Kaymakamlık Sınavı Soru ve Cevapları

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
2002 Yılı Kaymakamlık Sınavı Soru ve Cevapları

1) Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan projelere ne denir?
C: Kanun tasarısı

2) Hangisi 2001 yılında yapılan anayasa değişikliği ile getirilen ve hukuk devleti olma yolunda önemli katkılar sağlayan maddedir?
C: Milli Güvenlik Konseyi kararlarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilmesi

3) Hangisi yönetmelik çıkaramaz?
C: Emniyet Genel Müdürü

4) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması ile ilgili hangisi doğrudur?
C: Ana muhalefet partisi meclis grubu da Anayasa Mahkemesinde doğrudan iptal davası açabilir.

5) Uyuşmazlık Mahkemesinin görevi nedir?
C: Adli ve idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek

6) Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
C: Anayasa değişikliklerinin onaylanması ya da geri gönderilmesi Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır.

7) TBMM genel seçimlerinden önce hangi bakanlar istifa eder?
C: Adalet-ıçişleri-Ulaştırma Bakanları

8) Hangisi milletvekili olabilir?
C: 31 yaşındaki ilkokul mezunu Türk vatandaşı

9) Yasama dokunulmazlığının istisnası hangisidir?
C: Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali

10) Meclis soruşturması açılması için TBMM üye tamsayının kaçta kaçı istekte bulunur?
C: 1/10

11) Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
C: Cumhurbaşkanı

12) Hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında tutulmuştur?
C: Adalet Bakanlığı

13) Başbakanın Cumhurbaşkanınca atanabilmesi için temel koşul nedir?
C: Milletvekili olması

14) Hangisi MGK üyesi değildir?
C: MGK Genel Sekreteri

15) Olağanüstü Hal ılanını gerektiren sebeplerden hangisi aynı zamanda sıkıyönetimin sebebidir?
C: şiddet olaylarının yaygınlaşması

16) Hangisi savaş halinde bile kısıtlanamayacak bir haktır?
C: Suçluluğu kanıtlanmadan kimse suçlu sayılmaz

17) 82 Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılmayan madde hangisidir?
C: Yönetim biçimi olarak parlamenter sistemin benimsenmesi

18) Taşra teşkilatı ne demektir?
C: Merkezi idarenin başkent dışındaki birimleri

19) Hangisinin tüzel kişiliği yoktur?
C: Diyanet ışleri Başkanlığı

20) Hangisi Bakanın idari nitelikteki görevidir?
C: Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak

21) ıl genel meclisinin feshine hangisi karar verir?
C: Danıştay

22) Hangisi il özel idaresinin organıdır?
C: Vali

23) Vali il genel meclisinin kararına karşı itirazı nereye yapar?
C: Danıştay

24) Köyde ihtiyari işleri zorunlu kılma konusunda hangisi yürütme yapar?
C: Köy derneği

25) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar heyetinin görevi değildir?
C: Köy tüzel kişiliğini temsil etmek
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

26) ıki kez üst üste olumsuz sicil alan memura ne yapılır?
C: Başka bir sicil amirine verilir.

27) Görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olmayan hangisidir?
a)Vali
b)Kaymakam
c)Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


28) Hangisi memurlarla ilgili yasaklardan biri değildir?
C: Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyesi olmak

29) Hangisi devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir faaliyettir?
C: Siyasi partiye girmek

30) Memur hangi durumda müstafi sayılır?
-

31) Hangisi milletvekilliği ile bağdaşmayacak bir iştir?
a) Yerel yönetimlerde çalışmak
b) Özel firmada yönetici olmak
Doğru cevap:a
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


32) Yerel yönetimler kendi aralarında birlik kurmak isterse nereden izin almalıdırlar?
C:Bakanlar Kurulu
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

33) Hangi durumda idari dava açılabilir?
C: 6183 sayılı AATUHK’un hükümleri uyarınca açılan dava

34) Resmi makamlar arasında kamulaştırmadan doğan uyuşmazlıklarda hangisi yetkilidir?
C: Danıştay 1. Daire

35) Devlet ıhale Kanununda yapılan en son değişiklik ile getirilen yeni ihale yöntemi nedir?
a) Yap-ışlet-Devret
b) Özel hukuk sözleşmeleri
Doğru cevap:b
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


36) Kanun yolu ile ilgili hangisi yanlıştır?
C: Karar düzeltmede süre 30 gündür. (15 gün olacaktır.)
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

37) Hangisi Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalardan biri değildir
a) Birden fazla vergi mah. görevli olduğu davalar
b) Başbakanlık kararları
c) Ortak kararnamelerle yapılan atamalar
d) Danıştay yüksek disiplin kurulu kararları
e) Yüksek öğretim kurulu kararları
Doğru cevap:b (Daha önce tüm müşterek kararnamelere ve başbakanlıkça alınan kararlar karşı dava açılabiliyordu. 2000 yılında Danıştay kanununda yapılan değişiklikle Danıştay’ın görev alanına giren müşterek kararnamelere sınırlama getirilmiştir. Başbakanlıkça alınan kararlar da Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem’e teşekkür ediyoruz.)

38) Belediye meclisi hangi aylarda olağan olarak toplanır?
C: Ekim-şubat-Haziran

39) Hangisi idari kolluğun görevi değildir?
a) Yangınlara müdahale etmek
b) Kişilerin konutlarında ahlak dışı olayların olmasını önlemek
Doğru cevap:b


40) Hangisi özel kolluk makamıdır?
a) Bakanlar Kurulu
b) ıçişleri Bakanı
c) Vali
d) Kaymakam
e) Orman Genel Müdürü
Doğru Cevap: e şıkkı

41) Vesayet makamı hangisini yapamaz?
C: Değiştirme

42) TRT yönetim kurulu üyeleri kim tarafından seçilir?
C: RTÜK’ün göstereceği adaylar arasından Bakanlar Kurulunca seçilir

43) ıYUK hangi konuda HUMK’na atıfta bulunmaz?
C: Sürelerin hesabı

44) Hangisi istisnai memur değildir?
C:Müsteşar
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

45) Köyler nasıl kurulur?
C: ıçişleri Bakanlığınca

46) Muhtarı görevden uzaklaştırmaya yetkili mercii hangisidir?
C: ılçe idare kurulu

47) Hangisi Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir yürütme organı olduğunun bir kanıtıdır?
C: Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi

48) Yüksek Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
C: Başbakanlık

49)Bu soru 127 nolu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.
(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

50) Türkiye’de hangisi uygulanmamaktadır?
C: Çift dereceli seçim

51) Hangisi münhasıran parlamento kararıdır?
a)Ara seçim
b)Erken seçim
c)Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
d)Bütçe Kanunu
Doğru cevap:c
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan’a ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)


52) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak anayasada belirtilen durumlardan hangisi doğrudur?
C: Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve yalnızca kanunla sınırlanabilir.

53) GSMH:100 Amortismanlar:9 ise SMH=?
C: 91

54)MPC=0.75 t:0.8 ÇARPAN=?
C: 2.5
Ayrıntılı Cevap:[1/1-c(1-t)]=2.5
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

54) Hangisi Monetaristlere göre enflasyondaki artışın nedenidir?
C: Para arzının ekonominin büyüme hızından daha fazla artmış olması.
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)


55) Klasiklere göre faizdeki değişmeler neye bağlıdır?
C: Tasarruf

56) ıçsel büyüme teorisince hangisi doğrudur?
a)büyüme teknolojik gelişmeden bağımsızdır
b)büyüme bir noktada durur
c)büyüme teknolojik yeniliklere bağlıdır
Doğru cevap:?
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)


57) Keynesyenlerin para politikası ile ilgili soru
C: Para arzı artarsa faizler düşer yatırımlar ve gelir artar
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Özyürek’e teşekkür ediyoruz.)

58) Ricardo'nun teorisine göre bütçe açığının artması hangi sonuca yol açar?
C: Dış açık oluşur
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)


59) Negatif dışsallık ile ilgili iki hesaplama sorusu. Bir firmanın diğer firmaların üzerinde yarattığı negatif dışsallığı önlemek için ne kadar vergi alınmalıdır?

60) Bu soru 97 no'lu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.
(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


61) Hangisi KıT’lerle ilgili yanlıştır?
a)Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar
b)Sayıştay Denetimine tabidirler.
Doğru Cevap:b
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

62) şubat krizinden sonra ekonomik değerleri bozan etken
C: Dövizdeki yükseliş

63) Hangisi arz enflasyonuna neden olur?
C: Üretim faktörünün fiyatının artmasıdır
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)


64) i. Manda ve himaye kabul edilemez
ii. Temsil kurulu seçilmiştir.
iii.-
Yukarıdakilerden hangileri Erzurum ve Sivas kongrelerinin ortak özelliğidir?
C: i ve ii
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


65) ıtilaf devletlerinin TBMM’yi tanıdığı Londra Konferansı hangi savaştan sonra yapıldı?
C: 1. ınönü

66) Hangisinin tarihsel sıralaması doğrudur?
C: Kütahya Eskişehir-Atatürk’ün Başkomutanlığa getirilmesi-Sakarya Savaşı

67) Hangisi anlaşma devletlerinin lehine olan bir gelişmedir?
C: ABD'nin savaşa girmesi müttefiklerin lehine
olmuştur.
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

68) Hangisi Atatürk’ün Başkomutanlığa getirilmesiyle meydana gelen bir gelişmedir?
C: Tekalifi Milliye Emirleri

69) Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenidir?
a) Lozan konferansına Osmanlı hükümetinin de çağırılması
b) Londra konferansında ikiliğin önlenmesi
c) ıki başlılığın önlenmek istenmesi
Doğru cevap:c
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


70) Lozan’da Yunanistan savaş tazminatı olarak Türkiye’ye ne vermiştir?
C: Karaağaç

71) Hangisi en son yapılan nüfus sayımının sonuçlarında biri değildir?
a) Türkiye’in nüfusu 67.5 milyondur
b) Nüfusu en az olan iller Muş ve Artvindir
c) 1990-1997 arası dönemde nüfus %1.3 olarak artmıştır
d) Türkiye’de toplam nüfusu 1 milyonu aşan 18’den fazla il vardır.
e) ıstanbul'un nüfusu 12 milyondur.
Doğru cevap:b
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

72) Hangisi Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Tüzel kişiliği vardır
b) Denetimleri bağlı bulundukları bakanlık tarafından yapılır
c) Üyelikleri zorunludur
d) Aidat sistemi vardır
e) Başkanları bakanlık tarafından belirlenir.
Doğru cevap: e şıkkı

73) Karşı imza kuralı hangi sorumlulukla ilgilidir?
a) Siyasi sorumluluk
b) Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir işlemin Başbakan veya ilgili bakan tarafından imzalanması suretiyle, bu işlemlerden doğacak sorumluluğun başbakan veya ilgili bakana ait olması
Doğru cevap:a
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Özyürek’e teşekkür ediyoruz.)


74) Hangisi yerinden yönetimin yararlarından biridir?
C: Personelin merkez baskısından kurtulması

75) ıl bütçesi aşağıdakilerden hangisinin tasdikine tabidir?
A) Vali
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E) ıçişleri Bakanı
Cevap: E

76) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?
A) Yüksek Denetleme Kurulu
B) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
E) Vakıflar Genel Müdürlüğü
Cevap: C

77) ) ıl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
A) Danıştay
B) Bölge ıdare Mahkemesi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Bakanlar Kurulu
E) ıçişleri Bakanı
Cevap: A

78) Kamunun özel malları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kamu malları devir ve ferağ edilebilir
B) Kamu malları kamulaştırılabilir
C) Kamu malları haczedilemez
D) Kamu mallarının kazandırıcı zamanaşımı yoluyla özel kişiler tarafından iktisabı mümkündür
E) Kamu malları vergi ve resime tabidir
Cevap: C


79) TBMM’nin manda veya himayecilik dışındaki amaçlarla yapılan her türlü yardımı kabul edeceğini bildirmesi hangisi ile ilgilidir?
a)Bağımsızlık
b)Laiklik
c)Eşitlik
d)Devletçilik
Doğru cevap: a(?)
(29/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


80) i. şapka Kanunu
ii. Soyadı Kanunu
iii. Saatlerde yapılan değişiklik
Yukarıdakilerden hangileri vatandaşların resmi işlerini takip etmesinde yararlı olmuştur?
C: ii
(1/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Sayın Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)


81) 1-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde katkısı en fazla olan maddedir?
a-) Doğalgaz
b-) Madenkömürü
c-) Linyit
d-) Su
Doğru cevap: a (Kaynak: Linyit 36.600 milyar kwh, doğalgaz 44.140 kwh, Hidrolik ve diğer 31.00 milyar kwh.- Kaynak DıE)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Erdem’e teşekkür ediyoruz.)

82) Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının, başkanlığının düşmesine neden olmaz.
C: ıçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevine son verilmesi.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e teşekkür ediyoruz.)


83) Siyasi konuları görüşen, görevlerinin yapılmasını geciktiren belediye meclisinin görevlerinin sona ermesine kim karar verir.
C: Danıştay
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e teşekkür ediyoruz.)


84) Hangisi hazinenin borç türlerinden değildir?
a)Tahviller
b)Bonolar
c)Değişken faizli tahviller
d)Değişken yapılı bonolar


85) Hangisi kayıtsızlık eğrilerinin orjine dış bükey olma nedenidir?
a)Azalan verimler yasası
b)Azalan Marjinal Fayda Kuralı
Doğru cevap:B
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na, Özyürek’e ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

86) Bir milletvekilinin seçilme yeterliliğinin olmadığı seçimden sonra ortaya çıkarsa durum ne olur?
a) Milletvekilliği TBMM'ce düşürülür
b) Yüksek Seçim Kurulu karar verir
c) Milletvekilliği kendiliğinden düşmüş sayılır
d)Anayasa Mahkemesi tarafından düşürülür
e) Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekilliği fezlekesi iptal edilir
Doğru cevap:e (2001/405 sayılı yüksek seçim kurulu kararı, itiraz süresi geçtikten sonra seçilmeye engel tam kanunsuzluk halleri sebebiyle yapılan itirazları ( yaş,öğrenim, askerlik, TC vatandaşı olma, belli miktarda ve belli cezalardan mahkum olmuş bulunma) inceleyip sonuçlandırma görev ve yetkisi yüksek seçim kurulunundur.)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem’e, Gökçeoğlu'na, Türkmen’e ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)


87) Emeği bir mal olarak düşünürsek emeğin boş zaman tercihi geliri tercihine ikamesi arttığı durumda emek arz eğrisinin şekli nasıl olur?
a)Yatay olur
b)Dikey olur
c)Dirsekli bir şekil alır
d)Geriye bükük arz eğrisi olur.

88) Fiyat istikrarı ve istihdam kavramları ne ile ifade edilir?
a)Ekonomik büyüme
b)Ekonomik kalkınma
c)Ekonomik istikrar
Doğru cevap:c
(2/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

89) Talep denklemi Qd:10-2P ise piyasa fiyatının 3'TL den 2'TL ye düşmesi sonucu toplam tüketici fazlası nasıl değişir.
a)6 TL artar
b)5 TL artar
c)3 TL azalır
d)4 TL artar
e)4 TL azalır
Doğru cevap:b
(5/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na, Gürbüz'e ve Bursaspor rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

90)Bakanlar kuruluna ne zaman KHK çıkarma yetkisi tanınmıştır?
a)1924 Anayasasında
b)1961 Anayasasında
c)1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle
d)1982 Anayasasında
Doğru cevap:c
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Çınar'a ve Özyürek’e teşekkür ediyoruz.)


91)Anayasa mahkemesi ne zaman kurulmuştur?
C:1961
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Çınar'a teşekkür ediyoruz.)

92)Aşağıdakilerden hangisinde ait üst kurul yoktur?
a)Çay b)şeker c)Tütün d)Elektrik e)ıhale
Doğru cevap:a
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın xyz rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

93-Aşağıdakilerden hangisi Rekabet Kurumunun özelliklerinden biridir?
a)Sanayi ve Tic. Bakanlığının görevlendirmesi üzerine çalışır.
b)Sanayi ve Tic. Bakanlığının bağlı kuruluşudur
c)Özerk bir statüye sahiptir
d)Kamu tüzel kişiliği vardır
Doğru cevap:d
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın xyz rumuzulu üyemize teşekkür ediyoruz.)

94)Cumhurbaşkanı, hangisinin üyelerini seçmez?
a) Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi
b) Askeri Yargıtay
c)Yargıtay
d)Anayasa Mahkemesi
e)Danıştay
Doğru cevap: c
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz.)

95)Hangisinin hisseleri borsada işlem görmemektedir?
a)Akbank
b)Halkbank
c)ışbankası
d)Tekstilbank
e)Garanti Bankası
Doğru cevap:b
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Hakan Bey'e ve TM Rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


96)Reel faiz oranı hangisine eşittir?
C: Nominal faiz oranı-beklenen enflasyon oranı
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

97)GSMH deflatörü?
C:nominal GSMH/reel GSMH
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)


98) Yürütmenin durdurulması ile ilgili hangisi yanlıştır?
C: Yürütmenin durdurulması 90 gün için verilir
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

99) Türkiye aşağıdakilerden hangisi bakımından dışarıya bağlı değildir?
a) Demir cevheri
b) Bakır cevheri
c) Kükürt
d) Fosfor
e) Maden kömürü
(2/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e ve TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

100) Anayasa mahkemesinde açılan iptal davasında hangisi ilk incelemeye konu oluşturmaz?
C: Davaya bakan mahkeme tarafından açılıp açılmadığı
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

101)Aşağıdaki kongrelerin hangilerinde batı Anadolu’daki Kuvayı Milliyeyi destekleme kararı alınmıştır?
i. Balıkesir
ii. Alaşehir
iii. Erzurum
Cevap:i-ii
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


102)Kurtuluş savaşında aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşma yapılmamıştır?
a)ABD
b)ıngiltere
c)Fransa
d)Rusya
e)Afganistan
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

103)Aşağıdakilerden hangisi 1933'te Almanya ve ıtalya'nın güçlenmesi üzerine olmamıştır?
a)Milletler cemiyetinin kurulması
b)Sadabat Paktı
Doğru Cevap:a
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)


104)ıl idare kurulunda hangisi yer almaz?
C: Emniyet müdürü
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

105)Geçici Köy korucusu nasıl atanır?
a) ıhtiyar Kurulunun önerisi ve Muhtarın onayı
b) Valinin önerisi içişleri bakanının onayıyla
Doğru cevap:b
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e ve Emre’ye teşekkür ediyoruz.)

106)Hangisi ıçişleri Bakanlığının ana hizmet birimidir?
C:Mahalli idareler birimi
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

107)Terör saldırısı sonucu yakını ölen tazminat davasını neye göre açar?
C:Sosyal risk ilkesine göre
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

108) Türkiye'nin boğazlardaki denetimi hangi ant.ile tam sağlandı?
C:Montrö
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

109)2001 bütçe verilerinden hangisi yanlıştır?
C:bütçe açığı/GSMH=%18
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

110)Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programı sonrasında düzeltilemeyen etkendir?
a)Faiz oranı
b)Enflasyon
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

111)Valinin devleti temsil etmesi sebebi ile yaptığı işlem nedir?
C: Sınır komşuları ile ilişki
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


112) Hangisi bakanlık bağlı kuruluşlardan biri degildir?
a)Jandarma Genel Komutanlığı
b)Nüfus ışleri Genel Müdürlüğü
c)Emniyet Genel Müdürlüğü
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Avukat23 rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


113)Aşağıdakilerden hangisi en etkili para politikası aracıdır?
a)Mevduat munzam karşılığı
b)Reeskont oranı
c)Çok piyasa işlemleri
d)Açık piyasa işlemleri
Doğru cevap:d
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Kaya’ya teşekkür ediyoruz.)


114) Milletvekili seçilmiş bir kişinin milletvekili seçilmeden önce Ağır Cezayı gerektirecek bir suç işlediği anlaşılırsa, bu milletvekili ile ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
a) DGM’ce ifadesi alınır
b) Ağır ceza mahkemesi tarafından ifadesi alınır.

(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Türkmen’e teşekkür ediyoruz.)

115) Cumhurbaşkanının meclise gönderdiği yasaların durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C:Kısmen kabul etmediklerini meclise gönderebilir.
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

116)2002’de kabul edilen ve 2003’ de yürürlüğe girecek kanun hangisidir?
C: ış güvenliği yasası
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

117) i- Fransa’nın Suriye ve Hatay’dan çekilmesi.
ii- Hatay’ın bağımsız devlet olması.
iii-Hatay meclisinin anavatana katılma kararı alması
Yukarıdakilerden hangisiyle Hatay bir sorun haline gelmiştir?
Doğru cevap: i
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Kaya’ya ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

118)Büyükşehir belediyesi ilçe belediyesinin onamaya tabi olmayan işlemlerinde hangi yola başvurur?
C: Büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesini isteyebilir
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Guluche rumuzlu üyemize ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)


119) ıptal kararı verilen işlem ne zaman yürürlükten kalkmış sayılır?
C:işlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek’e teşekkür ediyoruz.)

120) Hangisi Belediye Başkanının düşme nedenlerinden biri değildir?
C:Başkan hakkında herhangi bir konuda soruşturma açılmış olması
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek’e teşekkür ediyoruz.)


121) Aşağıdakilerden hangisi sendika kurabilir?
C: Sağlık personeli
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam’a teşekkür ediyoruz.)

122) Aşağıdakilerden hangisi özerktir?
C: Üniversiteler
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam’a teşekkür ediyoruz.)

123)ıdari mahkeme bir dava dilekçesinde ilk olarak neye bakar?
C: Yetki-görev
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam’a teşekkür ediyoruz.)

124) 2001'in 89'a yaklaşacak kadar dış ticaret açığındaki azalmanın nedeni nedir?
C:Devalüasyon
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

125) Niyet mektubunda IMF'nin temel tavsiyesi nedir?
C:Faiz dışı bütçe fazlası
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

126) 2002 yılı ekonomik verilerden yanlış olan hangisidir?
C: Cari açık -3,4
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


127) Türkiyenin en az döviz girdisi olan kalem hangisidir?C: Denizcilik
(1/11/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

128) 1990-2000 döneminde düzenli olarak artan nedir?
C:Dış ticaret hacmi
(1/11/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

129) ıç borçlanmada hangisi yoktur?
C: Döviz getirili bono
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


130) Hangisi tarımın özelliği değildir?
a) Hayvancılıkta kendi kendine yeterlidir
b) Orman ithalatı zorunudur
Doğru cevap:a
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

131) 2002 yılında aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk devam ediyor?
C: Reel faizin yüksekliği
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

132) ıMKB'de hangi piyasa yoktur?
C: Vadeli hammadde pazarı
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

133) Hangisi memurlar için yasaktır?
C: Memurlar toplu şikayette bulunamazlar.
(30/10/2002-Katkılarından dolayı kara kartal 2 rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

134) Laiklik ilkesinin anayasada belirtilen özelliklerinden biri olmayan hangisidir?
C: Kanunlar ve tüzükler dini kurallara uyup uymadığı araştırıldıktan sonra yayınlanır.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan’a teşekkür ediyoruz.)

135) Aşağıdakilerden hangisine karşı dava açılması yürütmeyi durdurur.
a-) Vergi tahakkuk işlemine karşı açılan davalar.
b-) 6183 sayılı kamu alacaklarının tahsili için gönderilen ödeme emrine karşı açılan davalar.
c-) Belediye yıkım kararına karşı açılan dava.
d-) Atama işlemine karşı açılan dava.
Doru cevap:a (Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için talep kural olarak talep gereklidir. Ancak idari yargılama kanununun 27. maddesine göre vergi tahakkuk işlemine karşı açılan dava istem olmadan da yürütmeyi durdurur. Burada çeldirici olan cevap b şıkkı. Eğer vergi alacağı kesinleşmişse işlemin yürütülmesi durmaz, onun için cevap b şıkkı değil.)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem’e, H. Özkan’a ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)

136) Ara seçim kararı için TBMM’de hangi çoğunluk aranır?
a) %5
b) %10
c) %20
d) %25
e) %30
Doğru cevap:a
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan’a teşekkür ediyoruz.)

137) Belediye Başkanını görevi dolayısıyla işlediği bir suçtan dolayı görevinden uzaklaştırma yetkisi hangi kuruma aittir?
a) Danıştay
b) Bölge idare mahkemesi
c) ıçişleri bakanı
d) Vali
e) Belediye meclisi
Doğru cevap:c
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan’a teşekkür ediyoruz.)


138) Türkiye ekonomisinde hangi alanda yapılan çalışmalar sonucu olumlu sonuçlar alınmıştır?
C: Sosyal güvenlik açıkları
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Kara kartal rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

139) 1923 yılında anayasada yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi ile cumhurbaşkanının yürütme üzerindeki etkisi güçlendirilmiştir.
C:Cumhurbaşkanına başbakanı atama yetkisi verilmesi cumhurbaşkanlığını güçlendirmiştir.
(1/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)


140) Bir kararın iptal edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C:-
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

141) Aşağıdakilerden hangisine verilen dilekçe zamanaşımı süresini keser?
A) Hiyerarşik makama
b) Vesayet makamına
c)TBMM dilekçe komisyonuna
d) Cumhurbaşkanlığına
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


142) Meclis toplantı yeter sayısı kaçtır?
C:1/3
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

143) Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevi değildir?
C:Kamu hizmeti imtiyazı vermek
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e teşekkür ediyoruz.)

144) Aşağıdakilerden hangisi ıMKB'deki pazarlardan biri değildir.
C:Hammaddeleri geliştirme pazarı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e teşekkür ediyoruz.)

145) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk değildir.
C: Bakanlık müsteşarı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e teşekkür ediyoruz.)

146) Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1982 anayasasında yer almıştır.
a)Devlet Güvenlik Mahkemesi.
b)Askeri Yargıtay.
c)AYıM.
d)Danıştay.
e)Devlet Denetleme Kurulu.
Doğru cevap:e
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

147) Arz ve talebin eş anlı olarak azalması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir.
a)Denge miktarı artar.
b)Denge miktarı azalır.
c)Denge fiyatı artar.
d)Denge fiyatı azalır.
e)Denge fiyatı ve denge miktarı sabit kalır.
Doğru cevap:b
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)


148)ıçsel büyüme modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi dogrudur.
a)Teknolojik buluşlar yeni buluşlara imkan sağlar.
b)Ekonomik büyüme belli bir noktadan sonra kendiliğinden durur.
Doğru cevap:?
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın ıriz’e teşekkür ediyoruz.)


149) Potansiyel GSMH ne demektir?
C: Tam istihdam milli geliri
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)


150) Hiyerarşik üst hangisini yapamaz?
C: Astın yerine geçip karar alamaz
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)

151) Hangisi lehine kamulaştırma yapılamaz?
C: Kamu yararına çalışan dernek
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)

152) Adli kollukla ilgili yanlış olan hangisidir?
C: Adalet bakanına bağlıdır
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)

153) Hangisini TBMM yapamaz?
C:OHAL ve sıkıyönetim ilanı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)

154) Hangisinin kuruluşunda izin gerekmez?
C: Siyasi parti
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)

155)Amasya görüşmeleri sonucu hangisi olmuş sayıldı?
C: Heyet-i Temsiliye ıstanbul hükümetince tanındı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural’a teşekkür ediyoruz.)

156) Büyük şehir Belediye Başkanı, ilçe belediye meclisinden gelen karara karşı hangisini yapabilir?
C: Kararın mecliste tekrar görüşülmesini isteyebilir.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer’e teşekkür ediyoruz.)

157) Bu soru 151 no'lu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.
(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


158) Üst makama hangi başvuru idari yargıda süreyi durdurur?
C:Kararın iptali için yapılan başvuru.
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer’e teşekkür ediyoruz.)

159)Hükümetin düşürülmesi nasıl bir sorumluluktur?
C:Siyasi sorumluluk.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer’e teşekkür ediyoruz.)

160)Konusu suç olan emir nasıl yerine getirilir?
C:Bu emir yerine getirilmez.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer’e teşekkür ediyoruz.)
[hr]
1996 Yılı Kaymakamlık Sınavı Soru ve Cevapları

1- Aşağıdakilerden hangisi Devlet adına kamulaştırma yapma yetkisini haizdir?
a) ıl daimi encümeni
b) ıl idare kurulu
c) Bakanlıklar
d) Vali
2- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı bir kuruluş değildir?
a) Diyanet ışleri Başkanlığı
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Devlet Su ışleri Genel Müdürlüğü
d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
3- Aşağıdakilerden hangisi ıYUK’ta 1994 yılında 4001 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerden biridir?
a) ıdari dava açma süresi 90 günden 60 güne indirilmiştir
b) ıdari davalarda duruşmaların açık olarak yapılacağı ilkesi benimsenmiştir
c) ıdari davalarda “tanık” ve “yemin” delillerine başvurulamayacağı ilkesi benimsenmiştir
d) ıdarenin, idari yargı yerlerince verilen yargı kararlarını uygulama süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir.
4- Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahiptir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Orman Genel Müdürlüğü
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
d) Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
5- Kanun hükmünde kararnamelerle aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılamaz?
a) Bütçe kanunu
b) Uyuşmazlık mahkemesi kanunu
c) Memurların özlük işlerine ilişkin düzenleme yapan kanun
d) Hepsi
6- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanlığından düşme nedenlerinden biri değildir?
a) Belediye Meclisinin başkan hakkında “yetersizlik” kararı vermesi
b) ızinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz 20 gün süre ile göreve gelinmesi
c) Belediye başkanının, partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi
d) Danıştay tarafından feshedilen belediye meclisinin feshini gerektiren işlem ve eylemlere katılmış olması
7- Anayasada başka bir hüküm yoksa Meclisin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının ne kadarıdır?
a) 1/2
b) 1/3
c) 2/3
d) 3/4
8- Mahallelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mahalleler tüzel kişiliğe sahiptir
b) Mahalle muhtarlığı seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler
c) Mahallenin organları; muhtar ve muhtarın başkanlığında 4 üyeden oluşan ihtiyar heyetidir
d) Mahalleler belediye meclisinin ve yerine göre il ya da ilçe kurulunun kararı ve valinin onayıyla kurulur
9- Aşağıdakilerden hangisi yürütmeyi durdurmanın özelliklerinden biri değildir?
a) Yürütmeyi durdurma kararı 90 gün içinde verilir
b) Yürütmeyi durdurma kararı gerekçeli olarak verilir
c) Yürütmenin durdurulması kararı istem üzerine verilir
d) Yürütmeyi durdurma kararı teminat karşılığında verilir
10- ıl Genel Meclisinin kararları onanmadığı taktirde aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
a) Vali, kararı Bölge ıdare Mahkemesine intikal ettirir
b) Vali, 20 gün içinde itiraz yoluyla Danıştay’a başvurur
c) ıl Genel Meclisi 20 gün içinde itiraz yoluyla Danıştay’a başvurur
d) ıl Genel Meclisi 20 gün içinde Danıştay ıdari ışler Kuruluna başvurur
11- Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği haiz olduğu Anayasada doğrudan belirtilmemiştir?
a) Köy
b) YÖK
c) Atatürk Kültür Dil-Tarih Yüksek Kurumu
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
12- Muhtarın görevine aşağıdakilerden hangisi don verebilir?
a) Vali
b) Danıştay
c) ıçişleri Bakanı
d) ıl veya ılçe ıdare Kurulu
13- Aşağıdakilerden hangisi idarenin Anayasada belirtilmeyen özelliklerinden biridir?
a) ıdarenin sürekliliği
b) Yerinden yönetim
c) Merkezden yönetim
d) ıdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür
14- Askeri yüksek idare mahkemesinin hakim üyeleri, Cumhurbaşkanına aşağıdakilerden hangisi tarafından önerilir?
a) HSYK
b) Milli Savunma Bakanı
c) Genel Kurmay Başkanı
d) AYıM başkan ve üyelerinden oluşan kurul
15- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin dağıtılmasına karar verme konusunda yetkilidir?
a) Vali
b) Danıştay
c) ıdare Mahkemesi
d) ıl veya ılçe ıdare Kurulu
16- Devlet Planlama teşkilatının kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1945
b) 1960
c) 1962
d) 1963
17- Aşağıdakilerden hangisi Devlet ıhale Yasasına hakim olan ilkelerden biri değildir?
a) Pazarlık ilkesi
b) Aleniyet ilkesi
c) Serbest rekabet ilkesi
d) En uygun bedelin bulunması ilkesi
18- Aşağıdakilerden hangisi köy derneğinin görevlerinden biridir?
a) Salma salmak
b) Kamulaştırma yapmak
c) Köyün işlerini sıraya koymak
d) Köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesine karar vermek
19- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının özelliklerinden biri değildir?
a) Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez
b) Anayasa Mahkemesi kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz
c) ıptal edilen kanun ve kanun hükmünde kararnameler geriye etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur
d) Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup yasama ve yürütme organları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlar
20- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memuru görevden uzaklaştırma konusunda yetkili değildir?
a) Bakan
b) Müsteşar
c) ıllerde valiler
d) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
21- I. Beş yıllık kalkınma planının uygulanmaya konma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1923
b) 1933
c) 1960
d) 1963
22- Aşağıdakilerden hangisi ıçişleri Bakanlığının ana hizmet birimlerinden biridir?
a) Teftiş kurulu
b) Hukuk müşavirliği
c) Personel genel müdürlüğü
d) Mahalli idareler genel müdürlüğü
23- Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet ıhale Yasasının kapsamına dahil değildir?
a) Üniversiteler
b) Emniyet genel müdürlüğü
c) Ankara büyükşehir belediyesi
d) Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü
24- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin dağıtılmasına karar verme konusunda yetkilidir?
a) Vali
b) Danıştay
c) ıdare mahkemesi
d) ıl veya ilçe idare kurulu
25- Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun öngördüğü kamu alacaklarından biri değildir?
a) Para ve vergi cezaları
b) Mahkeme ve takip masrafları
c) Sözleşmeden doğan alacaklar
d) Vergi ve benzeri mali yükümlülükler
26- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Dışişleri Bakanı
c) MGK Genel Sekreteri
d) Jandarma Genel Komutanı
27- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilme koşullarından biri değildir?
a) Milletvekili olmak
b) 40 yaşını ikmal etmek
c) Yükseköğrenim görmüş olmak
d) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
28- Adli kolluk ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Adli kolluk, Adalet Bakanlığına bağlıdır
b) Adli ve idari kolluk aynı kişide toplanabilir
c) Tam teşekküllü karakollarda adli ve idari kolluk birimleri farklıdır
d) Adli kolluk, adli makamların emrinde olup faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenmektedir
29- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına verilen görevlerden biridir?
a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
b) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak
c) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
d) Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek ve Türkiye’ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
30- Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden biri değildir?
a) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilirler
b) Yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılır
c) Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunludur
d) Kanunlardaki boşlukları doldurmak amacı güderler
31- Aşağıdakilerden hangisi “geri alma” nın özelliklerinden biri değildir?
a) Geri alma işlemi iptal davasını konusuz bırakır
b) Hem hukuka uygun hem de hukuka aykırı işlemler geri alınabilir
c) Kanunda aksi öngörülmedikçe, işlemi yapan makam geri almaya da yetkilidir
d) Kanunda aksi öngörülmedikçe işlem aynı şekil ve usul kuralları içinde geri alınır
32- “Yetki saptırması” idari işlemin aşağıdaki unsurlarından hangisi ile ilgilidir?
a) Konu
b) Yetki
c) şekil
d) Maksat
33- Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyet değildir?
a) Vali
b) Bakan
c) Müsteşar
d) Büyükelçi
34- Kamulaştırma bedeline karşı idarenin açacağı Tenkis-i bedel davasının görüleceği yargı mercii ve davanın tabi olduğu süre aşağıdakilerden hangisidir?
a) ılgiliye noter aracılığı ile tebliğden itibaren 60 gün içinde ıdare Mahkemesinde
b) ılgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 30 gün içinde ıdare Mahkemesinde
c) ılgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 30 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesinde
d) ılgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 60 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesinde
35- Aşağıdakilerden hangisi çıkarılacak bir kanun hükmünde kararnamenin yetki yasasında belirtilmesi gerekli unsurlardan biri değildir?
a) KHK’nin süresi
b) KHK’nin amacı
c) KHK’nin ilkeleri
d) KHK ile hangi kanunların yürürlükten kaldırılacağı
36- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun denetim alanına girmez?
a) Sendikalar
b) Silahlı kuvvetler
c) Kamuya yararlı dernekler
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
37- ıki kez üst üste olumsuz sicil alan memur hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a) Çekilmiş sayılır
b) Görevinden uzaklaştırılır
c) Başka bir sicil amirinin emrine verilir
d) T.C. Emekli Sandığı hakkındaki hükümlere göre emekliye ayrılır
38- Kamu iktisadi kuruluşlarını, iktisadi devlet teşekküllerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
b) Sayıştay denetimine tabi olmama
c) Devlet ihale yasasına tabi olmama
d) Kamu hizmeti niteliğinin ağır basması
39- Aşağıdakilerden hangisi hizmet kolluğudur?
a) Jandarma
b) Mali kolluk
c) Adli kolluk
d) Siyasi polis
40- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
a) Başkenti Ankara’dır
b) TBMM üye tamsayısı
c) Milli marşı ıstiklal Marşıdır
d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir
41- Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın yetkilerinden biri değildir?
a) ılçede kamu düzeninin korunmasını sağlamak
b) Ani ve olağanüstü durumlarda en yakın askeri birimlerden yardım istemek
c) ılçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen vesayet yetkilerini kullanmak
d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygulanmasını sağlamak
42- TBMM’nin aşağıdaki kararlarından hangisi Anayasa mahkemesince denetlenebilir?
a) Ara verme kararı
b) Sıkıyönetim ilanı kararı
c) Olağanüstü halin onaylanması kararı
d) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı
43- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisine karşı yargı yoluna başvurmak mümkün değildir?
a) HSYK kararları
b) Disiplin cezaları
c) ıdari yaptırımlar
d) Olağanüstü hal bölge valisinin işlemleri
44- Bütçe tasarıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bütçe yasasına, bütçe ile ilgili kurallar dışında hiçbir kural konulmaz
b) Bütçe tasarıları mali yıl başından en az 75 gün önce Meclise sunulur
c) Genel ve katma bütçeli tasarıları Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır
d) Milletvekilleri, bütçenin genel kurulda görüşülmesi sırasında gelir azaltıcı ve gide artırıcı önerilerde bulunabilirler
45- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevle olduğu uyuşmazlıklardan biri değildir?
a) ÖSYM işlem ve kararları
b) Üniversitelerarası kurul kararları
c) Vergi işlemleri ile ilgili tüm uyuşmazlıklar
d) Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlar
46- Aşağıdakilerden hangisi kusuru azaltan ya da ortadan kaldıran hallerden biri değildir?
a) Mesleki risk
b) 3.kişinin kusuru
c) Beklenmeyen haller
d) Zarar görenin kusuru
47- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?
a) Sıkıyönetim ilan etmek
b) Genel ve özel af ilan etmek
c) Savaş ilanına karar vermek
d) Para basılmasına karar vermek
48- Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açamaz?
a) Cumhurbaşkanı
b) Ana muhalefet partisi grubu
c) Meclis üye tamsayısının 1/5’i
d) Mecliste grubu bulunan siyasi partiler
49- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının görevlerinden biri değildir?
a) Belediye mallarını idare etmek
b) Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek
c) Bütçede fasıllar arası aktarmalar yapmak
d) Belediye meclisi ve encümenin kararlarının uygulanmasını sağlamak
50- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden biri değildir?
a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
b) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini sağlamak
c) Bakanlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak
d) Cumhurbaşkanına bakanların görevden alınmasını önermek
51- Aşağıdakilerden hangisi KıT’lerin özelliklerinden biri değildir?
a) Özerk bütçeli olma
b) Sayıştay denetimine tabi olma
c) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
d) Esas itibariyle özel hukuk hükümlerine tabi olma
52- Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanına girer?
a) Nüfus sicili ile ilgili davalar
b) Devlet ıhale Yasasının uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar
c) ıdari sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar
d) Belediye encümenince verilen para cezalarına ilişkin kararların iptali istemi
53- Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir?
a) Orman yetiştirmek
b) Dilenciliği önlemek
c) ıl içinde sağlık ve sosyal yardım tesislerinin kurulması ve işletilmesi
d) ıl sınırları içinde ilçe ve bucakları birbirine bağlayan karayollarının yapımı, onarımı ve bakımı
54- Olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde aşağıdaki Anayasal ilkelerden hangisinin aksine işlem yapılabilir?
a) Basın sansür edilemez
b) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez
c) Kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz
d) Suçluluğu ispat edilinceye kadar suçlu sayılamaz
55- DPT tarafından hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Plan ve programlar hem kamu hem de özel kesim için bağlayıcı niteliktedir
b) Plan ve programlar hem kamu hem de özel kesim için özendirici niteliktedir
c) Plan ve programlar özel kesim için özendirici, kamu kesimi için bağlayıcı niteliktedir
d) Plan ve programlar özel kesim için bağlayıcı, kamu kesimi için özendirici niteliktedir
56- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya görüşmesinde sorun teşkil etmiştir?
a) Meclis-i Mebusanın toplanacağı yer
b) Konferansa gönderilecek delegeler
c) Hükümetin temsil heyeti ile ilgili talepleri
d) Temsil heyetinin ıstanbul hükümeti ile ilgili talepleri
57- Aşağıdakilerden hangisi Yetki Genişliğini ifade eder?
a) Taşraya ait bir yetkinin mahalli hizmetler için kullanılmasını ifade eder
b) ıdari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesinin ifade eder
c) Merkeze ait olan bir yetkinin, merkezi idarenin taşra örgütlerinde görevli amir tarafından merkez adına kullanılmasını ifade eder
d) ıdari hizmetlerin merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesini ifade eder
58- Aşağıdakilerden hangisi Merkezden Yönetimin yararlarından biri değildir?
a) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar
b) Demokratik ilkelere uygunluğu sağlar
c) Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmesini sağlar
d) Hizmetler, daha az harcama ile rasyonel bir biçimde yürütülür
59- ıngiltere ile Fransa arasında Osmanlıyı paylaşmak amacıyla akdedilen gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) St.Jean Maurie
b) Versay
c) Sykes-Picot
d) Brest-Litowsk
60- Aşağıdakilerden hangisi Belediyelerin gelirlerinden biri değildir?
a) Tapu harcı
b) Kaynak suları harcı
c) ılan ve reklam vergisi
d) Akaryakıt tüketim vergisi
61- Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin bir özelliği değildir?
a) Birleştirici olma
b) Alınan kararlar itibariyle milli olma
c) ıstanbul hükümetine tepki niteliği taşıma
d) Toplanma açısından milli bir nitelik taşıma
62- Aşar vergisinin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Milliyetçilik
d) Cumhuriyetçilik
63- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görev ve yetkilerinden biri değildir?
a) Harcamaların yerindeliğini denetlemek
b) Usulsüzlük ve aykırılıkları TBMM’ye bildirmek
c) Harcamaların bütçeye uygunluğunu denetlemek
d) Kendisine ilişkin kanun, tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek
64- Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir belediyesinin görevlerinden biri değildir?
a) Kamulaştırma yapmak
b) ıtfaiye hizmetlerini yürütmek
c) Büyükşehir imar planını yapmak
d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek
65- Beş yıllık kalkınma planları hangi büyüme modeli esas alınarak hazırlanmıştır?
a) Kaldor
b) Leontief
c) Örümcek ağı
d) Harrod-Domar
66- Aşağıdakilerden hangisi Maliye Politikası araçlarından biri değildir?
a) Borç politikası
b) Vergi politikası
c) Üretim politikası
d) Harcama politikası
67- Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan kararlarının nedenlerinden biri değildir?
a) ıthalat artarken ihracatın azalması
b) Ekonomide büyümenin gerçekleşmesi
c) Döviz darboğazının ortaya çıkması ve bankaların döviz spekülasyonu yapması
d) Anti-enflasyonist politikaların ertelenerek gerçekçi bir kur politikasının izlenmemesi
68- Ortalama maliyet eğrisiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Ortalama maliyete marjinal maliyet yön verir
b) Marjinal maliyet azalırken ortalama maliyeti de düşürür
c) Marjinal maliyet, ortalama maliyeti en yüksek noktada keser
d) Marjinal maliyet eğrisi, ortalama maliyet eğrisini en düşük noktada keser
69- Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının unsurlarından biri değildir?
a) Talebin fiyat esnekliği sonsuzdur
b) Ortalama hasılat satış fiyatına eşittir
c) Bu piyasada marjinal hasılat fiyattan büyüktür
d) Tek firma, piyasa fiyatından dilediği kadar mal satabilir
70- Yatırım kararları hangi kurumun onayından geçer?
a) DPT
b) Danıştay
c) Sayıştay
d) Devlet Denetleme Kurulu
71- Aşağıdaki durumların hangisinde bileşik faiz uygulanır?
a) ıstisna akdinde
b) Adi karz akitlerinde
c) Hizmet sözleşmelerinde
d) Cari hesap sözleşmeleri ve borçlu bakımından ticari iş sayılan ödünç sözleşmelerinde
72- 1930 ve 1940 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?
a) Liberalizm
b) Sosyal devlet
c) Komünal devlet
d) Planlı devletçilik
73- Aşağıdakilerden hangisi paranın değerinin yükselmesini sağlar?
a) Devalüasyon
b) Talebin artması
c) Üretimin artması
d) Enflasyonun düşmesi
74- 5 Nisan kararları öncesi tasarrufun GSMH’ye oranı kaçtır?
a) %5
b) %10
c) %15
d) %90
75- Hecksher-Ohlin teorisinin (faktör donatım teorisi) esası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emek-değer teorisine dayanır
b) ıthal-ikameye dayalı ekonomik anlayış savunulur
c) Dış ticaretten ziyade, ekonominin milli çerçevede işlemesi savunulur
d) Mukayeseli üstünlükler teorisine sermaye faktörünün de katılarak her ülkenin ucuza ürettiği malı üretmesi ve pahalıya ürettiği malı ithal etmesi gerektiği savunulur
76- Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisi ile ilgili yanlış bilgidir?
a) Sol aşağıdan sağ yukarıya seyreder
b) Tasarrufla yatırım arasındaki oranı gösterir
c) Çeşitli milli gelir düzeylerinde para arz ve talebini eşitleyen faiz hadlerinin seyrini gösterir
d) Milli gelir arttıkça para arz ve talebinin daha yüksek faiz hadlerinde eşitlendiği görülür
77- Aşağıdakilerden hangisi monopolün ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?
a) Fiili nedenler
b) Doğal nedenler
c) Akdi birleşmeler
d) Uluslar arası nedenler
78- Sabit Döviz Kuru sisteminde döviz kurunu kim belirler?
a) IMF
b) Hükümet
c) Arz- talep
d) Bankalar birliği
79- 1997 yılı ihracatının GSMH’ye oranı kaçtır?
a) %13,6
b) %20
c) %25,5
d) %30
80- Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
a) O malın fiyatının değişmesi
b) Üretim teknolojisinin değişmesi
c) Üretim faktörlerinin fiyatının değişmesi
d) Öteki malların piyasa fiyatının değişmesi
81- 1923-1930 arasındaki dönemde etkili olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Devletçilik
b) Planlı sanayi programları
c) Parlamenter hükümet şeklinin kabul edilmesi
d) ızmir ıktisat Kongresi kararları, Lozan Antlaşması
82- Aşağıdakilerden hangisi rezerv hareketleri hesabına girmez?
a) Altın
b) Döviz
c) Tüm milli paralar
d) Konvertibl olan milli para

CEVAP ANAHTARI
1-B 2-C 3-D 4-B 5-A 6-C 7-B 8-A 9-A 10-B
11-C 12-D 13-A 14-D 15-B 16-B 17-A 18-D 19-C 20-B
21-D 22-D 23-B 24-B 25-C 26-C 27-A 28-A 29-B 30-D
31-B 32-D 33-D 34-D 35-D 36-B 37-C 38-D 39-B 40-A
41-B 42-D 43-A 44-B 45-C 46-A 47-A 48-D 49-C 50-B
51-B 52-C 53-D 54-A 55-C 56-D 57-C 58-B 59-C 60-A
61-D 62-A 63-A 64-A 65-D 66-C 67-B 68-C 69-C 70-A
71-D 72-D 73-D 74-C 75-D 76-B 77-D 78-B 79-A 80-A
81-D 82-C


Etketler: indir,,2012,,,deneme,,çıkmış,,sınavı,,2013,,sorular,,soruları,
,ÖğRETMENLıK,,ücretli,,sınıf,,başvuruları,,ortaöğretim,,ÖNLISANS ,cevapları,,haftalar
,gün,,belirli,,KAymakamlık,,öğretmen,,zümre,
,soru,,eğitim,,ders,,kulübü,,vekil,,programı,,çizelgesi,,torrent,,1453,,fetih,,türkçe,
,denemeleri,,dersi,,toplantı,,ingilizce,,yıllık,,sınav,,fem,,kaç,,kaça,,pdf,tutanağı,
yediiklim,,okul,,sınavları,,teknoloji,,görsel,Düştü,
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst