi ka��d� g�rm��
�ef ka��d� okuyunca birden �abuk paralar� yerine koyun demi� ve b�t�n
paralar� kasaya geri koyduktan sonra �ekip gitmi�ler

��MD� GELELiM SORUMUZA HALiYLE BU KA�IT'TA NE YAZIYOR D�YCEM...

�P UCU : CEVAP ���N YAZIYI �Y� OKUYUN DER�M...

(Daha do�rusu firman�n istedi�i cevap buymu�)
�ok fazla merak etti�i i�in adam�n ba��na gelmeyen kalm�yor
ama kendine zarar verme pahas�na
ka��tta yazan� ��renmekten de birt�rl� vazge�miyor.
�irket bu noktada en mant�kl� cevab�n ya da
yap�lmas� gerekenin "vazge�mek" oldu�unu s�yl�yor.
Yani as�l �nemli olan ka��tta yazan de�il
gerekti�inde vazge�meyi bilmek ve gereksiz h�rs yapmamak
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst