Milli Eğitim Bakanı Merak Edilen Birçok Konudaki Soruyu Cevapladı

Yeliz

New Member


Bakan Dinçer, Meclis'te çok sayıda soruya cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, 8 Ocak 2013 tarihinde Meclis genel Kurulunda, sorulara verdiği cevaplar....

" ÖğRETMENLERE ALAN SINAVININ DETAYLARI BURADA"

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (ıstanbul) -
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Yine, sözlerimin hemen başında, Zonguldak Kozlu Maden ışletmesinde meydana gelen kaza sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesi ve yakınlarına da sağlık ve sabır temenni ediyorum.

Çok değerli milletvekilleri, önce ıçişleri Bakanlığına ait (6/36) esas numaralı sözlü soru önergesinin cevabını sizlere sunuyorum: Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürün kalorisi, Türkiye Kömür ışletmeleri Genel Müdürlüğünün 4 Temmuz 2011 tarih ve 1243 sayılı yazısı ekinde bulunan Protokol'ün 1'inci maddesinde belirtilen, il hudutları dâhilinde ikamet eden ve valilikçe belirlenen muhtaç ailelere Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" dikkate alınarak Ardahan ıl Mahallî Çevre Kurulu kararına uygun şekilde il merkezi ve ilçeleri için en az 4.200 kilokalori eksi 200 tolerans ile belde ve köyler için ise en az 3.400 kilokalori eksi 200 tolerans olarak belirlendiği bildirilmiştir.

Sayın Öğüt'ün (6/121) esas numaralı soru önergesi: 222 sayılı ılköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, ilköğretim kurumlarının ve lojmanlarının yapım, tadil, büyük onarım, her türlü ilk tesis, okul eşyası, ders aletleri ile arsa, arazi istimlakleri Bakanlığımızdan gönderilen ödenekler ve il özel idare bütçesinden ayrılan ödenekler ile anılan kanunun 76'ncı maddesince sayılan diğer gelirlerden oluşturulan bütçe ile mahallide valiliklerce planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Her yıl, anılan kanun gereğince, mahallinde valiliklerce ve merkezden Bakanlığımızca planlanan yatırımlarla bütçe imkânları ölçüsünde soruya konu hususlara ilişkin gereken yapılarak mevcut durumun daha da iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımızca 2012 yılı il ilköğretim kurumları yapım ve onarım programı kapsamında değerlendirilmek üzere, Kars iline 6 milyon 664 bin 908 Türk lirası, Iğdır iline 5 milyon 882 bin 567 Türk lirası, Erzurum iline 18 milyon 166 bin 245 Türk lirası, Bayburt iline 3 milyon 381 bin 747 Türk lirası ve Gümüşhane iline 3 milyon 904 bin 912 Türk lirası ödenek gönderilmiştir. Diğer taraftan, söz konusu illerdeki okullar da dâhil olmak üzere, tüm okullarımız eğitimde FATıH Projesi uygulama kapsamında olup projenin ilk etabında etkileşimli tahta kurulumları 3.657 ortaöğretim kurumunda, meslek liseleri hariç tüm liselerde 2012 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanmış bulunmaktadır. Eğitimde FATıH Projesi kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullara 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 1 adet doküman kamera, her sınıfa etkileşimli tahta, kablolu ınternet bağlantısı, her öğretmene tablet bilgisayar ve her öğrenciye e-kitap sağlanarak 2015 yılı sonuna kadar okulların eğitim teknolojileri bakımından en ileri teknolojiyle donatılmaları planlanmıştır.

Sayın Öğüt'ün (6/83) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımızca her yıl LYS başarı durumları değerlendirilmekte ve illerin Türkiye ortalamasının üzerinde veya altında olma durumlarına göre incelenmektedir. Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerde başarının devamının sağlanılması, başarı oranının daha da artırılması, başarısı Türkiye ortalamasının altında olan illerde ise başarının istenen düzeye çıkarılması ve yükseltilmesi için, il düzeyinde başarısızlık nedenlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda illere gönderilen genelgelerle gerekli talimatlar verilerek bu yöndeki çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

Eğitim öğretimin çekirdeğini oluşturan eğitim programlarımızın temel felsefesi öğrencilerimizi hayata hazırlamaktır. Bu amaçla hazırlanan eğitim programlarımız ve ders kitaplarımız ihtiyaç analizleri yapılarak öğrenenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Öğreneni merkeze alan ve öğrencilerin hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programlarımızın uygulanabilmesi amacıyla, öğretmenler hizmet içi eğitimlerden geçirilmektedirler. Düzenli olarak eğitim programlarımızın etkinliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin geri bildirimler alınarak programlar üzerinde güncellemeler yapılmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu dershane ücretlerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından ödenmesi konusunda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Sayın Öğüt'ün (6/123) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımızca 2012 yılında Ardahan iline isteğe bağlı yer değiştirme, özür grubu ve ilk atama kapsamında olmak üzere toplam 434 kadrolu yeni öğretmen ataması yapılmıştır. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37/3'üncü maddesinde "Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, 2013 yılına ait öğretmen atamaları eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde, ağustos ayında sonuçlandırılacaktır.

222 sayılı ılköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımların giderleri aynı kanunun 76'ncı maddesi gereğince oluşturulan bütçeden karşılanmak kaydıyla köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı büyük onarım, her türlü ilk tesis, okul eşyası, ders aletleri ile arsa, arazi istimlakleri valiliklerce planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

2012 Yılı ılköğretim Kurumları Yapım Programı çerçevesinde değerlendirilmek üzere 2011 yılından devreden ödenek miktarı 6 milyon 623 bin 326 TL olup il özel idaresi katkısı ise 1 milyon 932 bin 562 TL'dir. 2012 yılında 4 milyon 118 bin 722 TL ödenek tahsis edilmiş olup böylece Ardahan ilinin toplam yapım bütçesi 12 milyon 674 bin 616 Türk lirası olmuştur.

Eğitim öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla eğitimde FATıH Projesi kapsamında, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullara 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 1 adet doküman, kamera, her sınıfa etkileşimli tahta, kablolu ınternet bağlantısı, her öğretmene ve örgün eğitimdeki tüm ortaokullara ve lise öğrencilerine tablet bilgisayar sağlanarak 2015 yılı sonuna kadar okulların eğitim teknolojileri bakımından en ileri teknolojiyle donatılması planlanmıştır.

Ardahan Valiliğince konuya ilişkin olarak ödenek durumu ve öncelik sırasına göre gereken okulların onarımının yapıldığı, ayrıca ilköğretim ve ortaöğretim yatırım programına alınan kurumların çevre düzenlemeleri ile iklim şartları göz önüne alınarak kilit parke taşı yapımının yanı sıra, yeşil alanlara ağaç dikiminin gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Sayın Öğüt'ün (6/139) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımızca Türkiye genelinde yatırım ihtiyaçları elektronik ortamda belirlenmekte ve izlenmekte olup bu kapsamda sistemde oluşturulan standart ve objektif kriterlerden illerin, ilçelerin ve yatırım programına alınacak projenin aldığı yatırım puanları hesaplanmakta ve hesaplanan bu puanlara göre illerin yatırım önceliği sıralaması yapılmaktadır. Söz konusu illerin durumları bu çerçevede bütçe imkânları ölçüsünde değerlendirilmektedir. Söz konusu illerin 2013 yılı devlet yatırım programları teklifleri arasında tarım meslek lisesi yapımı bulunmamaktadır.

Sayın Öğüt'ün (6/147) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımızca Ardahan ilinde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla merkez Adalet Meslek Lisesi ile Göle Anadolu Sağlık Meslek Lisesi eğitim ve öğretime açılmış bulunmaktadır.

Sayın Işık'ın (6/212) esas numaralı soru önergesi: Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Karar'ında "Medya okur yazarlığı öncelikle üniversitelerin basın yayın yüksekokulları, iletişim fakültelerinden mezun olup hâlen sınıf öğretmeni olarak görev yapanlar ile gazetecilik alanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, radyo televizyon alanı öğretmenleri olmak üzere sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur." denilmektedir. Bu amaçla gazetecilik alanında 49, halkla ilişkiler ve organizasyonu hizmetleri alanında 53, radyo televizyon alanında 93, sosyal bilgiler alanında 20.929, Türkçe alanında 34.508 öğretmen istihdam edilmektedir. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli 80 sayılı Karar'ı çizelgesine göre bu derslere kaynak alan mezunlardan atama yapılmaktadır.

Sayın Işık'ın (6/216) numaralı soru önergesi: Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında memur, şoför, hizmetli ve benzeri kadrolarında çalışan personelimizin diğer bakanlıklarda çalışan eş değerlerine göre maaş ve özlük hakları yönünden daha kötü durumda olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 4668 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Kurum ıdari Kurulları, Yüksek ıdari Kurulu, Kamu ışveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurum ıdari Kurulunca hazırlanan Nisan 2011 çalışma raporunda alınan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı ay içinde sadece öğretmenlere verilmesine ilişkin sınırlamanın kaldırılarak, öğretim yılı içerisinde göreve başlayan sadece öğretmenlere değil, tüm eğitim çalışanları; hizmetli, memur, şef, şube müdürü ve benzeri kapsayacak şekilde düzenleme yapılması, verilen bu ödeneğin bir maaş tutarına çıkarılması, kurulun kararları doğrultusunda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenleme yapılması yönündeki Bakanlığımızın talebi Maliye Bakanlığına iletilmiştir. Maliye Bakanlığı da söz konusu talebimizin kanuni düzenlemeye yönelik çalışmalarda değerlendirileceğini bildirmiştir.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede yapılan düzenlemede, Bakanlığımızda "öğretmen" unvanlı kadrolarda bulunanlar dışındaki personele ek ders ücreti ödenmesi uygulamasına son verilmiş, bunun yerine ek ödeme verilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamayla Bakanlığımız personelinin maddi haklarında iyileştirme de sağlanmış bulunmaktadır.

Sayın Işık'ın (6/223) esas numaralı soru önergesi: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 62.103 sözleşmeli öğretmen kadroya geçirilmiştir ancak askerlik, doğum, aylıksız izinde olan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilme işlemleri devam etmektedir. 01/10/2012 tarihi itibarıyla Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 8 sözleşmeli öğretmen görev yapmaktadır. Diğer taraftan, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasında sosyal haklar yönünden herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca, 19/11/2012 tarihi itibarıyla derecesi 9/1 olan kadrolu bir sınıf öğretmeninin net maaşı 1.769,19 TL'dir. Sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 1.661,16 TL'dir. Bu öğretmenler maaşlarına ilave olarak aylık ortalama 66 saat ek ders ücreti karşılığı olarak 557,89 TL almaktadırlar. Bu çerçevede, kadrolu bir sınıf öğretmeni toplamda 2.327 TL, sözleşmeli öğretmen ise 2.219 TL ücret almaktadır.

Sayın Aslanoğlu'nun (6/299) numaralı soru önergesi: ıstanbul Valiliğince konuya ilişkin olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılında, Dağyenice Zeki Kisbu ılkokulunda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda toplam 32 öğrencinin kaydı olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı ılköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin (d) bendi gereğince, anılan sınıflardaki öğrenci sayıları 60'tan az olduğu için, Taşımalı ılköğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, öğrencilerin kendisine en yakın merkez ortaokulu olan Kestanelik Ortaokuluna devam ettikleri, Dağyenice Zeki Kisbu ılkokuluna devam eden öğrenci sayısının ise 21 olduğu, 22/10/2011 tarihli ve 27854 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ılişkin Yönetmeliğ'in geçici 2'nci maddesinin (Aa) bendine göre öğrenci sayısı 40'tan az olduğu için norm kadrosunun bir öğretmen olarak onaylandığı, dolayısıyla yönetmelik gereğince daha fazla öğretmen normu verilmesinin mümkün olmayacağı belirtilmektedir.

Sayın Işığın, (6/319) esas numaralı soru önergesi: 01/10/2010 tarihli MEBBıS norm işlemleri modülü verilerine göre, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görsel sanatlar resim alanında 12.293, müzik alanında 9.796 kadrolu öğretmen görev yapmaktadır. Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarihli ve 11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ılişkin Kararı'na göre, norm açığı bulunan eğitim kurumlarında, ilgili il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarımızda söz konusu alanlarda boş geçen ders bulunmamaktadır. Bu amaçla, ülke genelinde 25 görsel sanatlar resim öğretmeni ve 3 müzik öğretmeni görevlendirilmiştir. Bakanlığımızın 2012 yılı atamalarında görsel sanatlar resim alanında 1.000, müzik öğretmenliği alanında 1.426 kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir.

Sayın Baluken'in, (6/332) esas numaralı soru önergesi: Okullaşma oranları TÜıK tarafından il bazında hazırlandığından, beldeler bazında okullaşma oranları bulunmamaktadır.

Kurum Açılması ve Kapatılmasına ılişkin Esaslara göre, söz konusu Sancak beldesi lise açılması şartlarını taşımamaktadır. Bingöl Valiliğince konuya ilişkin olarak Sancak beldesinden 2011-2012 eğitim öğretim yılında mezun olan 140 öğrenciden 91'inin Anadolu türü ve meslek lisesine kayıt yaptırdığı, bunların çoğunun il merkezindeki ortaöğretim pansiyonunda kaldığı, geri kalan 49 öğrencinin ise genel lise ve açık öğretim lisesine kayıt yaptırdığı, taşımalı ortaöğretim kapsamında -her isteyen taşımalı eğitimden yararlanabilir bilindiği gibi- 2012-2013 eğitim öğretim yılında Sancak beldesinden il merkezine taşıma talebinde bulunulmadığı, Bingöl ıl Genel Meclisinin Sancak beldesine lise yapılması konusunda 01/06/2011 tarihli ve 150 sayılı Karar'ının bulunduğu, ancak, verilen rakamların belediye ve belediyeye bağlı belde sınırları dışındaki köylere ait rakamlar olduğu belirtilmiştir.

Sayın Işık'ın (6/335) esas numaralı soru önergesi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin olarak 2010-2011 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumları bünyesinde Almanca, Arapça, Fransızca ve ıngilizce öğretmenliği eğitimi veren program sayısı toplamının 150 ve bu alanlardaki toplam kontenjan sayısının ise 7.198 olduğu belirtilmektedir. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 02/10/2012 tarihli MEBBıS e-Personel Modülü verilerine göre yabancı dil öğretmeni olarak hâlen görev yapan öğretmen sayısı 53.259, alanlarına göre dağılımı ise Almanca 2.054, Çince 2, Fransızca 329, ıngilizce 50.843, Japonca 4, Rusça 27'dir.

2011-2012 yıllarına ait KPSS puanına göre atama bekleyen yabancı dil öğretmenlerinin alanlarına göre toplam sayısı; Almanca 4.016, Fransızca 1.685, ıngilizce 16.609 ve Rusça 281'dir. 2012 yılı atama dönemlerinde Almanca alanında 3, Fransızca alanında 1, ıngilizce alanında 4.937 ve Rusça alanında 1 öğretmen atanmıştır.

Sayın Işık'ın (6/336) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 01/10/2012 tarihi itibarıyla toplam 8 sözleşmeli öğretmen görev yapmaktadır. Ülke geneli düşünüldüğünde Akdeniz Bölgesi'nde 1, Karadeniz Bölgesi'nde 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 sözleşmeli öğretmen görev yapmaktadır. 2012 yılında, sözleşmeli öğretmenlerin herhangi bir atama ve yer değiştirme işlemi olmamıştır.

Sayın Işık'ın (6/337) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatında "şef" unvanıyla görev yapan personel ile diğer bakanlıklarda görev yapan eş değerlerinin maaşları arasında önemli bir fark bulunduğu ve kendi kurumlarında görev yapan diğer memurlardan daha düşük maaş aldıkları iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 05/10/2012 tarihi itibarıyla Bakanlığımızın taşra teşkilatında kadrolu şef olarak çalışan 4.611 personel bulunmaktadır. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede yapılan düzenlemede, Bakanlığımızda "öğretmen" unvanlı kadrolarda bulunanlar dışındaki personele ek ders ücreti ödenmesi uygulamasına son verilmiştir. Bunun yerine, ek ödeme verilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile, aralarında şeflerin de bulunduğu Bakanlığımız personelinin maddi haklarında iyileşme sağlanmıştır.

Sayın Halaman'ın (6/414) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımızca 2012-2013 yıllarında Adana iline, değişik branşlarda olmak üzere toplam 4.262 öğretmen ataması yapılmıştır. Bu atamaların ilçe bazındaki dağılımı ise Büyükşehire 418, Seyhan ilçesine 789, Aladağ ilçesine 185, Ceyhan ilçesine 530, Feke ilçesine 204, Karaisalı ilçesine 153, Karataş ilçesine 115, Kozan ilçesine 283, Pozantı ilçesine 129, Saimbeyli ilçesine 234, Tufanbeyli ilçesine 253, Yumurtalık ilçesine 114, Yüreğir ilçesine 514, Sarıçam ilçesine 121, Çukurova ilçesine 35 ve ımamoğlu ilçesine 185 şeklindedir.

Bakanlığımızın 05/11/2012 tarihli MEBBıS e-Personel Modülü verilerine göre Adana ilindeki resmî eğitim kurumlarında 3.689 öğretmen ihtiyacımız bulunmaktadır.

Sayın Öğüt'ün (6/428) esas numaralı soru önergesi: Ders ücreti karşılığı çalışanların prim ödeme gün sayısı hesabı Maliye Bakanlığının 9/7/2010 tarihli ve 10283 sayılı yazısında verilen mütalaa ile de belirtildiği üzere 1 günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak kabul edilerek sigorta primlerinin hesabında prim ödeme gün sayısı, çalışılan aylık toplam saat sayısının 7,5'a bölünmesiyle belirlenmektedir. Bu belirleme sonucunda 7,5 saatin altında kalan süre, ne kadar olduğuna bakılmaksızın 1 gün olarak değerlendirilmektedir.

şöyle ki: 1 ayda 92 saat ders görevi olan bir görevlinin aylık prim ödeme gün sayısı 92/7,5=12 gün 2 saat olacağından, artan 2 saat 1 gün olarak değerlendirilerek bu görevlinin aylık prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak belirlenmektedir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumuyla ilgili olan bütün işlemler ilgililerin göreve başlama tarihinden en geç 1 gün önce sonuçlandırılmaktadır. Bu şekilde görevlendirilenlerden birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunanların sigorta işlemleri en fazla ders görevinin bulunduğu okul veya kurumca gerçekleştirilmektedir.

02/10/2012 tarihli Bakanlığımızın MEBBıS Norm ışlemleri Modülüne göre 2012 yılında Ağrı iline 359, Ardahan iline 26, Iğdır iline 93 ve Kars iline 184 sınıf öğretmeni ataması gerçekleştirilmiştir.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/453) esas numaralı soru önergesi: 55.000 öğretmen ataması konusuna 2011-2012 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle yapmış olduğum konuşmamda değinmiştim. Bütçe Kanunu'nun verdiği yetkinin yanında, Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen toplam öğretmen kadroları illerin öğretmen ihtiyaç yüzdesi oranları dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta, il millî eğitim müdürlükleri de kendi illerine ayrılan kontenjan ölçüsünde atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarını belirlemektedir. Belirlenen bu eğitim kurumları atama dönemlerinde sisteme yansıtılmakta, atanacak ya da yer değiştirecek öğretmen ve öğretmen adaylarının tercihlerine sunulmaktadır.

2011 yılında, Haziran 2011'de toplam 28.472, Temmuz 2011'de 6.472, Ağustos 2011'de 11.442 olmak üzere toplam 46.386 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında ise 15.934'ü şubat 2012 ve 40.164'ü Eylül 2012 olmak üzere toplam 56.098 kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. 19/11/2012 tarihi itibarıyla Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında toplam 127.160 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır.

Kahramanmaraş iline 2012 yılında toplam 1.229 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. 02/10/2012 tarihli Bakanlığımız MEBBıS Norm ışlemleri Modülü verilerine göre, Kahramanmaraş ilinde, değişik branşlarda olmak üzere toplam 2.196 öğretmen ihtiyacımız bulunmaktadır.

Sayın Halaman'ın (6/458) esas numaralı soru önergesi: Van ilinde 23/10/2011 tarihinde meydana gelen depremde vefat eden 75 öğretmenin yakınlarına ve yaralanan 16 öğretmene Millî Eğitim Vakfı kanalıyla 10.000 Türk lirası maddi yardımda bulunulmuştur. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan, konuya ilişkin 01/10/2012 tarihli yazıda 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, ilk defa sigortalı sayılanlardan söz konusu depremler nedeniyle vefat edenlerin hak sahiplerine, ilgililer veya kurumlarınca, gerekli belgelerin kuruma intikal ettirilmesi neticesinde ölüm aylığı bağlanması işlemlerinin gerçekleştirildiği, bugün için bu kapsamda öğretmen olarak görev yapmakta iken vefat eden 48 kamu görevlisinin hak sahiplerine aylık bağlandığı belirtilmektedir.

Sayın Oran'ın (6/489) esas numaralı soru önergesi: Diyarbakır Valiliğince, konuya ilişkin olarak Hazro ve Lice ilçelerinde görev başındayken terör örgütü tarafından kaçırılan öğretmenlerden kadrolu olanlarının maaşlarında herhangi bir kesintinin yapılmadığı, ücret karşılığı çalışan öğretmenlerin gelmedikleri günler için ise ek ders ücreti ödemesinin Millî Eğitim Bakanlığının Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ılişkin Kararı'nın 25'inci maddesinde bertilen "Ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu kararda belirtilen koşulların oluşması şarttır." hükmü uyarınca mümkün olamadığı, kadrolu öğretmenlerin SGK primlerinde herhangi bir kesintinin yapılmadığı, ücret karşılığı çalışan öğretmenlerin ise çalıştıkları güne tekabül eden gün kadar SGK primlerinin ödendiği belirtilmektedir. Elâzığ Valiliğince, konuya ilişkin olarak 2011 yılı Eylül ayında Arıcak ilçesinde terör örgütü tarafından kaçırılan öğretmenlerden Gökhan Yıldız, Abdullah Karan ve ırfan Sarıkaya'nın kadrolu öğretmen oldukları, kaçırıldıkları tarihlerde maaş ve ek dersle ilgili ücretlerini tam olarak aldıkları ve SGK primleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gidilmediği, adı geçen öğretmenlerden ısmail Yücel'in ise kaçırıldığı tarihlerde görev yapmadığı, kendisinin ücretli öğretmen olması sebebiyle çalışmadığı, bugünler için Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ılişkin Kararı'nın 25'inci maddesi uyarınca ücret ödenmediği ve daha sonra kendi isteğiyle aynı köyde ücretli öğretmen olarak görevine devam ettiği, adı geçen öğretmenlerin ailelerinin kaçırılma döneminde devletin ildeki temsilcileri tarafından ziyaret edilerek gerekli desteğin verildiği ve sürekli olarak bilgilendirme yapıldığı belirtilmiştir.

Sayın Öğüt'ün (6/501) esas numaralı soru önergesi: Erzurum iline 2012 yılında değişik branşlarda olmak üzere 1.751 öğretmen ataması yapılmış olup ildeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı bundan sonra da yapılacak olan ilk atama ve yer değiştirme atamalarıyla karşılanacaktır.

Sayın Öğüt'ün (6/510) esas numaralı soru önergesi: Ardahan Valiliğince konuya ilişkin olarak 2011 yılı yatırım programına alınarak ihale edilen 23 şubat ılköğretim Okulu binasının onarımının yapıldığı, Atatürk büstünün mevcut olduğu ve çevre düzenlemesinin tamamlandığı, il genelindeki okullardan ihtiyaç duyulanların çevre düzenlemelerinin 2012 yılı temel eğitim programına alındığı, ilkokul ve ortaokulların çevre düzenlemesi ve kilit parke taşı yapımının yanı sıra Atatürk büstlerinin de yapıldığı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla il merkezi ve ilçelerde yeni açılan ve faaliyette bulunan ilkokul ve ortaokulların ihtiyacı olan donatım malzemelerinin dağıtımının yapıldığı belirtilmektedir.

Sayın Öğüt'ün (6/512) esas numaralı soru önergesi: Ardahan Valiliğince konuya ilişkin olarak 2011-2012 eğitim-öğretim yılında taşımalı eğitim yapan okul servis sürücü isimlerinin taşıma yaptıkları güzergâhlar ile araç plakalarının denetim yapılması için il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğüne bildirildiği, ilde taşımalı eğitim yapan yüklenici, araç sahipleri ve okul servis sürücüleriyle toplantı yapılarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirildiği, yapılan denetimler sonucunda işten el çektirilen okul servisinin bulunmadığı, ayrıca Göle ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan imam hatip lisesinin yangın merdiveni korkuluklarının tamamlandığı belirtilmektedir.

Sayın Aksoy'un (6/514) esas numaralı soru önergesi: 2011 ve 2012 KPSS sonuçlarına göre öğretmen olarak atamayı bekleyen 295 bin 426 potansiyel aday bulunmaktadır. 19/11/2012 tarihi itibarıyla Bakanlığımız MEBBıS norm işlemleri modülü verilerine göre 127 bin 160 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır.

Sayın Işık'ın (6/515) esas numaralı soru önergesi: Kamuoyunda "eşit işe eşit ücret kararnamesi" olarak adlandırılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sadece Bakanlığımızda çalışan değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli kapsamaktadır. Dolayısıyla "Bakanlığımızda sadece belirli unvanlarda çalışanlara yönelik bir düzenleme ve ödemelerde artış yapılmış, diğer unvanlarda çalışanlar için herhangi bir düzenleme getirilmemiş." şeklindeki bir yaklaşım doğru değildir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 42'inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde belirlenen unvanlarda çalışan personelimiz 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelerden yararlanmaya başlamıştır.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/521) sayılı soru önergesi: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında modüler yapıda oluşturulan programlara göre öğrenci sayısı binin üzerinde olan 60 alan, 226 dalda yazılımı tamamlanan modüller, Bakanlığımız bütçe imkânları çerçevesinde basılıp 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtılmak üzere illere gönderilmiştir. 46 alanda 9 ve 10'uncu sınıflara ait tüm modüller ile 11 ve 12'inci sınıfların zorunlu derslerine ait 1.643 çeşit olmak üzere toplam 16 milyon 570 bin 692 adet modül ücretsiz ders kitabı kapsamında basılmış ve dağıtılmıştır. Ayrıca, 2012-2013 eğitim öğretim yılında da modüllerin çoğaltılarak öğrencilere ulaştırılması için toplam 5 milyon 138 bin 600 Türk lirası ödenek okullarımıza gönderilmiştir.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/522) esas numaralı soru önergesi: Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde öğretmenlere rotasyon uygulamasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Sayın Topçu'nun (6/534) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımızca kadın ve erkek rollerinin algılanmasına yönelik olarak okul öncesi dönemden başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki rehberlik hizmetleri, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farkındalık kazandırılmak amacıyla gerek bireysel gerekse grup rehberliği kapsamında titizlikle yürütülmektedir. Bakanlığımızca, öğretim programları, ders kitapları ve diğer eğitim materyallerinin cinsiyetçi dil ve cinsiyet ayrımcılığını içeren resim, ifade ve benzeri tüm ögelerden arındırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların daha kalıcı ve sistematik hâle getirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği, ulusal eylem planında belirlenen hedef ve stratejileri gerçekleştirmek amacıyla Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde 13 Nisan 2009 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmuştur. Öğretim programlarında cinsiyet eşitliğini sadece kadın-erkek eşitliği bağlamında değil, her türlü ayrımcılığı reddeden bir bakış açısıyla bütüncül olarak ele almaktadır. Zorunlu eğitim kapsamında cinsiyet eşitliği bilincini oluşturmaya ve farkındalığını artırmaya yönelik olarak bu kapsamdaki konuların öğretim programlarında ayrı bir ders olarak okutulması yerine, doğrudan ya da dolaylı yöntemle istenen davranışların kazandırılması öngörülmüş olup, 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar bütün derslerin öğretim programlarında ve ders kitaplarında konuların içeriğine göre kazanım ve işleniş örnekleriyle ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Sayın Halaman'ın (6/579) esas numaralı soru önergesi: Bugüne kadar kadrolu öğretmenliğe atananların yaklaşık yüzde 78'i eğitim fakültesi, yüzde 22'siyse diğer fakülte mezunlarından oluşmakta olup son üç yıldır öğretmen ataması yapılmayan branş sadece Japoncadır. Konuya ilişkin çalışmalar Bakanlığımızın ilgili birimleriyle YÖK temsilcilerinin katıldığı çalışma ortamlarında değerlendirilmekte olup hazırlanmakta olan Ulusal Öğretmen Stratejisi Dokümanı çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle öğretmen yetiştirmeye yönelik çözüm yolları aranmaktadır. 2013 yılında da Bakanlığımıza tahsis edilecek kadro ölçüsünde ihtiyaç bulunan alanlardan yine ihtiyaç bulunan illere kadrolu öğretmen atamasının yapılması mümkün bulunmaktadır.

Sayın Öğüt'ün (6/591) esas numaralı soru önergesi: Ardahan ili Posof ilçe merkezi ve bağlı köylerine deneyimli öğretmenlerin naklen atanması hususu; yer değiştirme döneminde, ihtiyaç çerçevesinde, öğretmenlerimizin istekleri de dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 222 sayılı ılköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde, gerçekleştirilen yatırımların giderleri aynı kanunun 76'ncı maddesi gereğince oluşturulan bütçeden karşılanmak kaydıyla; köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı büyük onarım, her türlü ilk tesis, okul eşyası, ders aletleri ile arsa, arazi istimlakları valiliklerce planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 2012 Yılı ılköğretim Kurumları Yapım Programı çerçevesinde değerlendirilmek üzere, 2011 yılından devreden ödenek miktarı 6 milyon 623 bin 326 TL olup il özel idaresi katkısıysa 1 milyon 932 bin 562 TL'dir. 2012 yılında 4 milyon 718 bin 722 TL ödenek tahsis edilmiş olup böylece Ardahan ilinin toplam yapım bütçesi 12 milyon 674 bin 610 Türk lirasıdır. Ardahan Valiliğince konuya ilişkin olarak Posof ilçesinde 6 ilkokul ve 5 ortaokulun bulunduğu, Binbaşı Eminbey ılkokulu ve Ortaokulu hariç, diğerlerinde öğretmen lojmanlarının mevcut olduğu ve bunlardan öğretmenlerin yararlandığı, Eminbey Köyü'nün ana yol üzerinde olması sebebiyle öğretmenlerin ilçe merkezine günübirlik gidiş dönüş yaptıkları ve bu nedenle de köyde kalmayı tercih etmedikleri, ilçe merkezinde 2 blok olarak yaptırılan lojman binalarında ise öğretmenlerin barınmakta olduğu belirtilmiştir.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/596) esas numaralı soru önergesi: Kahramanmaraş Merkez Anadolu Lisesi 24 derslikli inşaatı projesi bedeli 5 milyon 500 bin Türk lirasıdır. 2011 yılı ödeneği 750 bin TL, 2012 yılı ödeneği 2 milyon 500 bin TL ve 2013 yılı ödeneği 2 milyon 250 bin TL'dir. Söz konusu proje için mahalline gönderilen ödenek miktarı ise 2 milyon 190 bin Türk lirasıdır. Proje ihalesi yapılmış olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/599) esas numaralı soru önergesi: Proje tutarı 4 milyon 893 bin TL olan Kahramanmaraş Merkez Halk Eğitim Merkezi 14 derslikli inşaatı 2011 yılında tamamlanmıştır.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/617) esas numaralı soru önergesi: Bakanlar Kurulunun 03/01/2012 tarihli ve 2012/2680 sayılı kararı doğrultusunda Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/10/2010 tarihli ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler arasında yer alan millî güvenlik bilgisi dersi 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

2011 ve 2012 KPSS'ye katılmış tarih öğretmeni alanında 17.207 potansiyel aday bulunmaktadır. Bütçe kanunlarının verdiği yetki yanında Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen öğretmen kadroları iller ve alanlar itibarıyla belirlenen öğretmen ihtiyaçları çerçevesinde yapılan atamalarda kullanılmaktadır. Bu kapsamda, tarih öğretmenliği için ayrılan kadrolara adayların KPSS'den aldıkları puan üstünlüğüne göre atamaları yapılmaktadır.

Sayın Topcu'nun (6/639) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılan özürlü personel istihdamı, özürlülerin devlet memurluğuna atanma şartlarıyla, yapılacak Merkezî Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 11'inci maddesi gereğince Bakanlığımızda yurt dışı teşkilatı hariç toplam dolu memur kadro sayısının yüzde 3'ü oranında özürlü personel istihdamı yapılmaktadır. Sistemde yapılan…

BıNNAZ TOPRAK (ıstanbul) - Engelli efendim, özürlü değil.


MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla)
Affedersiniz?

BıNNAZ TOPRAK (ıstanbul) -
Engelli.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla)
- Engelli, anladım. Evet.

BıNNAZ TOPRAK (ıstanbul)
- Teşekkürler.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla) - Sistemde yapılan bilgi güncellemelerinden sonra 27/09/2012 tarihi itibarıyla toplam dolu memur kadro sayısı, tüm hizmet sınıfları 840.180'dir, toplam çalıştırılması gereken engelli personel sayısı 25.205'tir. Dolu memur kadro sayısının yüzde 3'ü, toplam çalışan engelli personel sayısı 8.646, toplam açık olan özürlü kontenjanı 16.739'dur. Bu çerçevede, 2012 yılında Bakanlığımız taşra teşkilatında özürlü personel olarak istihdam edilmek üzere memur kadrosunda 135, hizmetli 708 olmak üzere 843 adet kadroya Engelli Memur Seçme Sınavı sonucuna göre yerleştirme işlemleri yapılmış olup, atama süreci hâlen devam etmektedir.

Sayın Topcu'nun (6/652) esas numaralı soru önergesi: 2012 yılına ait görevlendirme bilgisi girilen öğretmenlerden, görevlendirme ve vekalet şeklinde taşra teşkilatı yöneticisi olarak çalıştırılan iller bazındaki toplam sayı 48 kişidir.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/661) esas numaralı soru önergesi: Kahramanmaraş ili Afşin ilçesine 16 derslikli bir eğitim binası ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapımı 2012 Devlet Yatırım Programı'nda yer almakta olup, Bakanlığımız ile Başbakanlık Toplu Konut ıdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında planlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Yine, 2012 yılı Devlet Yatırım Programı'nda yer alan Kahramanmaraş Merkez Kız Meslek Lisesi -24 derslikli, artı anaokulu olmak üzere- Bakanlığımız ile TOKı arasında imzalanan protokol kapsamında 24 derslikli eğitim binası ve anaokulundan oluşmakta ve inşaatları devam etmektedir.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/662) esas numaralı soru önergesi: Kahramanmaraş Valiliğince konuya ilişkin olarak 2012 yılı ıl Özel ıdaresi Yapım Programı kapsamında 4/9/2012 tarihinde yapımına başlanan 3 derslikli Bozlar ılköğretim Okulu ile 4 derslikli Soğukpınar ılköğretim Okulu inşaatlarının devam etmekte olduğu ve yapılan yeni dersliklerle her 2 okulun da derslik ihtiyacının karşılandığı bildirilmektedir.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/692) esas numaralı soru önergesi: 28/9/2012 tarihli Bakanlığımız MEBBıS Norm ışlemleri Modülü verilerine göre 2011 ve 2012 KPSS sınavına girmiş potansiyel bilişim öğretmeni sayısı 8.543'tür. Bilişim teknolojileri alanında 2011 yılında potansiyel aday sayısı 2.605 olup 2012 şubat ve Ağustos sonrası ataması planlanan 313 kişidir.

Sayın Öğüt'ün (6/707) esas numaralı soru önergesi: Ardahan Valiliğince, konuya ilişkin olarak il merkezi ve ilçelerde proje kapsamında yapılan ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki tuvaletlerin bina içerisinde olduğu ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı, köylerdeki 1-5 derslikli ilköğretim okullarının çok eski yıllarda yapılmış olması nedeniyle tuvaletlerin bina içerisinde olmadığı, soğuk hava koşulları nedeniyle kısa zamanlı donmaların meydana geldiği, bu nedenle de öğrencilerin taşınabileceği merkezî yerlere her yıl tahsis edilen ödenekler doğrultusunda 8 derslikli ilköğretim okulları yapılarak öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.

Sayın Öğüt'ün (6/709) esas numaralı soru önergesi: Erzurum Valiliğince, il ve ilçe merkezlerinde bulunan eğitim kurumlarındaki tuvaletlerin bina içerisinde olduğu, köy ilköğretim okullarında ise dışarıda bulunan tuvaletlerin önümüzdeki yıllarda yatırım programları çerçevesinde bina içerisine alınacağı; Kars Valiliğince, yeni yapılan okulların tamamında tuvaletlerin okul binası içerisinde olduğu; Ağrı Valiliğince, ilde bulunan köy ilköğretim okullarından 68'inde yapılan 2011 yılı onarım ve tadilatlarla tuvaletlerin bina içerisine alındığı, geri kalan köy okullarında bütçe imkânlarına göre bina içerisine alınması planlandığı belirtilmiştir.

Sayın Işık'ın (6/823) esas numaralı önergesi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, konuya ilişkin olarak yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Başkanlıklarınca başlatılan çalışmaların devam ettiği; konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanması ve 2547 sayılı Kanun değişikliği kapsamında yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde gerekli düzenlemelerin Bakanlığımızla müşterek olarak yürütüleceği belirtilmektedir.

Sayın Dedeoğlu'nun (6/867) esas numaralı soru önergesi: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu dışında hayırsever kişi ve kuruluşlar ile hane halkının yaptığı harcamalara ilişkin bilgiler Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBıS) Projesi kapsamında toplanmakta olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Merkezi bütçeden eğitime ayrılan kaynak miktarı dışında çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile hayırsever vatandaşların eğitime destek olmaları yönünde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası çerçevesinde ülke genelinde 2004-2012 yılları arasında 34.465 derslik yaptırılmıştır. Bakanlığımızın bu yöndeki çaba ve çalışmaları bundan sonra da devam edecektir.

Sayın Kalkavan'ın (6/876) esas numaralı soru önergesi: 14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin amaç ve kapsam başlıklı 1'inci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir." hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, yukarıda ifade edildiği gibi eğitim hizmetlerinin 1739 sayılı Kanun doğrultusunda yürütülmesi amaçlanmıştır. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bakanlığımızın teşkilat ve görevleri düzenlenmektedir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu gibi eğitim sistemini belirleyen bir kanun değildir. Eğitim hizmetlerinin 1739 sayılı Kanunun doğrultusunda yürütüleceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Sayın Öğüt'ün (6/1058) esas numaralı soru önergesi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden alınan konuya ilişkin yazısında, Beytepe Kampüsü ile Teknokent girişinde güvenlik amacıyla akademik ve idari personel ile öğrencilerden alınan taşıt pulu ücretiyle misafirlerden alınan giriş ücretinin üniversitenin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca sağlık, kültür ve spor adına açılan bir hesapta toplandığı, toplanan bu paraların üniversitede öğrenim gören maddi imkânı olmayan öğrencilerin kılık kıyafet, yemek, yol ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığı belirtilmiştir.

BAşKAN - Sayın Bakan, şimdi süremizin sonuna geliyoruz ama soru… Ek açıklama istiyor 4 milletvekilimiz. Onların sorularını alalım lütfen. Siz geri kalanını nasıl takdir edeceksiniz ama onların sorularını bir alalım.

Sayın Dedeoğlu, buyurunuz.

MESUT DEDEOğLU (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanımızın Türkiye genelinde atanamayan öğretmenler… Ayrıca Kahramanmaraş'ta öğretmen açığımız ve derslik açığımız maalesef on yıldan beri giderilemedi ve bir sisteme oturtulamadı. Bunun, tabii, çok büyük üzüntüsünü yaşıyoruz Kahramanmaraş olarak.

Önümüzdeki dönem içerisinde tüm Türkiye'de ve Kahramanmaraş'ta bu eğitim açığımızın dersliklerimizin kapatılmasıyla ilgili ve öğretmen atamaları -ki siz de ifade ettiniz 2 bin küsur öğretmen açığımızın olduğunu- ne zaman tamamlanır? Eğitim konusunda nasıl bir rahatlama söz konusu olur tüm Türkiye için ve Kahramanmaraş için?

Teşekkür ediyorum.

BAşKAN - Teşekkür ederiz Sayın Dedeoğlu.

Buyurunuz Sayın Bakan.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla) - Sayın milletvekilleri, derslik ihtiyacı ve öğretmen ihtiyacıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin bize takdir ettiği kaynakları doğrultusunda, bütün kaynaklarımızı da optimal derecede kullanarak karşılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yıl bize yaklaşık 3 milyar Türk lirası civarında yatırım için ödenek ayrıldı. Biz de bu ödenekleri illerin ihtiyaçlarıyla oranlayarak tahsis ediyor ve kullanıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaynaklarını ne kadar çok artırabilirse biz de o kadar kaynağı yatırıma dönüştürme şansına sahip olacağız. Aynı husus öğretmenler için de geçerli.

Bizim yüzde yüz okullaşma oranlarına ulaşmamız hâlinde öğretmen ihtiyacımız belli ve bu, bütçe imkânlarıyla bize verilen kadrolarla ancak doldurulmakta. Onun dışında biz ücretli öğretmenlerle de eksiğimizi gidermeye çalışmaktayız. şu ana kadar eğitimde, özellikle öğretmen açısından herhangi bir aksaklık söz konusu olmadı. Kadro arttıkça biz de öğretmen ihtiyacımızı dolduracağız.

Benim tahminim çok kısa bir süre içerisinde, yani şayet bütçe verilmesi hâlinde iki yıl gibi, üç yıl gibi süre içerisinde hem Anadolu'daki illerimizin derslik ihtiyacının kapatılabileceği hem de öğretmen ihtiyacının karşılanacağı doğrultusundadır.

BAşKAN - Teşekkür ederiz.

Sayın Işık…

ALıM IşIK (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakana geç de olsa bazı sorularımıza verdiği cevaplar nedeniyle teşekkür ediyorum ancak birkaç ilave sorum ve katkım olacak.

Öncelikle ücretli öğretmen çalıştırma yerine şu anda ataması yapılmayan birçok öğretmen bekliyor. Bunlardan atama yapılması daha doğru bir uygulama olmaz mı? Buna engel nedir? Kanun hükmünde kararnamenin buna bir engeli yok. şu ana kadar yapılmış olan ve yıllarca devam eden uygulamayı neden değiştirdiniz?

Yine, mesleki ve teknik öğretmenlerde çok ciddi bir sorun var ve atama bekleyen, yıllarca bu atamayı bekleyen öğretmen adayına nasıl bir cevap vereceksiniz?

Bir diğer konu da, son dönemde okullardaki tek tip kıyafet uygulamasına son veren kararınızla özel okullarda ayrı bir uygulama, devlet okullarında ayrı bir uygulama başlıyor. Özel okullarda yüzde 60 veli onayı ararken neden bu devlet okullarına uygulanmıyor? Dolayısıyla bu sektörde ortaya çıkan sorunların çözümü için geçiş süreci uygulanabilir mi?

Teşekkür ederim.

BAşKAN - Teşekkür ederiz.

Buyurunuz Sayın Bakan.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla) - Ücretli öğretmenle ilgili hemen şunu söylemeliyim: Aslında, bizim, kontenjan olarak öğretmen ihtiyacını belirlerken -az önce ifade ettim ama tekrar altını çizerek söylemek istiyorum- ilköğretimde, daha doğrusu ilkokulda, ortaokulda ve lisede okullaşma oranlarının yüzde 100 olması hâlinde biz ihtiyaç duyacağımız öğretmeni tanımlıyoruz orada. şu anda okullaşma oranları o seviyede olmadığına göre -ki bu sene yeni rakamları henüz tam olarak çıkarma şansına sahip olamadık- dolayısıyla öğretmen ihtiyacımız bugünden itibaren 120 bin değil, yüzde 100 okullaşma oranına göre belirlenmiş bir ihtiyaç. Geçen yıl 64.600 civarında ücretli öğretmen istihdam edilmişken dönem başında -dönem sonunda bu 56 bine düşmüştü- bu yıl il emrindeki öğretmenlerin görevlendirilmeleri yapılarak görevlendirmelerin, öğretmenlerin geçici görevlendirmelerine son verilerek, alınan tedbirler sebebiyle, yaklaşık olarak ücretli öğretmen sayısında çok ciddi bir azalma oldu, 50-55 bin civarında ücretli öğretmenden tasarruf ettik. Bu yüzden bu yıl yaklaşık 12-13 bin civarında ücretli öğretmene ihtiyaç duyduk. Önümüzdeki yıllar bu daha da azalacak. Dolayısıyla ücretli öğretmen uygulamasının sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Birinci husus bu.

ıkinci husus ise, özellikle devlet okullarında belirli orandaki velinin talep etmesi hâlinde bile yine velilerin ekonomik gelir düzeylerindeki farklılıkların olabileceğini tahmin ederek forma sebebiyle velilere ek bir yük getirilmesini uygun görmedik. Dolayısıyla da, devlet okullarında kıyafeti bütünüyle serbest bıraktık.

BAşKAN
- Teşekkür ederiz.

Sayın Topcu.

ZÜHAL TOPCU (Ankara) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakana benim de birkaç tane sorum var.

Özellikle, Sayın Bakan, son günlerde alan değişikliği yapan öğretmenlere tekrar tayin hakkı veriyorsunuz ama eşinden ayrılıp tekrar eski yerlerine gideceksiniz diyorsunuz. Öğretmenler gerçekten bunalımda, bu konuda başka bir uygulama getirmeyi düşünüyor musunuz, bunu sormak istiyoruz?

Yine benim de bu atanamayan öğretmenlere yönelik olarak yeni mezun öğretmenlere KPSS'de alan sınava yapılsın ama bu arkadaşlarımızın, atama bekleyen arkadaşlarımızın sınav sürelerini bir yıla indirdiniz, bunları uzatmayı düşünüyor musunuz? Bu arkadaşlarımıza ek bir fırsat sunabilir misiniz?

Ve yine, kalite konusunda, öğretmen değişikliğinin yarıyılda, yıl ortasında yapılmayacağına yönelik ifadeleriniz olmuştu ama ücretlilerde bunun beş kereye kadar çıktığını görüyoruz. Beş tane…

BAşKAN - Teşekkür ederiz Sayın Topcu.

Buyurunuz Sayın Bakan.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla)
- Yani, önce hemen şunu söyleyeyim: Ücretli öğretmeni kontrol etmek benim elimde değil, yani çalışmak istiyorsa ister, istemezse çalışmaz. Dolayısıyla, ona dair değişikliğin üzerinden konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim ama hemen şunu söylemek istiyorum: Biz, öğretmenlerimizi herhangi bir okulda görevlendirirken, oradaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını esas alıyoruz. A okulunda, B alanında bir öğretmene ihtiyacımız varsa, görevlendirmeyi atamayı da ona göre yapıyoruz.

şimdi, siz, bir öğretmen düşünün. Kendisinin bir yan dalı var ve yan dalına geçerek o okula gitmeyi kendisi tercih etmiş. şimdi, bu tercihin sebebiyle ben onu oraya göndermişim. şayet bulunduğu yerde, yeniden eski alanına dönecek olursa orada o kadroyu doldurmuş olacak ve ben ihtiyaç duyduğum diğer alandaki öğretmeni atama şansına da sahip olamayacağım. Bu, sizce bir idare olarak doğru bir şey midir? Artı, eğer bu iyi niyetle yapılmışsa idare olarak doğru bir husus değildir. ıyi niyetle yapılmamışsa böyle bir fırsatı vermek ahlaki midir?

Bu açıdan bakıldığında, ben, öğretmenlerimize tekrar fırsat veriyorum. Alan değiştirmiş olmaktan dolayı eğer bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorlarsa kendi okullarına, önceki yere gitsinler çünkü ona orada ihtiyacımız var ve onun bulunduğu yerde de bu değiştirmiş olduğu alan için öğretmene ihtiyacımız var, biz oraya onu gönderebilelim. Aksi takdirde, bu uygulamayı yapamayız.

Bu açıdan bakıldığında, biz, alan değişikliği yapmış öğretmenler kendi illerine, eski illerine, eski kadrolarına gitmezlerse onların alan değişikliği talebini kabul etmeyeceğiz.

Nihayet, biz, kanundan… Az önce defalarca bahsettim. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir, bizler de kanun yapıcılarız bir tarafıyla. Bir taraftan bir kanun yapıyoruz, o kanunda diyoruz ki: "Yıl içerisinde öğretmen atanmaz, yer değiştirilmez, öğretmen gittiği yerde en az 3 yıl çalışmak durumundadır." ve siz yine kanun yapıcıların temcileri olarak bana "Kanuna uyma, atama yap." diyorsunuz. Bunun kendi içinde tutar tarafı olabilir mi? Ben kanunun emrini yerine getirmeye çalışıyorum ve bütün gücümle ve de maalesef haksız bu şekildeki yönlendirmelerle de mücadele etmek durumunda kalıyorum. Hâlbuki, kanun yapıcı olarak sizlerin bu kanun hükmüne, bana destek vererek sahip çıkmanız lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAşKAN - Sayın Bakan, süremizi aştık, bitirdik ama soru soran 2 milletvekilimiz sisteme girmiş.

Sayın Aslanoğlu, buyurunuz.

FERıT MEVLÜT ASLANOğLU (ıstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, ben Plan ve Bütçe Komisyonundaydım. Benim sorum vardı, bilemiyorum cevap verdiniz mi yoksa…

BAşKAN - Cevabını verdi.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla) - Verdim.

FERıT MEVLÜT ASLANOğLU (ıstanbul) -
Verdiyseniz efendim…Tabii, herhâlde o konu çözülmüştür. Yoktum, özür diliyorum, dinleyemedim.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla) - Ben size ayrıca yazılı olarak …

FERıT MEVLÜT ASLANOğLU (ıstanbul) - Yalnız, bir sorunu iletmek zorundayım.

Cuma günü, karda kışta, ıstanbul'da, Bakırköy-Osmaniye'de, 500 tane, ilkokulları kapatılacak diye, seneye ilköğretim okuluna kayıt yapılmayacak diye tüm veliler sokaktaydı. Daha sonra, Bakırköy Millî Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Belediye Başkanlığı "Sağlık meslek lisesi taşınacak." diye bir şayia atmışlar. Orada Bakırköy Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi okul yeri koydu, sağlık meslek lisesinin öncelikle yapılıp bu velilerin rahatsız edilmemesi lazım. Bu açıdan hassas bir konu. 400 tane veli sokaklardaydı. Konuyu bir inceletip bu velileri rahatsız etmeyelim.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla) - Hay hay, memnuniyetle, tamam.

BAşKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aslanoğlu.

Sayın Halaman'ın da ek bir açıklama talebi var.

Buyurunuz.

ALı HALAMAN (Adana) - Başkanım, teşekkür ediyorum.

Ben sordukları için Sayın Bakanıma şöyle bir soru sormak istedim: Atanamayan öğretmenleri caminin önünde yem bekleyen güvercinlere benzetir gibi oldu zannedersem, öyle söylediler. şimdi, o atanamayan öğretmenler "Kızılay'da yani Güvenpark'ta bekliyoruz." diyorlar. Bunların beklemeleri uzun sürer mi?

Teşekkür ediyorum.

BAşKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Halaman.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla) - Sayın Halaman, ben size bir -soruya soruyla cevap olmaz ama- şey sormak istiyorum: Biz çocuklarımızın, aslında, konusunu iyi bilen insanlar tarafından eğitilsin istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bugüne kadar, sizin belki şahsınız değil ama siz ve benzeri pek çok insan; konusunu iyi bilen, iyi yetişmiş öğretmenlerin çocuklarımıza ders vermesi konusunda talepte bulundunuz. Ve ben de o talep doğrultusunda, bundan sonra öğretmen seçerken alan sınavı da yaparak konusunu hemen yanı başındaki arkadaşından daha iyi bilenleri öğretmen almak üzere bir karar verdim ve bu uygulamayı koyacağız. şimdi, sadece alan sınavına girmemek için birilerinin atama talep ettiği bir ortamda ve üstelik de az önce konuştuğumuz gibi kanunen artık "Dönem arasında öğretmen ataması yapılamaz, dönem sonunda yapılacak ve yıl içinde ne atama ne yer değiştirme olmayacak." denildiği hâlde siz kanun yapıcı olarak böyle bir atamayı ara dönemde yapma şansına sahip misiniz, değil misiniz? Ve doğrusunu söylemek gerekirse, bunun üzerinden yapılan siyaseti ben çok doğru bulmuyorum. Bizler insanlara doğruyu söylemeli ve doğruyu tavsiye etmeliyiz. Sizin de bizim de görevimiz bu olmalı.

BAşKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Süremiz doldu.

MıLLÎ EğıTıM BAKANI ÖMER DıNÇER (Devamla)
- Sayın Başkanım, ben de teşekkür ediyorum.

BAşKAN - Soru önergeleri cevaplandırılmıştır, cevaplandırılmayanlar gündemde kalacaklardır.
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst