ıçişleri Bakanlığı ılçe Yazı ışleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Soruları

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
ıçişleri Bakanlığı ılçe Yazı ışleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Soruları (B) Kitapçığı

Aşağıdaki soruları gönderen ziyaretçimize teşekkür ediyoruz. (Not: Doğru cevap işaretleri memurlar.net tarafından konulmuştur)
1- TBMM'nin seçimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Gizli sayım, gizli tasnifle yapılır.
b) Yargı denetiminde yapılır.
c) Gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. (Doğru cevap)
d) 5 yılda bir yapılır
2- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden değildir?
a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
b) Kanunları yayımlamak (Doğru cevap)
c) Bakanların görevlerinin Anayasa ve Kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve önlemlerini almak.
d) Bakanların atanması için Cumhurbaşkanına teklif sunmak.
3- Cumhurbaşkanı seçilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 40 yaşını doldurmuş olmak
b) Yüksek okul mezunu olmak.
c) Milletvekili seçilme özelliklerine sahip olmak.
d) 5 yıl görev yapmak üzere seçilir. (Doğru cevap)
4- TBMM üyelerine Başbakan veya Bakanlardan sözlü veya yazılı olarak bilgi verilmesine ne ad verilir?
a) Gensoru
b) Soru
c) Soru önergesi (Doğru cevap)
d) Meclis soruşturması
5- Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler hangi hallerde hakim kararı olmaksızın gözlem altına alınır?
a) ...
b) ...
c) Yurt dışına kaçmalarını önlemek için
d) ...
6- TC Anayasasına göre yabancılar için sınırlama getirilmesi hangi Kanuna göre düzenlenir?
a) Milletlerarası hukuk kurallarına göre
b) TC Yasalarına göre
c) Vatandaşı olduğu ülkenin hukuk kurallarına göre
d) ınsan hakları evrensel bildirgesine göre
7- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda belirtilen haklardan değildir?
a) Kanun önünde eşitlik
b) Eğitim-öğretim
c) Vatandaşlık
d) Sınırsızlık (Doğru cevap)
8- "Hiç kimse vaya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz" hükmü aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Egemenlik (Doğru cevap)
b) Kanun önünde eşitlik
c) Hakim güvencesi
d) Yargı bağımsızlığı
9- Atatürk'e göre TC'nde yaşayan ve Türk olduğunu kabul eden tüm vatandaşların ülkesi ve milleti için birlikte yaşama arzusu nedir?
a) Halkçılık
b) Laiklik
c) Devletçilik
d) Milliyetçilik (Doğru cevap)
10- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce ile bağdaşmaz?
a) Bağımsızlık
b) Bireycilik (Doğru cevap)
c) Toplumsallık
d) Eşitlik
11- Lozan barış antlaşmasının hemen öncesinde yapılan en önemli inkılap hangisidir?
a) Cumhuriyetin ilanı
b) Saltanatın kaldırılması
c) Ölçülerde değişiklik
d) Halifeliğinb kaldırılması
12- Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşması ile çözümlenen konulardan değildir?
a) Sınırlar
b) Boğazlar
c) Kapitülasyonlar
d) Mübadele
13- Aşağıdakilerden hangisi işgallere karşı oluşturulan bir direniştir?
a) Hilafet ordusu
b) Kuva-i milliye
c) ıstiklal mahkemesi
d) ıslam Teali cemiyeti
14- Sivas kongresinde tartışmaların odak noktası hangisi olmuştur?
a) Vatanın bütünlüğü
b) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi
c) TBMM'nin açılışı
d) Mandacılık
15- Krizde tehdit, dış tehdit ise alınacak ilk önlem hangisidir?
a) Barışçıl yolarla savaşı önleme
b) Seferberlik ilanı
c) Olağanüstü hal ilanı
d) Savaş ilanı
16- Devletin bekasını ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç nedir?
a) Milli menfaat
b) Milli hedef
c) Milli güç
d) Milli bütünlük
17- Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliği olan mahalli idare birimlerinden değildir?
a) Özel idare
b) Köyler (Doğru cevap)
c) Belediyeler
d) Mahalle
18- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın yardımcı hizmet birimlerinden değildir?
a) Personel Genel Müdürlüğü
b) Hukuk Müşavirliği (Doğru cevap)
c) Özel kalem müdürlüğü
d) Eğitim Dairesi Başkanlığı
19- Aşağıdakilerden hangisi meslek kuruluşudur?
a) Baro (Doğru cevap)
b) Üniversiteler
c) KıT
d) ıl Özel ıdaresi
20- Görevlerinin tehlike arz etmesi sebebiyle memurlara verilen tazminat zammı değildir?
a) ış güçlüğü zammı
b) Mali sorumluluk zammı (Doğru cevap)
c) Teminininde güçlük zammı
d) ış riski
21- Devlet memurlarından çocuk sahibi olanlara en fazla kaç çocuğu için yardım verilir?
a) 1
b) 2 (Doğru cevap)
c) 3
d) 4
22- Fazla çalışmanın izne çevrilmesi için en fazla süre ne kadardır?
a) 8 (Doğru cevap)
b) 10
c) 20
d) 30
23- Aşağıdakilerden hangi disiplin cezası müracaat halinde 5 yıl içerisinde silinir?
a) Aylıktan kesme
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Memuriyetten çıkarma
d) Kınama (Doğru cevap)
24- Hastalık izni bitiminde görevine dönmeyen bir memura hangi ceza uygulanır? (Bu soru problemidir)
a) ıstifa etmiş sayılır.
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.
c) Kınama cezası verilir.
d) Aylıktan kesme cezası verilir.
25- 10 yılını doldurmuş bir devlet memuruna isteği halinde ne kadar süreyle aylıksız izin verilir?
a) 8 ay
b) 12 ay
c) 6 ay (Doğru cevap)
d) 18 ay
26- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur sınıflarından değildir?
a) Hakimlik ve savcılık (Doğru cevap)
b) Avukatlık
c) Teknik Hizmetler
d) Din Hizmetleri
27- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden biri değildir?
a) Sınıflandırma
b) Kariyer
c) Liyakat
d) Değerlendirme (Doğru cevap)
28- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde (,) kaldırıldığında cümlenin anlamı bozulur?
a)....
b)....
c)....
d) Ahmet, öğretmenine çiçek verdi
29- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf yanlış kullanılmıştır?
a)... ne Hatun..
b)...
c) ...
d) ...
30- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" bağlacı yanlış kullanılmıştır?
a) Bana bilgi verki zamanında hazırlanayım.
b) ...
c) ...
d) ...
31- Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından değildir?
a) Davranış ve tutumların gerçek nedenlerini anlamak.
b) Karşılıklı saygı ve sorumluluk geliştirmek
c) Halkla ilişkileri sağlamak.
d) Demokratik değerlerin gelişmesinde katkıda bulunmak.
32- Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin etkinliklerinden değildir?
a) Karşılıklı yarar
b) Disiplin
c) ınandırıcılık
d) Doğruluk
33- Aşağıdaki askerlik kararının hangisi hakkında ıdare Kurullarınca karar alınmaz?
a) Yoklama kaçağı durumuna düşen kişilerin ceza işlem kararlarını almk.
b) Askerlik çağına gelmiş vatandaşların askerlik kararlarını almak.
c) Yedeklik yoklamasını yaptırmayan kişiler hakkında ceza kararı almak.
d) Firar eden askerin yargılanması kararı almak.
34- Aşağıdakilerden hangisi ıl ıdare Kurulu toplatılarına katılamaz?
a) ıl Yazı ışleri Müdürü
b) Bayındırlık ve ıskan Müdürü
c) Tarım ve Köyişleri Müdürü
d) Defterdar
35- ıl ıdare Kurulu hangi kanuna göre oluşturulmuştur?
a) ıçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun
b) 5442 sayılı Belediye Kanunu
c) 1580 sayılı Kanun
d) Dernekler Kanunu
36- Aşağıdaki birimlerden hangisine deprem vs. afetlerde kanunen görev verilmemiştir?
a) Arama ve kurtarma birlikleri
b) Sivil savunma
c) Özel ıdare
d) Belediye
37- Ülkede olağanüstü bir durum sözkonusu olduğunda nasıl bir yönetim uygulanır?
a) Olağanüstü hal
b) Afet yönetimi
c) Sıkıyönetim
d) ...
38- Kriz yönetiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) ...
b) ...
c) ...
d) Bilgi bankası oluşturma
39- Afetin tanımı yazılmış...
a) ...
b) ...
c) Afet
d) ...
40- Köy kurulmasında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Coğrafi durumu
b) Nüfus durumu
c) Ekonomik ve sosyal durumu
d) Doğal güzellik (Doğru cevap)
41- ıdare Kurullarınca çizilen sınır kararlarına itiraz davaları nereye açılır?
a) O ilin veya ilçenin bulunduğu idare amhkemelerine
b) Danıştay'a
c) Bölge ıdare Mahkemesine
d) Anayasa Mahkemesine
42- Üçlü kararname ile onaylanan sınır kararlarına karşı dava nereye açılır?
a) Bölge ıdare Mahkemesi
b) Ankara ıdare Mahkemesine
c) Ağır ceza mahkemesine
d) Danıştay'a
43- Bir köyün başka bir ilçeye bağlanması hangi makamın onayıyla gerçekleşir?
a) 3'lü kararname ile
b) ıçişleri Bakanlığının onayı ile
c) Bakanlar Kurulu kararı ile
d) Vali onayı ile
44- 3091 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 60 gün içerisinde başvuruda bulunulmalıdır.
b) Dilekçe ile tecavüz tarihi arasındaki süre azami bir yıldır.
c) Red kararında infaz için yatırılan miktar irad kaydedilir.
d) Mahkeme verilen karar olmadığı sürece kesindir.
45- 3091 sayılı Kanun gereğince karar verme süresi ne kadardır?
a) 15 gün
b) 30 gün
c) 45 gün
d) 60 gün
46- 3091 sayılı Kanun gereğince infaz işlemi kaç gün içerisinde yerine getirilmelidir?
a) 5 gün
b) 7 gün
c) 10 gün
d) 15 gün
47- 3091 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) ...
b) Yürütmeyi durdurma kararı verilir.
c) ...
d) ...
48- Cumhuriyet bayramında Ankara'da yapılan törenlere kim başkanlık eder?
a) Başbakan
b) ıçişleri Bakanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
49- Aşağıdaki bayramlardan hangisi milli bayram değildir?
a) Cumhuriyet bayramı
b) Kabotaj bayramı
c) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı
d) Hürriyet ve Anayasa Bayramı
50- Müki özel protokol hazırlama görevi hangi birimin görevidir?
a) Özel kalem müdürlüğü
b) Personel Genel Müdürlüğü
c) ıller ıdaresi Genel Müdürlüğü
d) Protokol Müdürlüğü
51- Aşagıdakilerden hangisi evrak türlerinden değildir?
a) Günlü evrak
b) Gizli evrak
c) Değerli verak
d) Adi evrak
52- Resmi yazışma kurallarına göre eşit ve üst makama birlikte yazılan yazılarda hangi ibare kullanılır?
a) Rica
b) Arz ve rica
c) Arz
d) Tensip
53- Faks teyidi kaç gün içinde gönderilmelidir?
a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 5 gün
54- Aşağıdaki kurum amirlerinden hanisi direkt olarak valiye bağlıdır?
a) Yazı ışleri Müdürü
b) Basın ve Halkla ılişkiler Müdürü
c) Mahalli ıdareler Müdürü
d) Özel ıdare Müdürü
55- ıçerisinde T.C., Atatürk ibareleri bulunan dernekler hangi makamın izniyle faaliyetlerine başlar?
a) Bakanlar Kurulu
b) ıçiişleri Bakanı
c) TBMM
d) Cumhurbaşkanı
56- Dernek ne zaman tüzel kişilik kazanır?
a) Gazetede yayımlandığı tarihte
b) Mülki amirin onayına sunulduğu tarihte
c) Başvuru tarihinden 1 ay sonra
d) Dernek organlarının seçiminden sonra
57- Aşağıdakilerden hangisi dernek organlarından değildir?
a) Yönetim Kurulu
b) Denetleme Kurulu
c) Genel Kurul
d) Danışam Kurulu
58- ıdareyi zarara uğrattığı tespit edilen bir memur ödemeyi kabul etmediği taktirde ne gibi bir işlem yapılır?
a) Hapse atılır.
b) Genel hükümler çerçevesinde memur hakkında dava açılır.
c) ıcra yolu ile tahsil edilir.
d) Maaşından kesilir.
59- Memurların devlet malına zarar vermeleri durumunda zarar miktarının tespiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Rayiç bedeli tespit edilir.
b) Amortisman payı düşülür.
c) Heyetçe önce eski eserin değeri tespit edilir.
d) Milli Emlak Memurluğunca değeri saptanır.
60- Memurların devlet malına zarar vermeleri sebebiyle vermiş oldukları zararlarla ilgili olarak aşağıdaki şartlardan hangisinin olması gerekli değildir?
a) Zararın mevcut olması
b) Memurun fiili sonucu oluşmuş olması.
c) Mesai saatinde olmuş olması
d) Mücbir sebepler hasıl olması
61- "Kasdi olmayan bir hatasını ve kusurunu kimsenin bilmediğini bildiği halde büyük bir hassasiyet gösterir ve ızdırap çeker" tanımı hangi memur tipi için geçerlidir?
a) Yavaş tip
b) Sorunlu tip
c) ıdeal tip
d) Çalışakn tip
62-Kuruluşta yöneticinin verimini engelleyen sebep aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) ...
b) Kuruluşun başında uzun süre kalamaması
c) ...
d) ...
63- 4483 sayılı kanuna göre verilen ek süre ile birlikte karar verme süresi ne kadardır?
a) 45 gün
b) 60 gün
c) 90 gün
d) 120 gün
64- Memurların suç işlediğini öğrenen yetkili makamca yapılması gereken ilk işlem hangisidir?
a) Suçlu hapse atılır.
b) hakkında ön inceleme başlatılır.
c) Mehkemece yargılanır.
d) Hakkında inceleme yapılır.
65- Suç ilediği tespit edilen ıl Genel meclisi üyesinin görevden uzaklaştırılması yetkisi hangi makama aittri?
a) Vali
b) Başbakan
c) ıçişleri Bakanı
d) Mülkiye müfettişi
66- Kaymakam hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam hangisidir?
a) Vali
b) Müsteşar
c) Müfettiş
d) Başbakan
67- Ek mal bildiriminde bulunma süresi ne kadardır?
a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 6 ay
68- Tebligata rağmen mal bildiriminde bulunmadığı tespit edilen memurlala ilgili olarak hangi işlem yapılır?
a) Hapse atılır.
b) Soruşturma başlatılır.
c) Açığa alınır.
d) ıhtar edilir.
69- Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı kanun kapsamına girmez?
a) Zimmet
b) ıhtilas
c) Rüşvet
d) Görevi ihmal
70- Resmi evrakların bütün içeriğiyle ilgili eklerine ne ad verilir?
a) Rapor
b) Döküman
c) Lahika
d) Fihrist
71- Kurumların güvenlik sistemi oluşturmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
a) Bilgisayar-faks sistemi kurmak.
b) Yangın alarm sistemi kurmak
c) Yangın talimatı hazırlamak
d) Nöbetçi memur yönetmeliği hazırlamak
72- Yüksek disiplin kurulunca hangi ceza verilir?
a) Devlet memurluğundan çıkarma. (Doğru cevap)
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme
d) Uyarma- Kınama
73- En yüksek olumsuz sicil notu kaçtır?
a) 60
b) 59 (Doğru cevap)
c) 69
d) 50
74- ıl yazı işleri müdürü olabilmek için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) Yükseokul mezunu olmak.
b) O kurumda en az 10 yıl süreyle VHKı olarak görev yapmak.
c) Sicil notu ortalaması enaz iyi olmak.
d) Pedagojik formasyon eğitimi almış olmak.
75- Görevde iken il müdürlüğü unvanını kaybedenler aşağıdakilerden hangi unvana alınmazlar?
a) şube Müdürlüğü
b) Kontrolörlük
c) ..
d) ..
76- Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyesi olmayan hangisidir?
a) Avukat (Doğru cevap)
b) Danıştay üyesi
c) Yargıtay üyesi
d) Adalet Bakanı
77- Dilekçeye cevap verme süresi ne kadardır?
a) 30 gün (Doğru cevap)
b) 60 gün
c) 90 gün
d) 120 gün
78- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Encümeninde görev alamaz?
a) Personel Genel Müdürü
b) APK Kurulu Başkanı
c) Mahalli ıdareler Genel Müdürü
d) Emniyet Genel Müdürü
79- Aşağıdaki birimlerden hangisi ıçişleri Bakanlığı Ana Hizmet Birimlerinden biri değildir?
a) APK Kurulu Başkanlığı
b) Mahalli ıdareler Genel Müdürlüğü
c) ıller ıdaresi Genel Müdürlüğü (Doğru cevap)
d) Personel Genel Müdürlüğü
80- Hangisi ıçişleri Bakanlığının görev alanına girmez?
a) Emniyeti sağlamak
b) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
c) Kaçakçılığı önlemek
d) Ceza ve tevkifevlerini denetlemeYazı ışleri Müdürlüğü G.Y.S.sorularını ben fakslamıştım size ama tarafınızdan verilen cevaplar malesef yanlış doğru cevaplar şu şekilde olmalıydı.1a-2b-3d-4b-5c-6a-7d-8a-9d-10b-11b-12a-13b-14d-15a-16a-17d-18b-19a-20d-21b-22a-23d-24(Tereddüttü)-25c-26a-27d-28d-29a-30a-31(Tereddütlü)-32b-33d-34a-35b-36a-37b-38d-39c-40d-41a-42d-43a-44c-45a-46a-47b-48(Tereddütlü)-49b-50c-51d-52c-53d-54b-55a-56b-57d-58b-59d-60c-61c-62b-63a-64b-65c-66a-67a-68b-69c-70c-71a-72a-73b-74d-75a-76d-77a-78b-79d-80d tereddütlü olan soruların cevaplarının milli eğitim bakanlığı ölçme değerlendirme kurulu başkanlığı veya içişleri bakanlığından sorularak yayınlanmasını talep ediyoruz.tşk. 11.10.2004
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst