DÜNYA ıNSAN HAKLARI HAFTASI (10 Aralık ile başlayan hafta)

Yeliz

New MemberDÜNYA ıNSAN HAKLARI HAFTASI (10 Aralık ile başlayan hafta)

ınsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ ınsan Hakları” denir.

ınsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. ınsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. ınsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

ınsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez ıngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız ıhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile ıngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.

24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “ınsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.

ınsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.

Her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta “ınsan Hakları Haftası” olarak kutlanır. Hafta süresince kişi hakları belirtilir, insanca yaşamanın önemi anlatılır. ınsan sevgisinin herkese aşılanması sağlanır. ınsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında ınsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde ınsan Hakları Haftası olarak kutlanır. ınsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.

ınsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. ınsan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. ınsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak bu yaşantıya örnek olarak verilebilir. Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu hissettiler. Bu hoşnutsuzluklarını ortaya koyarak 1215 yılında ıngiltere’de Kral John’a karşı haklarını savunmak amacıyla bazı istekler ortaya koydular. Ortaya konan bu kararlı tavır karşısında kral bir antlaşma metnini kabul etmek zorunda kaldı. Hazırlanan Özgürlükler Belgesi kabul edildi. ınsan hakları konusunda sözden öteye geçilmiş oldu. Artık insan hakları metne dökülmüş, insanların kısıtlanamayacak bazı hakları güvence altına alınmış oluyordu. ınsanların yaşayışlarında, hayati konularda eşit haklara sahip oldukları fikri 1776 yılında Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi ile de pekişmeye başlamış oldu. ınsan hakları ile ilgili bir başka çalışma Fransız ıhtilali zamanında yapılmış ve 1789 yılında ınsan Hakları Bildirisi yayımlanmıştır. Bütün bu çalışmalar insanların daha çağdaş yaşama isteğinin birer ürünüdür. Zamanında insan haklarının tam ve hiçbir ayrım yapmadan korunmaması bu zorunluluğu kaçınılmaz kılmıştır. Sözde var olması, tam uygulanmasını sağlamamıştır. Yapılan eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı eziyetler insan kişiliğini zedeler olmuştur.

Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. Bu sebeple tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır.

ınsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.

BıRLEşMış MıLLETLER ıNSAN HAKLARI EVRENSEL BıLDıRıSı
1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
5. Yasalar önünde herkes eşittir.
6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış ınsan” muamelesi yapılmalıdır.
20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.

*DÜNYA ıNSAN HAKLARI HAFTASI GÜZEL SÖZLERı*


* ınsan köle doğmaz, köle yapılır.
* Gerçek olan tek yarış! ınsanlık yarışı.
* En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.
* ınsan, insanın efendisi olamaz.
* Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
* Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.
* Milli kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.
* Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.
* ınsan sevgisi kadar büyük sevgi olamaz.
* Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
* Kişisel hürriyetler kutsaldır.
* Biz yaşamak, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. (Atatürk)
* Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz. ınsanı büyük yapan, kendi azmi ve bağlılığıdır. (C. De Gaulle)
* ınsan, olmadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)
* Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslar arası tedbirler alınmalıdır. ınsanlığın tamamının mutluluğu, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)
* ınsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap şahabettin)
* Adil olmayan millet özgür de olamaz. (E.D. Sieys)
* Bencil bir insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgunyev)
* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş gibidir. (Montesquieu)

*DÜNYA ıNSAN HAKLARI HAFTASI şııRLERı*

ıNSAN HAKLARI

ınsanlığa önem verip,
Bu bildiride yayınlandı.
Bütün insanlık sevinip,
Derin uykudan uyandı.

O evrensel bildiride,
“ınsan Hakları” var, dinle,
Bildiriyi okuyalım,
Arkadaşım gel seninle.

“Tüm insanlar hür doğarlar,
Dil, din, ırk, renk bakımından,
Ayrı bile bulunsalar,
Kaybetmezler haklarından.”

“Köleliği” çirkin bulur,
“Özgür” olmayı savunur.
ınsanları sevdiğine,
Bütün dünyaya duyurur.

Çarptırılmaz hiçbir kimse,
ınsanlık dışı cezaya.
Karışamaz hiçbir kuvvet,
Ne almaya, ne satamaya.

Hasan şEN

ıNSAN

Gelin yüzlü papatyalar
Kırın en güzel süsüdür.
Ondan daha güzeller var
Bu, gülen insan yüzüdür.

Yaz ağaca küpe takar,
Gümüş dere durmaz akar.
Akan sudan güzeli var
Bu, gülen insan yüzüdür.

Artık hava kararınca
Yuvasındadır karınca.
Ölüm menzile varınca
Yaşlanan insan gözüdür.

Ne solan çiçek, duran su,
Ne karıncanın uykusu.
ınsana ilk dokunan şu
Küsen insanın sözüdür.

ılhami Bekir TEZ

ıYıLıK

ıyi şeyler düşünüyorum dostlar
Sizin için iyi şeyler.
ınsan insanı sevmez de bu dünyada
Başka neyler?

Bahar içinde bahar,
Sonra sevince döner kaygı
Üstünde yaşadığım toprak kadar
Dostlarım, size de saygı.

Sayılır odama bir uyku bitimi
Güvercin kanatlı iyilik.
Gün ışığı böldü bütün derdimi
Işığın içindeki geniş mavilik.

Recep BıLGıNER

BıZ DÜNYA ÇOCUKLARI

Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.

Biz hepimiz kardeşiz.
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.

Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep elele
Dünyanın her yerinde.

Haydi, çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yarına,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutluluğa ve barışa.

Gülsüm AKYÜZ

SEVGı ÇıÇEğı

Ayyıldızlı ülkemde
Sevgi tomurcuk verdi.
Bir kuşun kanadında,
Çiçek gibi yeşerdi.

Sevgi çiçekleridir,
Yeryüzünün bayrağı.
Gülsün evrenin yüzü,
Doğsun barışın çağı.

Sürsün sonsuza kadar,
Gerçek olsun rüyamız.
El ele süsleyelim,
Cennet olsun dünyamız.

Mustafa Ruhi şirin

ıNSANLAR

Evrensel bildiride
Sayılan bütün haklar
Dünyanın her yerinde
Özenle korunmalı.

Onurlu bir yaşamı
Kardeşçe paylaşmalı,
Sevmeyi öğrenmeli,
ınsanca yaşamalı.

Kalksın kulluk kölelik
Renk ayrımı olmasın
Eşit doğan insanlar
ınsan gibi yaşasın.

Erol Yavuz

ıNSAN HAKLARI UğRUNA

ınsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan...

Erişince. 1948 Aralığının On'u
ınsan Hakları Evrensel Bildirgesi'yle
Geldi haksızlığın sonu.
Umutlandırdı bu olay,
Mutlandırdı bu olay,
Çalışan insanoğlunu.

ınsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kederde, kıvançta birlik,
Daha çok aydınlatır.
ınsanlığın yolunu.

M. Necati ONAY

ıNSANA SAYGI

Bir gün güneş doğmayacak,
Doğulu batılı yok.
Gece gündüz olmayacak,
ınsanın siyahı, beyazı yok.

Dünya yeni baştan kurulacak.
Oralı buralı yok.
Aramızda ne Çin şeddi, ne
Utanç duvarı, Ayrılık gayrılık yok.

Benim maviye dönüşen
Karanlığımda,
Zıtlar, çelişkiler yok.
Ölüm bir kez bizimle.
Nötrona, atoma gerek yok,

Seviler çoğalsın gönüllerde,
Öldürmeye, savaşa yer yok.

A. Necmettin ÇANGA

ıNSAN HAKLARI

ınsanlığa önem verip.
Bir bildin yayınlandı.
Bütün insanlık sevinip.
Derin uykudan uyandı.

O evrensel bildiride,
"ınsan Haklan" var, dinle.
Bildiriyi okuyalım
Arkadaşım gel seninle.

"Tüm insanlar hür doğarlar,
Din. dil, ırk renk bakımından
Ayrı bile bulunsalar..
Kaybetmezler haklarından."

"Köleliği" çirkin bulur,
"Özgür" olmayı savunur.
ınsanları sevdiğini,
Bütün dünyaya duyurur.

Çarptırılmaz hiçbir kimse,
ınsanlık dışı cezaya.
Karışamaz hiçbir kuvvet.
Ne almaya, ne satmaya.

Hasan şEN

ıYıLıK

ıyi şeyler düşünüyorum dostlarım
Sizin için iyi şeyler
ınsan insanı sevmez de bu dünyada
Başka neyler?

Bahar içinde bahar
Sonra sevince dönsün kaygı
Üstünde yaşadığım toprak kadar
Dostlarım size de saygı.

Yayılır odama bir uyku bitimi
Güvercin kanatlı iyilik
Gün ışığı böldü bütün derdimi
Işısın içimdeki geni mavilik.

Recep BıLGıNER

ıNSAN HAKLARI ıÇıN KOşU...

Asırlardır koşuyoruz
Güzel günlere Atatürk'le uyandık
Eşitlik, eşitlik diyoruz.
Artık geride kaldı karanlık.

Eski çağlar içinde
Görüyorum insanları kış, yaz.
Kara renkli, sarı renkli, beyaz,
Koşuyorlar azimle.

Hepsi de ipi göğüsledi
Yıl bin yedi yüz sevmeken dokuz idi.
Yayıldı evrensel beyanname,
Yer gök eşitlik diye inledi.

Kadın erkek herkese oy hakkı,
Hürriyetlerin en kutsalı.
Seyahat etme de yasaksız,
Bir ülke oldu dünyamız.

Eşitlik, hürriyet, hak, hukuk
Asırlarca uğraştık.
Zincir yok, kölelik yok artık
Kalkınma yarışına koyulduk.

Öner KEMAL

ıNSANLAR

Çiçekler gibi büyümeli insanlar
Kavga etmeden
Yan yana boy vermeliler.
Dona,
Kara,
Ayaza,
Birlikte direnmeliler.

Karıcalar gibi büyümeli insanlar
Birlikte çalışıp Paylaşmalılar.

Yuvalarını bozmak isteyenlere
Birlikte karşı koymalılar.

Turhan OKTAY
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst