MEB Bakanı Ömer Dinçer'i Tebrik Ediyoruz

Yeliz

New Member
Dün Sayın Dinçer, lisede hülleye bari siz el atın! başlığıyla;


“Geçmişte Milli Eğitim Bakanlarının kulaklarını tıkadıkları hülle ile sınıf geçme konusuna Sayın DıNÇER’in el atması beklenmektedir.


Nedir hülle ile sınıf geçme?


Öğrenci Devlet Okulunda okuyor ve çok başarısız dersi olduğundan sınıfta kalacak. Hemen kendine bir Özel Akşam Lisesi buluyor ve genellikle denetimsiz, devam sorunu olmadan çalışan bu okula nakil alınıyor.


Bin-3bin TL arasında bir ücretle kayıt olan öğrenci burada derslerinden üstelik 5,00 alarak geçiyor ve sonra tekrar Devlet Okuluna nakil geliyor.


Bu ne zaman mı oluyor?


Tam da bu zaman? şu anda Eylülde yapılacak sınavlar öncesi furya başladı. Öğrenciler bir bir nakil alıyorlar. Orada sınıf geçecekler ve geri dönecekler.


Sayın Bakan parası olmayanın yapamadığı bu uygulamadan yararlanan öğrencilerin önüne geçmelisiniz.


Özel Akşam Lisesinden Genel Liseye Geçiş olmayacağını bir yana bıraktık, en azından bir yıl geçmeden Genel Liseye dönemeyeceklerini hüküm altına alın…


Bu konu kanayan yara. Sayın DıNÇER’in bu konuya çözüm bulması gerekir. Aksi halde her yıl aynı eleştiriler, konuşmalar devam edecek, parası olan sınıf geçecek olmayan ise kalacak. Sınıfını para ile geçen ile sınıfta kalan aynı okulda eğitime devam edecek. Geçen öğrenci pişkin pişkin öğretmene gülerek bakacak…”Cümleleriyle ele aldığımız konuyla ilgili Bakan sayın DıNÇER yönetmelik değişikliğine giderek sorunu çözümlemiştir.


Bu kanayan yaraya el attığı için öncelikle teşekkür ediyoruz.


Yapılan değişiklik maddelerini aşağıda kırmızı renkte


Mevcut yönetmeliği ise siyah renkte yayımlıyoruz.


Değişiklik ne getiriyor?


- Bu okullarda eğitim-öğretim çalışma saatlerinde yapılamayacak. Hafta içi 17.00’dan sonra ve Cumartesi Pazar Eğitim-Öğretim yapılacak.


- Okulun amacı: “Bu okulların amacı, on sekiz yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlamaktır.”


olarak değiştirildi. Yani bu okullara bugünden itibaren örgün eğitimde olanlar gidemeyecek. 18 yaşını bitirdiği için örgün eğitime gidemeyenler ile örgün eğitimde eğitim öğretim hakkını kaybedenler gidebilecekler. Böylece hülleye başvurulamayacak.


- “Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.”


Hükmü getirilerek devam etmeden sınıf geçmeye, diploma almaya yönelik uygulamalar son bulacak bu öğrenciler açıköğretim lisesi öğrencileri gibi merkezi sınav sonucuna göre sınıf geçecekler.


- Yönetmeliğe eklenen ““Kazanılmış haklar


GEÇıCı MADDE 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve e-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine tabidir.”


Maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce” cümlesinin “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce” şeklinde olması gerekirdi. Bu mevzuatı hazırlayanların yaptıkları bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz.


Bu madde (GEÇıCı MADDE 1 ) ile şu anda nakil gitmiş olan öğrencilerin geri dönüşlerine ve sınavlarının eski usulle yapılması hakkı vermektedir. Ayrıca şu anda Akşam Lisesine kayıtlı öğrenciler eski sisteme göre mezun olacaklardır.


Bugünden sonra hüllenin önüne geçen sayın bakanı aklın yolunu seçmesi nedeniyle tebrik ediyor. Sınıf Geçme Yönetmeliği ve Nakil,Geçiş Yönergesinin revize edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.


Saygılarımla…


Maksut BALMUK


Eğitim Yöneticisi


Resmi Gazete Tarihi: 17.11.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25292
MıLLÎ EğıTıM BAKANLIğI ÖZEL AKşAM LıSELERı YÖNETMELığı


BıRıNCı KISIM


Genel Hükümler


BıRıNCı BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, özel akşam liselerinin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.


Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik, özel akşam liselerinin; eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilere ait iş ve işlemlerini kapsar.


Dayanak
Madde 3- (Değişik:RG-4/3/2009-27159)


Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;


a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,


MADDE 1 – 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Okul: ış günlerinde çalışma saati bitiminden sonra veya cumartesi ve pazar günleri de öğretim yapılabilen özel akşam liselerini,”


b) (Değişik:RG-5/4/2005-25777) Okul: ış günlerinde çalışma saati bitiminden sonra, gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini,


ifade eder.


ıKıNCı BÖLÜM


Okulun Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları,


Öğretim Süresi ve Çalışma Saatleri


Okulun Amacı
Madde 5- (Değişik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 5 – Bu okulların amacı, on sekiz yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlamaktır.”


Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları
Madde 6-Okullarda, genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.


Öğretim Süresi
Madde 7-Okulların öğretim süresi, genel liselerin öğretim süresi kadardır.


Çalışma Saatleri
Madde 8- ( Değişik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okullarda öğretime, çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılabilir.


Günlük ve haftalık çalışma saatleri, bölgenin ve okulun özellikleri de dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 8 – Bu okullarda öğretime, hafta içinde en erken saat 17:00’da başlanır. Cumartesi ve pazar günleri ise daha erken saatte de başlanabilir.


Günlük ve haftalık çalışma saatleri, birinci fıkradaki hüküm dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.”


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi
Aday Kayıt şartları
Madde 9- (Değişik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okullara kayıt-kabulde öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 9 – Bu okullara kayıt ve kabulde öğrencilerin; ilköğretim okulundan mezun ve on sekiz yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.”


Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar
Madde 10-Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;


a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,


b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen


sınıflara kayıtları yapılır.


Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.


Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabilir.


Okulu Bitirme Süresi
Madde 11-Okula kayıt yaptıran öğrenciler;


a) ılköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş öğretim yılı,


b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,


1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,


2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,


3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı


sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.


Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.


Adaylardan ıstenen Belgeler
Madde 12 - ( Değişik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;


a) Öğrenim belgesinin aslı,


b) ıki adet vesikalık fotoğraf,


c) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,


d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belge,


e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi


istenir.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,”


“d) Askerlik durum beyanı,”


ıKıNCı KISIM


Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet


BıRıNCı BÖLÜM


Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme


Ölçme ve Değerlendirme
Madde 13 — (Değişik:RG-5/4/2005-25777)


Öğrenci başarısının tespitinde; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Öğrenci başarısının tespiti


MADDE 13 – Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.


Ancak merkezî sistemle yapılan sınavlar dışındaki öğrenci başarısının değerlendirilmesiyle ilgili diğer hususlarda, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uyulur.”


Sınavların Yapılması


Madde 14- (Mülga:RG-5/4/2005-25777)


Sınavlara Katılamayanlar


Madde 15- (Mülga:RG-5/4/2005-25777)


Sınıf Geçme


Madde 16- (Mülga:RG-5/4/2005-25777)


Sorumluluğun Kalkması


Madde 17- (Mülga:RG-5/4/2005-25777)


Diploma


Madde 18- Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.


ıKıNCı BÖLÜM


Disiplin ışleri ve Kılık-Kıyafet


Disiplin ışleri
Madde 19-Okulda öğrenci disiplin işlerinde, "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği "nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.


Kılık - Kıyafet
Madde 20-Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde, yetişkin ve bir işte çalışıyor olmaları da dikkate alınarak, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine ılişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.


Denetim


Madde 21-Bu okullarda denetim, “Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü” ve “Millî Eğitim Bakanlığı ılköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yürürlük - Yürütme


Madde 22-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, orta öğretim kurumları için yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uyulur.


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 23-28/1/1993 tarihli ve 21479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük
Madde 24-Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 25-Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“Kazanılmış haklar


GEÇıCı MADDE 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve e-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine tabidir.”


MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst