ıçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme sınav soru ve cevapları

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
ıçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme sınav soru ve cevapları 04.10.2004

ANAYASA
1- Hangisi temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?
Dokunulmaz
Sınırlandırılmaz (Doğru)
Vazgeçilmez
Devredilmez
2- Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5 yıllık bir süre için seçilir
3- Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler hangi hallerde hakim kararı olmadan gözlem altına alınabilir?
Kaçmalarını önlemek
4- ıl Genel meclis üyesini görevden kim uzaklaştırır
ıçişleri bakanı
5- Temel hak ve hürriyetler yabancılar için kanunla sınırlanırken, hangi konuya uymak gerekir?
Milletlerarası hukuk kuralları
6- "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." ılkesi anayasanın hangi konusuna girer?
Egemenlik
7- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
ışlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun, suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılabilir
8- Temel hak ve özgürlükler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sınırsızlık
9- Seçimlerle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Serbest, eşit, gizli,
Tek dereceli, genel oy,
Gizli sayım ve döküm esaslarına göre, (Doğru)
Yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
10- Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere verilen önerge hangisidir?
Soru Önergesi
11- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?
ıl Özel ıdaresi, Köy, Belediye, Mahalle (Doğru)
12- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden değildir?
Kanunları yayınlamak
ATATÜRK ıLKELERı VE ıNKILAP TARıHı
13- Sivas Kongresinde geniş boyutları ile gündeme gelmiş, tartışmaların odak noktası olmuş ve reddedilen konu nedir?
Manda Sorunu
14- ışgalci devletlere bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhuna ne denir?
Kuvay-ı Milliye
15- ıtilaf Devletleri hangi olay üzerine ıstanbul'u resmen işgal ederek, Mebuslar Meclisinin dağılmıştır?
Misak-ı Milli
16- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasından önce olmuştur?
Saltanatın kaldırılması
17- Lozan Barış Antlaşmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Irak sınırı çizilmiş, Musul sorunu çözülmüştür.
18- Bütün milletlere saygı esasına dayanan ve ırkçılığa karşı olan ilke hangisidir?
Milliyetçilik
ULUSAL GÜVENLıK VE KRıZ YÖNETıMı
19- Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç nedir?
Milli menfaat
20- Kriz dış tehdit ise kriz yönetiminin birinci aşamasında hangi tedbir alınır?
Hasım ülkeyle krizi çözmek için görüşmeler yapılması gerekir
DEVLET TEşKıLATI
21- Hangisi meslek kuruluşudur?
Baro
657 SAYILI KANUN
22- ıki defa olumsuz sicil alan memurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Başka bir sicil amirinin emrine verilir
23- 657 Sayılı Kanunun Memurlar için temel ilkeleri hangisi değildir?
Sınıflandırma
Kariyer
Liyakat
Sıralama (Doğru)
24- Hangisi Hizmet sınıfı değildir?
Hakimlik ve Savcılık
25- Devlet Memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyetleri boyunca bir kez ve bir defada kullanılmak üzere ne kadar süre ile aylıksız izin verilir?
6 ay
26- Aylıksız izinin bitmesinden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde görevine dönmeyen memur hakkında ne yapılır?
Memuriyetten çekilmiş sayılır
27- En yüksek olumsuz sicil notu kaçtır?
59
28- Yukarıdaki cezalardan hangileri 5 yıl sonra sicilden silinebilir?
Uyarma - Kınama
29- Aşağıdaki disiplin cezalarında hangisinde yargı yoluna gidilmez
Uyarma- kınama
30- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir?
Yüksek Disiplin Kurulu
31- Fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hallerde, yaptırılan fazla çalışmanın ne kadarı için 1 gün izin verilir?
8
32- Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara hangi tazminat verilir?
ış riski
33- En fazla kaç çocuğa aile yardımı verilir?
2
TÜRKÇE DıLBıLGıSı
34- Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı (büyük harf) vardır?
… nene Hatun ….
35- Aşağıdakilerden hangisinde ki eki ile ilgili yazım yanlışı vardır?
…. varki ….
36- Aşağıdakilerden hangisinde virgülü kaldırdığında anlam değişir?
Ahmet, öğretmenine çiçek verdi
HALKLA ıLışKıLER
37- Hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından değildir?
Örgüte ilişkin olarak, kamu oyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek
38- Hangisi halkla ilişkilerin amaçlarındandır? (Bu soru eksiktir, zira değildir ekinin olması gerekmektedir)
Davranış ve tutumların gerçek nedenlerini anlamak
Karşılıklı saygı ve sorumluluk geliştirmek
Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak
? . . . . . (doğru cevap)
39- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin etkinliklerinden ilkelerinden değildir?
Karşılıklı yarar
Disiplin (Doğru)
ınandırıcılık
Doğruluk
40- Aşağıdakilerden hangisi kurum içi ilişkilerle sağlanacak başarı ile ilgili değildir?
Kuruluşun amaçlarının iyi bilinmesi
Çalışmalarda ışbirliği
Kurum dışı ilişkilere önem verilmesi
Kurum içi ilişkilere önem verilmesi
MAL BıLDıRıMı
41- Belediye başkanları mal bildirimini kime verir?
ıçişleri Bakanı
42- Tebligata rağmen mal bildiriminde bulunmayana ne yapılır?
Hapse atılır
43- Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda ne kadar sürede mal bildiriminde bulunulmalıdır?
1 ay
BAYRAK KANUNU - RESMı BAYRAMLAR
44- Hangisi milli bayramlarımızdan değildir?
Kabotaj bayramı
YÖNETıMDE AMıR MEMUR ıLışKıLERı
45- "Kasdi olmayan bir hatasını ve kusurunu kimsenin bilmediğini bildiği halde büyük bir hassasiyet gösterir ve ızdırap çeker" ifadesindeki memur tipi hangisidir?
ıdeal tipler
46- ıdarecinin başarısı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Disiplin kuruluna gönderdiği dosyaların sayısı ile ters orantılıdır.
47- Kuruluşta verimini engelleyen yöneticilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kurum başında kısa süreli kalması
MEMURLARCA VERıLECEK ZARARLAR
48- Zararların tanzimi için hangi şart gerekli değildir?
Zararın mevcut olması,
Memurun fiilinden oluşması
Mücbir sebepten hasıl olmaması
Mesai içinde olması (Doğru)
49- Zarar miktarının tespiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Rayiç bedeli tespit edilir
Amortisman payı düşülür
Heyetçe önce eski eserin değeri tespit edilir
?. . . . . (Doğru)
DERNEKLER KANUNU
50- Dernekler ne zaman tüzel kişilik kazanırlar
Kuruluş bildirimi ve diğer eklerini mülki amire verdikleri anda
51- Hangisi derneklerin organlarından değildir?
Danışma kurulu
52- Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri hangi merciin izni ile kullanabilirler?
Bakanlar kurulu
KORUYUCU GÜVENLıK
53- Anlam ve muhtevası başkalarının anlamayacağı şekilde düzenlenmiş gizli haberleşmeye yarayan işaretler dizgisine ne denir?
Kripto
54- Haberleşme güvenliği ile ilgili alınacak tedbirlerden yanlış olan hangisidir?
Mesajlar açık ve anlaşılır yazılmalıdır.
55- Özel güvenlik teşkilatının görevlerinden olmayan hangisidir?
Zanlıyı yakalayıp, mahkemeye teslim etmek
AFETLER
56- ınsan can ve malıyla diğer aktivitelerin olağanüstü olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin olaylar olmadan önce planlanması ve olay sırasında etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren faaliyet nedir?
Afet Acil Yardım Planlaması
57- ınsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan yapısı kökenli olaylara ne denir?
Afet
58- Hangisi afet yönetiminde görev alan yasal kurumlardan değildir?
Kurtarma dernekleri
ıÇışLERı BAKANLIğI TEşKıLATI
59- Hangisi ana hizmet birimlerinden değildir?
Personel Genel Müdürlüğü
60- Hangisi bakanlık encümeninde yeralmaz?
APK Kurulu Başkanı
61- Hangisi ıçişleri Bakanlığının görevlerinden değildir?
Ceza ve Tevkif evlerini denetlemek
62- Mülki merasim ve protokol hizmetlerini hangi birim düzenler?
ıller ıdaresi Genel Müdürlüğü
63- Hangisi yardımcı birimlerinden değildir?
Hukuk müşavirliği
GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELığı
64- ıl Yazı ışleri Müdürü olabilmek için hangisi aranmaz?
Pedagojik Formasyon
65- Soruşturma veya denetleme raporları sonucu ıl Müdürlüğünü kaybeden kişi nerelere atanamaz?
şube Müdürlüğü (Doğru)
Mahalli ıdareler Kontrolörlüklerine
Uzmanlıklara
Ataması Valilikçe Yapılan Müdürlüklere
66- Hangi müdürün atamasını (teklif yapılmaksızın) bizzat Vali onaylar?
Özel Kalem Müdürü
67- Yönetmeliğimizde 4. hizmet bölgesinde görev süresi kaç yıldır?
3 yıl
VALıLıK VE KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUş GÖREV ÇALIşMA YÖNETMELığı
68- Hangisi evrak çeşidi değildir?
Adi evrak
69- Hangi büro direkt Valiye bağlıdır?
Basın Halkla ılişkiler Müdürlüğü
RESMı YAZISMA KURALLARI
70- Faks ile gönderilen yazıların kaç gün içinde teyidinin yapılması gerekir?
5
71- Üst ve aynı düzey makama yazılan yazılar nasıl bitirilir?
Arz ederim
ıL VE ıLÇE ıDARE KURULLARI
72- Hangisi idare kurulu üyesi değildir?
ıl Yazı ışleri Müdürü
73- Hangisi idare kurulunun karar türlerinden değildir?
Firarlara para cezası vermek ve askeri mahkemeye sevk etmek
74- ıl ıdare kurulu hangi kanuna göre kurulmuştur?
5442 Sayılı ıl ıdaresi
4483 SAYILI MEMURLAR VE DığER KAMU GÖREVLıLERıNıN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
75- ıhbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması kişi ve olay belirtilmemesi durumunda hangi işlem yapılır?
şikayet işleme konulmaz
76- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Kaymakam hakkında soruşturma iznini kim verir?
Vali
77- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Belediye Meclis üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir?
Vali
78- Ön ınceleme için en fazla süre kaç gündür?
45
79- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gerektiren hususlarda Kaymakamlar için nereye başvurulur?
ıl Ağır Ceza Mahkemesi
SINIR ANLAşMAZLIKLARI
80- Bir köyün başka bir ilçeye bağlanması hangi makam tarafından imzalanır?
Üçlü Kararname
81- Köy Kurulmasında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Coğrafi durum
Nüfus durumu
Ekonomik durum ve Pazar ilişkileri
Genel görünümü (Doğru)
82- ıdare Kurullarınca çizilen sınır kararına itiraz davaları nereye açılır?
ıl veya ılçenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
3091 SAYILI TAşINMAZ MAL ZıLYEDLığıNE YAPILAN TECAVÜZ VE MÜDAHALELERıN ÖNLENMESı HAKKINDA KANUN
83- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Talebin reddi halinde infaz giderleri irad kaydedilir
84- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili kararlar kaç gün içinde verilmelidir?
15
85- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili infazlar kaç gün içinde yapılmalıdır?
5
86- 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliği ile ilgili hangisi yanlıştır?
ıdari yargıya gidildiğinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilir
DıLEKÇE VE BıLGı EDıNME KANUNU
87- Dilekçelere kaç gün içinde cevap verilmelidir?
30
88- Hangisi dilekçelerde bulunması zorunlu şartlardan değildir?
T.C.kimlik no
89- Reddedilen Bilgi edinme başvurusuna başvuru sahibi kaç gün içinde itiraz etmesi gerekir?
15
90- Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyesi olmayan hangisidir?
Adalet Bakanı
91- Başvuru ile ilgili olarak başka kurumların görüşünün gerekmesi halinde bilgi ve belgeye erişim kaç gün içinde sağlanır?
30
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst