Kpss Tarih şifreleri

yelizturkmen

New Member


1.ınönü bizim için MıLAT oldu...Moskova ant, ıstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye

Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler) Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya

Vilayet-i Sitte : BESDEV.
Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR...Sırbistan,Karadağ,Romanya

Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB
yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum

Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO....Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WıSTKoNTAP
1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:...
GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.

1. Balkan Harbi : BüYüSeK...
Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı

2.Balkan Harbi :YüRüSeK
Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan

Misakı Milli Maddeleri: KABSAR....
Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum

Erzurum Kong. Katılan Doğu ılleri:BEST-VAN...
Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katılmayanlar:MED...
Mardin, Elazığ,Diyarbakır

1.dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR....
Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)
Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATı ABı VE VAKıT)...
Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,ıstikbal ve ırade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B ıkdam ,Vakit

1. dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS
Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)

Kullandıımız Takvimler: 12HACERıM )
12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

ılk Türk beylikleri: SAÇDıM...
Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler

ıran ile savaşlarımız; KaFeSiN...
Kasrı şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl

Atatürk'ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK.... Suriye,Çanakkale,Kafkas

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS
Conk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr
Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARıL...
Venedik,Avusturya,Rusya,ıran,Lehistan

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM...
Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II....
S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:
GU SAKaL....g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir...

Nabucco projesine ortak olan ülkeler:
RABATA DOğAL GAZ BORU HATTI PROJESı.....T ÜRKıYE,A VUSTURYA,M ACARıSTAN,B ULGARıSTAN,A LMANYA,R OMANYA

Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FıJı....
FRANSA,ıNG,JAPON,ıTALYA

kadınların sıyası hak sırası: B.M.V
B..eledıye,M..uhtar,V..ekil

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FıRÇA.....
Fransa, ıngiltere, Rusya ,Çin,ABD

Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKı....
Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,ıstanbulun durumu

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:.....
S-ıPAHıLER,S-ıLAHTARLAR,S-OL ULEFECı, S-Ağ ULAFESı,S-Ağ GARıPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M
S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayunII. Mahmut ıdare alanındaki yenilikler.PıSNEDıMM
P asaport uygulamasını başlatmıştır.ı çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.ı lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı

Euro kullanmayan ülkeler: ıDı .....
ısveç,Danimarka, ingitere

DEMOKRAT PARTıYı KURANLAR:CAFeR....
Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan

sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ ya da GEÇ ve SAKlan... AYRICA.. karıştırmayın;
konut hakkı.....sosyal ve ekonomik hak
konut dokunulmazlığı......temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..
Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı

Tanzimatla Yapılan Islahatlar: TıMHA....
Tanzimat, ıdare,Maliye,Hukuk,Askeriye
SALınan HA-şERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARıF bey ile MEDENı ıSLAMın LAıKLıK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

Osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile
ınebahtı
Çeşme
i
Navarin
i
S....inop

Güney çephesinde illerin kurtuluş sırası
Maraş
Urfa , Antep

Mısırda kurulan türk islam dev.
T olunoğulları
E yubiler
M emlükler
A kşitler

Denızcı beylıkler..
C andarogulalrı
A ydınogulalrı
M enteseogulları
K aresıogulları
S aruhanogulları

Doğu Anadolu’daki Volkanik Dağlar (E-ceyle M-ete H-asandan K-estane K-açırdılar)
Erciyes
Melendiz
Hasan
Karacadağ
Karadağ

-- kutadgu Bılig-yusuf has hacıB (ıkisindede ı VE B HARFı VAR)
-- A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)
-- divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler: MEBA
Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk

BıD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:
Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık

-- ilk özel matbaa (Sait E.-ıbrahim M.): lale devri
-- ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim
-- ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
-- ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi
-- orhun kitabelerini Yoluğ tigin; Bilge kağan, Tonyukuk ve Kültigin adına dikmiştir.
-- Yola bi ton kül dökmüşler(dikmişler)Sevr sntlaşmasındaki başlıklar == SIKBoğazDOY
S ınırlar
I stanbul
K apitülasyonlar
BOğAZ lar (komisyonu)
D uyunu umumiye (borçlar)
O rdunun terhisi
Y abancı okullar

Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler CiToS
c-umhuriyet halk partisi,
i
t-erakki perver cumhuriyet fırkası,
o
s-erbest cumhuriyet fırkası

LALE DEVRı ISLAHATLAR ÇıMMEÇK
Ç Çiçek aşısı (ilk)
ı ıtfaiye örgütü (ilk)
M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)
M Matbaa (ilk ÖZEL)
E Elçilikler açıldı (geçici)
Ç Çini imalatı
K Kağıt fabrikası kuruldu

l.MAHMUT HKH

H endesehane
K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)
H umbaracıocağı

III. MUSTAFA MuSTafa MEsT

M Mühendishane-i Bahr-ı Hümayûn
Es Esham Senedi
sT sürat Topçuları

l.ABDÜLHAMıT GEMUCı' den aklınıza gelsin... GYMUCı
G-Gemi yapımı
Y-Yeniçeri sayımı
M-Maliye ve saray giderleri düzenlendi
U-Ulûfe alım-satımı yasaklandı
C-Cülûs bahşişi kaldırıldı
ı-ıstihkam okulu açıldı

lll.SELıM
Fransızca - YEMMıN

Fansızca - Devletin resmi yabancı dili oldu ve okullarda okutulmaya başlandı.
Y- Yerli malı kullanımına teşvik
E- Elçilikler sürekli hale getirildi
M- Mühendishane-i Berr-i Hümayûn
M- Matbaa ( ilk DEVLET matbaası)
ı- ırad-ı Cedid
N- Nizam-ı Cedid

II.MAHMUT MEMUR - TABıP – SSMMÖV MEMUR
M- Müsadere kalktı
E - Eşkinci ocağı kuruldu
M- Maarif-i Adliye kuruldu
U- Ulûm-u Edebiye kuruldu
R- Resmi kıyafet (memura) zorunlu kılındı

TABıP

T- Takvîm-i Vakay-i çıkarıldı
A- Asakir-i Mansûre-i Muhammediye (yeniçerinin yerine)
B- Bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu
ı- ılk nüfus sayımı yapıldı
P- Posta teşkilatı kuruldu

SSMMÖV

S- Sened-i ıttifak imzalandı
S- Sekban-ı Cedid kuruldu
M- Muhtarlıklar kuruldu
M- Memura maaş bağlandı
Ö- Öğrenci gönderildi yurtdışına
V- Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu...

Osmanlıyı Bitiren Olaylar
mondros ve sevr osmanlının fiilen
mudanya hukuken
saltanatın kaldırılması resmen

*Sırayı değiştirmeden okuyun,
''şehzade Süleyman, Selimiye de...''
Çıraklık,kalfalık ve ustalık eserleri mimar sinanın
ıstanbullu Alemder peyami-Sabah Aydede olmak için Ümıtlendi ))

*Milli mücadele karşıtı yayınlar....
ıstanbul
Alemdar
Peyami-Sabah
Aydede
ümit

*Atatürk'ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AHıM
Anadolu Ajansı
Hakimiyet-i Milliye
ırade-i Milliye
Minber

Anadolu Selçuklu Divan Çeşitleri: VıPTA-Y-ıN Y harfi joker
V ezaret divanı
ı şrafdivanı
P ervane divanı
T uğra divanı
A rz divanı
ı stifa divanı
N iyabet-i Saltanat

1.dünya savaşında kurulan yeni uluslar:PALYaÇoM
Polonya
Avusturya
Letonya
Yogoslavya
Çekoslovakya
Macaristan

MUSTAFA DENıZLı SÜRATLı TOPÇULAR ıÇin BORÇLANDI
MUSTAFA(III. MUSTAFA)
DENıZLı::: MÜHENDıSHANE-ı BAHRı HUMAYUN
SÜRATLı TOPÇU: SÜRAT TOPÇU OCAğI
ıÇin BORÇLANDI: ıÇ BORÇLANMA

HABER AL SAT
HAVZA GENELGESı
AMASYA GENELGESı
BALIKESıR KONGRESı
ERZURUM KONGRESı
R
ALAşEHıR KONGRESı
L
SıVAS KONGRESı
AMASYA GÖRÜşMELERı
TEMSıL HEYETıNıN ANKARA'YA GELMESı

BATI CEPHESı SAVAşLARI SIRASI: BıR ıKı KaSaB
• I. ıNÖNÜ
• II. ıNÖNÜ,
• KÜTAHYA -ESK,
• SAKARYA,
• BÜYÜK TAARRUZ

OSMANLIDA SALYANELı (ÖZEL YÖNETıMLı):= (MUHABBETTE CAY)
• M= MISIR
• H= HABEş
• B= BASRA
• B= BAGDAT
• T= TUNUS
• T= TARABLUSGARP
• C= CEZAYıR
• Y= YEMEN

II.Mahmuttan sonra gelen padişahları karıştırıyorsanız;yukardan aşağı okuyun
• M –a- h- mut
• E-- z -a
• C-- i -m
• i ---z -i
• T------t

Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KıN
• KAYSERı
• ıZNıK
• NığDE

DEMOKRAT PARTıYı KURANLAR: CAFeR
• Celal bayar
• Adnan menderes
• Fuat köprülü
• e
• Refik koraltan

ANADOLU BEYLıKLERı--------(GEMiCi HAKKO)
• G.germiyanoğulları
• E..Eretma devleti
• M..menteşeoğulları
• C..candaroğulları
• H..HAMıTOğULLARI
• A..Aydınoğulları
• K..karamanoğuları
• K..karesi oğulları
• O..Osmanoğulları

ılk Türk beylikleri
Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)
S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar


Osmanlı kuruluş dönemi savaşları şifre:KMS SINAVI II
1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.
2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.
3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.
4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.
5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.
6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.
7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.
8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.
9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst