Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alım ılanı

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici


KARA KUVVETLERı KOMUTANLIğINDA ıSTıHDAM EDıLMEK ÜZERE UZMAN ERBAş TEMıN EDıLECEKTıR

2012 YILI ıKıNCı DÖNEM UZMAN ERBAş TEMıN FAALıYETı BAşVURU KILAVUZU

BıRıNCı BÖLÜM

GENEL BıLGıLER


1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden üç yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından yapılacaktır. Alınacak sınıf ve branşlar TABLO-1’de, faaliyet takvimi TABLO-2`dedir.

2. Adaylar daha önceki yıllarda yapılan temin faaliyetlerinden farklı olarak, ön başvuru yapmış oldukları tarih esas alınarak müracaat öncelik sırasına göre faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilen tarihler arasında çağrılacaktır (Önce müracaat etmek adayların lehinedir.). Çağrılacak aday sayısı kontenjana göre belirlenecektir. Çağrılan adayların sınavları [Yazılı sınav, mülakat, ön sağlık ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)] aynı gün sonuçlandırılarak, sonuç tebliğ edilecek ve başarılı adaylar hastaneye sevk edilecektir.

3. Hastane sevk işlemleri için Ankara`da geçici sağlık kurulu teşkil edilmesi halinde, adaylar sınavların bitiminde bu kurula sevk edilecek ve sağlık raporu işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlaması sağlanacaktır. ısteyen adaylar önceden olduğu gibi yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilecektir.

4. Temin edilen ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması işlemleri olumlu sonuçlanan adayların şubat 2013 döneminden itibaren açılacak temel kurslara alınması planlanmaktadır.

5. Ön başvurular ve sınavlarla ilgili tebliğ niteliğindeki tüm duyurular www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden yapılacaktır. Bu nedenle adayların, temin faaliyeti boyunca genel ağ adresinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

6. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) ön başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

ıKıNCı BÖLÜM

BAşVURU ESASLARI

1. BAşVURU KOşULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,

ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde ( 17 Eylül 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,

d. 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

e. Tablo-1’de yer alan branşlar için aranan nitelikleri taşımak (Halen askerlik görevini yapan adaylar hangi kuvvet, sınıf ve branşta olduklarını öğrenmek için birlik komutanına soracaklar ve buna göre genel ağda başvuru ve tercihlerini yapacaklardır. Terhis olan adaylar ise terhis belgelerinde yazılı kuvvet, sınıf ve branş bölümlerine bakarak genel ağda başvuru ve tercihlerini yapacaklardır.),

f. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak [Örneği KKY 51-3(B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır],

j. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

k. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.),

l. Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.

2. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2. ÖN BAşVURULARIN YAPILMASI ıLE ıLGıLı HUSUSLAR:

a. Adaylar ön başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden, 10 Ekim 2012 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak yapacaktır.

b. Adayların çevrimiçi başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. Genel ağ ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

NOT: www.kkk.tsk.tr genel ağ adresi üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvurusu (Başvuru şartlarının uygunluğu ve belge kontrolü) kayıt kabul aşamasında ve sınavlar (Yazılı sınav, mülakat, ön sağlık ve FKYT ) sürecinde yapılacaktır. Bu aşamada başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

3. BıRLıK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK ışLEMLER:

a. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben nitelik belgesi ve kontrol formu onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.

b. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

4. ÖN BAşVURUSU KABUL EDıLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak sınavların tarihi 19 Ekim 2012 tarihinde www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADAYLARA UYGULANACAK SINAVLAR VE FAALıYETLER

1. SINAVLAR VE FAALıYETLER:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 31 Ekim - 28 Kasım 2012 tarihleri arasında K.K.Per.Tem.Mrk.k.lığı (Cebeci/Ankara)nda aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. Kayıt Kabul Faaliyeti,

c. Mülakat,

ç. Ön Sağlık Kontrolü,

d. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT).

2. YAZILI SINAV UYGULAMA ESASLARI:

a. Uzman erbaşlık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenler yazılı sınava alınacaktır.

b. Yazılı sınavda; T.C. ınkılap Tarihi ve Atatürkçülük, matematik ve kompozisyon konularından toplam yedi soru sorulacaktır.

3. KAYIT KABUL FAALıYETıNıN UYGULAMA ESASLARI:

a. Adayların sınavlara gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

b. Adayların Kayıt Kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

c. Sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri [Aşağıda belirtilen sıraya uygun (1’inci bent üstte) olacak şekilde[ yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere konulmayacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı ve tercih ettiği sınıf/branşı (Piyade Komando, ıstihkam, Muhabere, Topçu vb.) yazılacaktır.

(1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez).

(2) Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik hizmetine devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi.

(3) Acemi birliğinde askerlik hizmetine devam eden adaylar için sınıf ve branşlarını belirten birlik komutanından onaylı bir yazı.

(4) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Adayın kendisine ait 17 Eylül 2012 ve daha sonra alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”.

(5) Lise Diplomasının;

(ı) Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,

(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir) veya,

(ııı) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getirecektir.

(6) Yüksek okul mezunları için lise diploması (“e”bendinde belirtildiği şekilde) ile birlikte;

(ı) Mezun olduğu yüksek okul diplomasının aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(ıı) Yüksek okul diplomasının noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(ııı) Yüksek okul diplomasının yüksek okul onaylı sureti getirilecektir.

(7) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler;

(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,

(ıı) Terhis belgesinin önlü-arkalı fotokopisini Askerlik şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi ve “Askerlik Durum Belgesi” kabul edilmez).

(8) Ehliyet: şoför branşlarını tercih eden adaylar Tablo-1’de istenilen sınıf ehliyeti veya Kurs Bitirme Sertifikasının asılları (adayın yanında olacaktır) ile birer adet fotokopisini getireceklerdir.

(9) Askerî Ehliyeti: şoför branşlarını tercih edip askerlik görevine devam eden adaylar askeri ehliyetinin birlik komutanı onaylı fotokopisini getireceklerdir. şoför branşlarını tercih edip terhis olan adaylar, askeri ehliyetinin (varsa) fotokopisini de getirebilirler.

(10) Nitelik Belgesi (Kapalı ve Mühürlü Zarf içinde): Halen silah altında bulunan adaylar için KKY 51-3(B) K.K.K. Uzman Erbaş Yönergesi EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim edilen nitelik belgesi (TABLO-3), nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.

(11) Varsa bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri.

(12) Adayın kendisine ait 16 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir (4 tanesi dosyasında kalacak, 2 tanesi hastene sevk belgesi ile 1 tanesi sınav kartında kullanılacak, 10 tanesi adayın üzerinde kalacak ve sağlık raporu için hastanede kullanılacaktır.).

(13) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (TABLO-4).

4. MÜLAKAT UYGULAMA ESASLARI:

a. Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

b. Mülakat, kayıt kabul aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır.

c. Mülakatta asgari geçer not 40 puan üzerinden 28’dir (100 puan üzerinden 70’tir.). Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

5. ÖN SAğLIK KONTROLÜNÜN UYGULAMA ESASLARI:

a. Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınav uygulama subayları tarafından yapılacaktır.

b. Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet yeterlilik testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(2) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet ve cilt hastalıklarından izler bulunmamak,

(3) Düz taban olmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Ağız ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(6) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak, [Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-5)],

(7) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak) koşulları aranacaktır.

c. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınav uygulama subayı ve bir doktordan oluşan "Nihai Karar Kurulu" teşkil edilir. Nihai Karar Kurulu tarafından yapılan muayenede elenen adaylar, bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

6. FıZıKı KABıLıYET YETERLıLıK TESTıNıN UYGULAMA ESASLARI:

a. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)nin; şınav, mekik ve bomba koşusu branşları K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)nda, 1500 m koşu branşı ise MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı (Mamak/ANKARA)nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

b. Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/ tükenmez siyah kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

c. Tüm adaylar; mekik, şınav ve 1500 m koşu veya bomba koşusu branşlarından (Puan tablosu TABLO-6’dadır.) değerlendirilecektir. FKYT açıklamaları TABLO-7’dedir.

ç. Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde başarılı sayılacaktır. Bir veya daha fazla branştan puan alamayan adaylar elenecektir. Elenen adayların aynı gün içerisinde elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

d. Adayların FKYT notu, her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puandır.

e. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklar ve sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

7. SAğLIK KURULU MUAYENESı ışLEMLERı:

a. Adayların sınavları aynı gün sonuçlandırılarak, sonuç adaylara tebliğ edilecek ve başarılı olan adaylar “Uzman Erbaş Olur/Olamaz, Komando Olur/Olamaz, Paraşütle Atlar/Atlayamaz” kararlı rapor almak üzere asker hastanesine sevk edilecektir.

b. Hastane sevk işlemleri için Ankara`da geçici sağlık kurulu teşkil edilmesi halinde (Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.), adaylar sınavların bitiminde bu kurula sevk edilerek sağlık raporu işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanabilecektir.

c. ısteyen adaylar önceden olduğu gibi yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilecektir. Komando branşına müracaat edip “Uzman Erbaş Olur, Komando Olamaz veya Paraşütle Atlayamaz” kararlı rapor alan adaylar, tercihlerinde olması halinde diğer sınıflara yerleştirilebilecektir.

ç. Hastaneden olumsuz rapor alan ve itiraz etmek isteyen adayların, ön rapor tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yeniden sevk edilmek üzere 2 adet fotoğraf ve 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile;

(1) Ankara’daki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenler şahsen (Sevk belgesi elden verilecektir.),

(2) Ankara dışındaki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenlerin dilekçe ile (Açık adres ve telefon numarası belirtilecek, bu durumda olan adayların sevk belgesi posta ile adresine gönderilecektir.) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na müracaat etmeleri gerekmektedir.

d. Adaylar tarafından gönderilecek evrakların postada kaybolmayacak şekilde (ıadeli taahhütlü vb.) gönderilmesi, adayların hak kaybına uğramasını engelleyecektir.

8. DEğERLENDıRME:

a. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak yerleştirilecektir. Çevrimiçi ön başvuru formunda ilgili bölümü “Evet” olarak işaretleyen adaylar, başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü, kontenjanı boş kalan sınıf ve branşlara yerleştirileceklerdir.

Bu kapsamda; Komando branşı için sağlık raporu alacak adaylar “Uzman Erbaş olur, Komando Olamaz veya Paraşütle Atlayamaz” kararlı rapor almaları halinde, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde diğer sınıflara yerleştirilebilecektir.

b. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu puanın; %30’unu yazılı sınav, %40’ını mülakat, %30’unu FKYT notu oluşturur.

9. SINAV SONUÇLARININ ıLANI:

Yapılan sınavlar sonucunda; sınıflandırma sonuçlarını içeren asil/yedek aday listesi, tüm adayların sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasından sonra (Muhtemelen 15 Ocak 2013 tarihinden sonra) www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden yayımlanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖN BAşVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. ÖN BAşVURU SIRASINDA DıKKAT EDıLECEK KONULAR:

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Çevrimiçi ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

ç. Çevrimiçi ön başvuru formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. UZMAN ERBAş ÇEVRıMıÇı (ONLıNE) ÖN BAşVURU FORMU DOLDURMA TALıMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRıMıÇı (ONLıNE) BAşVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

a. KıMLıK BıLGıLERı:

(1) T.C.KıMLıK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(2) ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. ısim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyecektir.

(3) SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyecektir.

(4) BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(5) ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(6) DOğUM TARıHı:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

(7) DOğUM YERı ıL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(8) DOğUM YERı ıLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(9) NÜFUSA KAYITLI OLDUğU ıL:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(10) NÜFUSA KAYITLI OLDUğU ıLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

(12) CıLT NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(13) AıLE SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(14) SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(15) MEDENı HAL:

Evli olanlar “EVLı”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

b. AıLE BıLGıLERı:

(1) BABA MESLEğı:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(2) ANNE MESLEğı:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(3) BABA EğıTıM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(4) ANNE EğıTıM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(5) GAZı VEYA şEHıT ÇOCUğU MUSUNUZ ?:

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

c. ıLETışıM BıLGıLERı:

(1) SÜREKLı ıKAMET ADRESı:

Hâlen ikamet edilen (Oturduğunuz) adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

(2) POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

(3) ıL:

ılgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

(4) ıLÇE:

ılgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

(5) TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını 10 haneli tam ve doğru olarak yazınız. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

(6) TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

ıletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

ç. EğıTıM BıLGıLERı:

(1) EğıTıM DURUMU (LıSE VE DENGı OKUL):

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise ve dengi okul ise lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

(2) EğıTıM DURUMU (ÖN LıSANS VE MYO):

Eğitim durumunuz ön lisans ve MYO ise, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Hâlen Meslek Yüksekokulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

(3) EğıTıM DURUMU (ÜNıVERSıTE):

4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Lisans mezuniyet notunuzu ve lisans mezuniyet tarihini ilgili alana yazınız. Hâlen 4 yıl ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

(4) EHLıYET:

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

d. ASKERLıK BıLGıLERı:

(1) ASKERLıK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

(2) ASKERE SEVK (BAşLAMA) TARıHı:

Müracaat tarihinde, halen silâhaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

(3) TERHıS TARıHı:

Askerlik şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

(4) TERTıBı:

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

(5) GÖREV YAPTIğINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

(6) ASKERLıK YAPTIğI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(7) ASKERLıK YAPTIğI BRANş:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(8) RÜTBENıZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

(9) BıRLıK ADRESı:

Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

(10) BıRLıK ıLı:

ılgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

(11) BıRLıK ıLÇESı:

ılgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

e. TERCıHLER:

(1) TERCıH ETTığı SINIF/BRANşLAR:

Tercih ettiğiniz sınıf/branşları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşları işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

(2) TERCıH DIşI YERLEşTıRıLMEYı KABUL EDıYORUM :

Adayların TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlardan tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, “Tercih Dışı Yerleştirilmeyi Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

(3) ADLı KAYIT:

(a) Hakkınızda adli sicilinizde görülmüyor olsa dahi herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Varsa mahkeme kararı/kararlarınızı sınavlara gelirken mutlaka yanınızda getiriniz.).

(b) Başvurunuzdan itibaren gelişebilecek mahkeme işlemleriniz ile ilgili olarak bilgi ve belgeleri taahhütlü posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına en kısa süre içerisinde ulaştırınız.

(c) Yukarıda belirtilen hususları yerine getirmediğiniz ve idare tarafından daha sonra aksi tespit edilmesi durumunda işlemleriniz hangi safhada olursa olsun adaylığınız sonlandırılacaktır.

(4) SINAV MERKEZı TERCıHı:

Sınavlar aynı gün içerisinde Ankara’da (Tek merkezde) icra edilecektir.

ÖNEMLı NOT:

1. Çevrimiçi Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. ıdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numarası:

Telefon : (0 312) 562 11 11 (4739, 4735)

Belgegeçer : (0 312) 411 60 50TABLOLAR:TABLO–1
 TEMıNı YAPILACAK SINIFI BRANşLAR Ulaşmak
için tıklayınız…
TABLO–2
 FAALıYET TAKVıMı Ulaşmak için tıklayınız…TABLO–3
 NıTELıK BELGESı VE NıTELıK BELGESı KONTROL FORMU Ulaşmak için tıklayınız…TABLO–4
 GÜVENLıK SORUşTURMASI VE ARşıV ARAşTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…TABLO–5
 BOY
VE KıLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–6
 UZMAN
ERBAş FıZıKı KABıLıYET YETERLıLıK TESTı STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–7
 FıZıKı
KABıLıYET YETERLıLıK TESTı AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız…
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst