Eskiden oruç tutturmuyorlardı ya ne zor günlerdi ! şimdi ise...

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici


Gol rekorları kı­ran ve fut­bol­cu­lu­ğu döneminde bir­çok ba­şa­rı­ya im­za atan Hakan şü­kür, si­ya­set­te sü­rek­li olarak tar­tış­ma­la­ra ko­nu ol­du. Millietvekili olduğu halde, bir televizyon programında spor yorumculuğu yaparak aldığı para uzun süre tartışılan şükür'üm vergi rekortmeni listesine girmesi bekleniyor.

HA­KA­N’­IN Sı­YA­SET KAR­NE­Sı

Gol rekortmenliği ve vergi rekortmenliği olan Hakan şükür, si­ya­set­te­ki kar­ne­si­ ile de rekor kırıyor.

2011 Ha­zi­ra­n’­ın­da gir­di­ği Mec­li­s’­te­ki “6 ay­lık kar­ne­si­ni­”, ge­çen yıl CHP’­li Mu­har­rem ın­ce şöy­le açık­la­mış­tı:

- 4 ko­mis­yon top­lan­tı­sı­nın 3’ü­ne ka­tıl­ma­mış,

- 35 açık oy­la­ma­nın 25’i­ne ka­tıl­ma­mış,

- Hiç so­ru öner­ge­si ver­me­miş.

- Sa­de­ce bir de­fa o da ye­rin­den “1 da­ki­ka­lı­k” ko­nuş­ma yap­mış.

- 11 bin li­ra­lık mil­let­ve­ki­li ma­aşı­nı be­ğen­me­yip, ay­da 200 bin li­ra­ya fut­bol maç­la­rı­nın yorum­cu­lu­ğu­nu yap­mış!

- Son ola­rak da “Ben Türk de­ği­li­m” di­ye açık­la­ma ya­pa­rak, Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar da da­hil büyük bir ke­sim­den tep­ki top­la­dı…

VER­Gı KAR­NE­Sı

Ha­kan şü­kür, 2012 yı­lın­da hem TBMM’­den hem de Di­gi­tür­k’­den üc­ret al­dı.

Sözcü gazetesi'nin haberine göre, bir­den faz­la iş­ve­ren­den üc­ret alan­la­rın, bi­rin­ci­nin dı­şın­da­ki üc­ret­le­ri tu­ta­rı yıl­da 25 bin lira­yı aşı­yor­sa, üc­ret­le­ri ne­de­niy­le yıl­lık Ge­lir Ver­gi­si be­yan­na­me­si ver­me­si ge­re­ki­yor. Ha­ka­n’­ın baş­ka ge­lir­le­ri (ki­ra, vs.) var­sa, o ge­lir­le­ri de ay­nı be­yan­na­me­ye da­hil et­me­si ge­re­ki­yor.

Bun­la­rı be­yan edin­ce de ıs­tan­bul Ver­gi Re­kort­men­le­ri Lis­te­si­’n­de bel­ki de Tür­ki­ye Ver­gi Re­kort­men­le­ri Lis­te­si­’n­de, ilk 100’e gir­me­si bek­le­ni­yor. Ba­ka­lım iz­le­yip gö­re­ce­ğiz.


____________________________
Yukarıdaki haber eski döneme ait. Ama haberin başındaki resim bugüne ait.

Neden bu habere bu resmi koyduk ?
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst