Maliye Bakanlığı Gelir şefliği Soru ve Cevapları

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
MALıYE BAKANLIğI 2004 YILI GELıR şEFLığı SORULARI
1)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye teşkilat yapısında bir mesleki kuruluştur?
A)KıK
B)Baro
C)ıl özel idaresi
D)Belediye
2)Kurumlar işçi niteliği taşımayan geçici personel çalıştırmak için aşağıdakilerden hangilerinin görüşünü almak zorundadır?
A)DPB-Maliye Bak.
B)Maliye Bak.-Başbakanlık
C)Maliye Bak.-SSK
D)SSK-DPB
3)On yıldan az hizmeti bulunan ve önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan devlet memuru o yıl için en fazla ne kadar yıllık izin kullanabilir?
A)20 gün
B)30 gün
C)60 gün
D)40 gün
4)Devlet memurlarına yıllık izinlerinde gidiş ve dönüş için en fazla ne kadar yol izni verilir?
Gidiş-Dönüş
A) 2- 1
B) 1- 1
C) 2- 2
D) 1- 2
5) l)Sınıflandırma ll)Liyakat lll)Kariyer lV)Derece yükselmesi
657 sayılı kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III
B) I-IV-II
C) I-II-IV
D) I-II-III
6) 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma çeşidi değildir?
A) Avukatlık hizmetleri
B) Genel idare hizmetleri
C) Hakimlik- savcılık hizmetleri
D) Teknik hizmetler
7) ….657 sayılı kanuna göre ne zaman süre içinde soruşturma açılmazsa zaman aşımına uğrar?
a) 30 gün b) 60 gün c) 6 ay d) 2 yıl
-2004 yılı Milli Emlak Müdür Yardımcılığı görevde yükselme sınav soruları 05.11.2004
Tüzükler kimin incelemesinden geçtikten sonra uygulanır?
Danıştay
2-Hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.ilkesi aşağıdakilerden hangisidir.
Egemenlik
3- Sivas Kongresinin tarihi nedir?
4-11 Eylül 1919
4- Kronolojik sıralamada en önce gelir?
Saltanatın Kaldırılması
5- Türkçe dilbilgisindeki “ki” ekinin yazılımı hangisinde yanlıştır?
Benki bunu hiç hak etmemiştim.
6- Yazışmalarda kullanılan ilginin kullanılış amacı nedir?
Yapılan işlemin kanuni dayanaklarıyla birlikte daha önceki evrelerini gösterir.
7- Hangisi yetkisini vekâleten (kısmen) de olsa devredemez?
TBMM
8- Atatürk’ün Bütün Milletlere saygı esasına Dayanan ve Irk, cins ayrımı yapmadan Türk Milletinin sevip koruma ilkesi?
Milliyetçilik
9- Zorunlu hallerde memurlara gidiş-dönüşlerde en fazla ne kadar süre verilir?
2+2
10- 10 yıldan az hizmeti olan bir memur önceki yıl hiç izin kullanmamışsa toplam izni ne kadardır?
40 gün
11- 657 DMK’nun Temel ılkeleri?
Kariyer-Liyakat-Sınıflandırma
12- Geçici personel çalıştırmak için kimlerin görüşleri alınır?
Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı
13- Siyasi partileri üye olma yaşı kaçtır?
18
14- Meslek kuruluşu hangisidir?
Baro
15- Hangisi Meslek Kuruluşlarının amaçlarından değildir?
ıktisadi faaliyetlerde bulunmak
16- Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı işler yargı denetiminin dışındadır?
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ve Yüksek Askeri şura Kararları
17- Anadolu Ulusal Eylemi ve Temsilciler Kurulunu ıstanbul Hükümeti hangi olayla tanımıştır?
Amasya Görüşmeleri (Bu soru bana göre hala tartışılır)
18- Hangisi Kamu yönetiminde Halkla ilişkilerin amaçlarındandır?
Hizmetin gördürülmesinde halkla işbirliği yapmak
19- Aşağıdakilerden hangisi 657'ye göre bir sınıflandırma değildir?
Hakimler ve Savcılar Sınıfı
20- Milli güvenlik kurulunda tavsiye niteliğinde alınan kararların uygulanmasından kim sorumludur?
Bakanlar Kurulu
21-657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre aşağıdaki hangi disiplin cezalarını alırlarsa müsteşar olamaz?
-Aylıktan kesme- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası...
2004 yılı Maliye Bakanlığı Personel şefliği görevde yükselme sınav soruları
1- Yazışmalarda kullanılan ilginin kullanılış amacı nedir?
Yapılan işlemin kanuni dayanaklarıyla birlikte daha önceki evrelerini gösterir.
2- 10 yıldan az hizmeti olan bir memur önceki yıl hiç izin kullanmamışsa toplam izni nekadardır?
40 gün
3- 657 DMK’nun Temel ılkelerinden değildir?
Kariyer-Liyakat-Sınıflandırma – Değerlendirme
4- Geçici personel çalıştırmak için kimlerin görüşleri alınır?
Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı
5- Siyasi partileri üye olma yaşı kaçtır?
18
6- Aşağıdakilerin hangisi Devletin ıdari Yapılanmasında Meslek kuruluşu hangisidir?
Üniversite Özel ıdare ıDT Baro
7- Hangisi Meslek Kuruluşlarının amaçlarından değildir?
ıktisadi faaliyetlerde bulunmak
8- Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı işler yargı denetiminin dışındadır?
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ve Yüksek Askeri şura Kararları
9- Hangisi Kamu yönetiminde Halkla ilişkilerin amaçlarındandır?
Hizmetin gördürülmesinde halkla işbirliği yapmak
10- Aşağıdakilerden hangisi 657'ye göre bir sınıflandırma değildir?
Hakimler ve Savcılar Sınıfı
11- Milli güvenlik kurulunda tavsiye niteliğinde alınan kararların uygulanmasından kim sorumludur?
Bakanlar Kurulu
12-Yıllık izinlerde verilebilecek yol izin süreleri?
Gidiş için 2 gün Dönüş için 2 gün
13-Aşagıdakilerden hangisi memuru görevden uzaklaştımaya yetkili değildirler?
- Müfettiş -Atamaya yetkili Amir -Vali -Kontrolörler
14-5018 Sayılı Kanuna göre geçici bütçe uygulaması en fazla ne kadar olabilir?
- 1 yıl - 3 ay - 4 ay -6 ay
15-Teknik Hizmetler sınıfına atanan Matematikçinin kademe verecesi aşağıdakilerden hangisidir?
8/1
16- Lise mezunu polis memuriyete hangi derece ve kademeden atanır?
11/1
17-Sakatlar ile ilgili olarak kadrolarının kaçta kaçı personel çalıştırılacağı?
18- 6/1’den maaş almakta olan memur , 5 dereceli Veznedar kadrosuna vekaleten görevlendirilmiştir. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Vekalet aylığı 5/1 kademe üzerinden, göreve başladığı tarihten itibaren verilir
19- Devir teslim ile yükümlü bulunan memurlardan yükümlülüğünü yerine getirmeden çekilenler veya çekilmiş sayılanlar ile ilgili olarak Memuriyete dönmeleri ile ilgili soru?
3 yıllık süre geçmeden memuriyete dönemezler.
20- 657 Sayılı Kanuna göre memurun kardeşinin ölümü halinde kaç gün mazeret izni verilir?
5 gün
21- Personel şefinin 1. sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir?
Personel Müdür Yardımcısı
22-Personel şefinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Personel Müdür Yard.-Personel Müdürü
23-1. SicilmAmiri tarafından 90 2. sicil amiri tarafından 95 sicil notu verilen memurn sicil notu aşağıdakilerden hangisidir?
93
24-Taşrada 8 ay süre ile görev yaparak görevijmden ayrılan memurun sicil raporu kaç içerisinde doldurulur?
15 gün
25-A ılçesinde görev yapmakta olan memurun görevine sarhoş olarak geldiğinin tespit edilmesi halinde ;Bu memura verilecek olan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
26-Aynı memura sözkonusu cezası aşağıdakilerden hangisi vermeye yetkilidir?
ıl Disiplin Kurulu-
27-Memurun anılan cezaya itiraz etmesi halinde itirazını hangi merciye yapması gerekir?
ıdari Yargı.
28-Kurumlardaki Yüksek Disiplin Kurulları kaç kişiden oluşur?
1 başkan 4 üye
29- 657 Sayılı Kanun hükümlerince aşağıdakilerde hangisinde hiçbir vergi kesintisi yapılmaz?
Doğum Yardımı
30-178 Sayılı Kanun Hükmünde Karanameye göre aşağıdakilerden hangisidir?
Mali Suçları Araştırma Komisyonu
31- 178 Sayılı Kanun Hükmünde Karanameye göre aşağıdakilerden hangisi yardımcı denetişm birimlerindendir?
32- Teşkilatlanmasında Eğitim Dairesi Başkanlığı bulunmayan birimlerde eğitim palnlamasını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
33-Aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?
Emekli Maaşının bağlanması.
34-Maliye Bakanlığını temsil eden ılçedeki en yetkili amairi aşağıdakilerden hangisidir?
Mal müdürü
35-3628 Sayılı Kanuna göre ek Mal bıldirimi ne kadar süre içerisinde verilmesi gerekir?
30 gün
36-Emekli Sandığı Kanununa göre kişinin doğum tarihinde sadece yıl belirtilmiş ise kişinin doğum tarihi aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
1 Temmuz
37- Emekli Sandığı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dul ve yetim sayılmaz?
Kız kardeş
38-Emekli Sandığı Kanununa göre ikramiye bağanmasına esas alınacak en fazla süre aşağıdakilerden hangisidir?
30 yıl
39-5434 sayılı kanuna göre Mal veya hizmet alı..?
Tedarikçi
40-Aşağıdakilerden hanfisai 5434 sayılı kanun kapsamında değildir?
Satım ıhalelesi
41-5434 Sayılı Kanuna göre eşik değerlerin belirlenmesi hangi amaca yöneliktir?
ıhale usulünün ve ilan şeklinin belirlenmesi amacıyla
42-5434 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep olarak kabul edilmez?
Müteahhidin hastalanması
43-5018 Sayılı Kanuna göre ödeneği bulunmayan ve yıl içerisinde öngörülmeyen giderler aşağıdakilerden hangisidir?
Olağanüstü ödenek. Düşünülmeyen Giderler Ödeneği
44-Harcırah Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yurt dışına görevlendirlenlere harcırah tam olarak ödenir.
45-Eğitim ve sınavla geciçi olarak görevlendirilen memura Harcırah Kanunu hükümlerince en fazla kaç gün yevmiye ödenir?
7 gün
46-Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Danıştay ve ıdare Mahkemelerine dava açma süresi ne kadardır?
60 gün
47-Aşağıdakilerden hangisi sebep konu şekil vs. nedenlerle açılan dava türüdür?
ıptal Davaları
48-2577 Sayılı Kanuna göre zımni olarak idareye yapılan başvurularda idarenin cevap vermemesi halinde talep red edilmiş sayılır?
60 gün
49-2577 Sayılı Kanuna göre yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkin süre?
10 yıl
50-4483 Sayılı Kanuna göre Memur hakkında soruşturma izni verilmemesi yönündeki karara aşağıdakilerden hangisi ne kadar sürede itiraz edebilir?
Cumhuriyet Başsavcılığı –10 gün
51-Nakitlerin toplanması, ödemelerin yapılması, kayıtların tutulması, raporlanması.........neyi ifade eder?
Muhasebe Hizmetleri
52-3071 Sayılı kanuna göre Kuruma başvuru yapan bir vatandaşın dileçeye cevap verilesindeki en fazla süre ne kadardır?
30 gün
53-657 Syılı Kanuna göre şikayet ve Müracaatta bulunan birisinin sözkonusu müracaat ve şikayetinin sonuçlandırılmasında en fazla süre ne kadardır?
30 gün
54-190 Sayılı Kadro Kanunauna ghöre dolu ve boş kadrolar ile ilgili olarak değişiklik talepleri nezaman başdurulur ve ne zamana kadfar sonuçlandırılır?
Mayıs- eylül ayları
55-657 Sayılı Kanun hükümlerince mevsimlik işçilerin alımasında aşağıdakilerden hangisnin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılır?
Maliye Bakanlığının ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü
56-190 Sayılı Kadro Kanununa göre aşağıdaki kuaumlardan hangisinin kadrosu Bakanlar Kurulunca ihdas edilir.?
Mersin Belediyesi
57-Bilgi Edinme Kanunu hükümlerince aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamındadır?
Kurum ve kuruluşların işlemleri ile igili bilgiler.
58-657 Sayılı Kanun ile ilgili yönetmelikler aşağıdakilerden hangisinin onayı ileyürülüğe girer?
Bakanlar Kurulu
59-Açıktan bir göreve atanan memurun aylığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hanfgisi doğrudur?
Göreve başladığı tarihten itibaren aybaşında ödenir.
60-5434 Sayılı Kanuna göre kişiye bağlancak aylık ile ilgili olarak aşağıdaki değerlerden hangisi geçemez?
%100
61-2004 yılı Mali Bütçe Kanununa göre Gelirin çeşitleri ve türlerini gösteren cetvel aşağıdakilerden hangisidir?
B Cetveli
62-Maliye Bakanlığı Yer Değiştime Suretiyle Atama Yönetmeliği hükümlerince aşağıdakilerden bölge esasına göre anılan yönetmekliğin özel hükümlerine tabidir?
Muhakemat Müdürü
63-Maliye Bakanlığı Yer Değiştime Suretiyle Atama Yönetmeliği hükümlerince Defterdar ve Yefterdar yardımcılarının Büyükşehir Belediyesi sınırlarında vekaleten veya tedviren görevlendirilmesindeki süre en fazla ne kadardır?
5 Yıl
64-3628 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde memur mal bildirimi vermeye zorunlu değildir?
Anne ve baba
65-3046 Sayılı Kanuna göre Bakanlar yürüttükleri işlemler yönünde kime karşı sorumludurlar?
Başbakan
66-Bilgi edinme kanununa göre itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
15 gün
67-4483 Sayılı Kanuna göre soruştuma izni verilmesi ve sonuçlandırılmasında en fazla süre ne kadardır?
45 gün
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr | ixfy.net| zoobi Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst