MÜDÜR YARDIMCILIğI SINAVINA HAZIRLIK (SORU-CEVAP)

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
1. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Milli eğitim teşkilatı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Merkez teşkilatı B) Yurtiçi teşkilatı
C) Bağlı kuruluşlar D) Taşra Teşkilatı

2. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanlık merkez teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakanlık Makamı B)Talim ve Terbiye Kurulu
C) Yardımcı birimler D) Hepsi

3. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanlık Makamı kaç birimden oluşur?
A) 1 B)2 C) 3 D)4

4. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Müsteşar’ın görevlerinden biri değildir?
A) Bakanın yardımcısıdır.
B) Bakanlığın amaç ve politikalarına bakan adına yürütür.
C) Yurt içi ve yurt dışı hareketleri bakan adına takip etmek.
D) Yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bakan adına düzenlemek.

5. I. Milli eğitim şurasının sekreterlik görevini yürütmek.
II.Bakanın onayından sonra kurul karaları yürürlüğe konulmasını ile ilgili işlemleri yapmak.
III. Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için öğretim planlarını incelemek.
IV. Bakanlığın tarihçesini hazırlamak.
3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdakilerden hangileri Talim ve terbiye Kurulu Başkanlığının görevlerindendir?
A) I-II-IV B) I-III-IV C) II-III-IV D) I-II-III

6. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdakilerden hangisi ana hizmet birimlerinden değildir?
A) Okul içi Beden eğitimi spor ve izcilik dairesi başkanlığı
B) Din öğretimi genel müdürlüğü
C) Personel genel Müdürlüğü
D) Dış ilişkiler genel müdürlüğü

7. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdakilerden hangisi ana hizmet birimlerinden biridir?
A) ılköğretim genel müdürlüğü
B) Özel kalem Müdürlüğü
C) Personel genel Müdürlüğü
D) Savunma sekreterliği

8. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?
A) Mecburi ılköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimine yönelik bütün görevi yürütmek.
B)Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.
C) Genel liseler, muhtelif programlı liseler, Anadolu liseleri,fen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.
D)Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.

9. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi Ticaret ve turizm genel Müdürlüğüne bağlı değildir?
A) Olgunlaşma Enstitüleri B) Sekreterlik meslek liseleri
C) Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri D) Anadolu ticaret meslek liseleri

10. I. Teftiş kurulu başkanlığı
II. Hukuk Müşavirliği
III. Bakanlık Müşavirliği
IV. Basın ve halkla ilişkiler Müşavirliği
3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdakilerden hangileri Danışma ve Denetim Birimlerindendir?

A) I-II-IV B)I-II-III-IV C) I-III-IV D) II-III-IV

11. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdaki Yardımcı birimlerden hangisi Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmekle görevlidir?
A) ıdari ve mali işler dairesi başkanlığı B) Personel genel müdürlüğü
C) Özel kalem müdürlüğü D) ışletmeler dairesi başkanlığı

12. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
A ıdari ve mali işler dairesi başkanlığı B) Personel genel müdürlüğü
C) Basın ve halkla ilişkiler başkanlığı D) ışletmeler dairesi başkanlığı

13. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini özel kalem müdürlüğü ile koordineli olarak yürütme görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
A) Talim ve terbiye kurulu başkanlığı
B) Yatırımlar ve tesisler dairesi başkanlığı
C) Öğretmene hizmet ve sosyal işler dairesi başkanlığı
D) Basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü

14. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
A) Öğretmene hizmet ve sosyal işler dairesi başkanlığı
B) Özel kalem müdürlüğü
C) Yatırımlar ve tesisler dairesi başkanlığı
D) Savunma sekreterliği

15. I.Milli eğitim şurası
II.müdürler kurulu
III.Çıraklık ve mesleki eğitim kurulu
IV.Öğrenci disiplin kurulları
V.Özel ihtisas komisyonları
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdakilerden hangileri sürekli kurullardandır?
A) I-II-IV B) I-III-IV-II C)I-IV-V D) Hepsi
16. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Sürekli kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları aşağıdaki hangi mevzuata göre düzenlenir?
A) Yönetmelik B) Tüzük C) Yönerge D) Kanun hükmünde kararname

17. I. Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur.
II.Eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almak

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Müdürler Kurulu
B) Öğrenci disiplin kurulu
C) Özel ihtisas komisyonları
D) Milli eğitim şurası

18. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre diğer kamu kuruluşlarının memurları kurumlarının muvafakatı ile en çok kaç ay süre ile özel ihtisas komisyonlarında görevlendirilebilir?
A) 3 B) 4 C) 6 D)10

19. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Taşra teşkilatı ve yurt dışı teşkilatı kurma aşağıdaki hangi mevzuata göre yapılır?
A) Yönetmelik B) Tüzük C) Yönerge D) Kanun hükmünde kararname

20. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları değildir?
A) Milli eğitim akademisi - Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar Kurumu
B) Talim ve terbiye kurulu - Öğrenci disiplin kurulu
C) Milli eğitim şurası - Müdürler Kurulu
D) Hepsi

21. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sorumlulukları ve niteliklerine ait bir özellik değildir?
A) Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerden yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.
B) Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle . düzenlenir.
C) Hepsi
D) Görevlerini mevzuata plan, programa ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst . . kademe yöneticilere karşı sorumludurlar.

CEVAP ANAHTARI
1. B
2. D
3. C
4. C
5. D
6. C
7. A
8. C
9. A
10. B
11. B
12. A
13. C
14. B
15. D
16. A
17. D
18. A
19. D
20. A
21. C
 

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
ıDARE HUKUKU
33-Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklığın denetimini kim yapar?
(Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu)
34-Hangisi kanunla kaldırılamaz?
(TRT)
35-ıçişleri Bakanı müşterek kararname ile atanan memuru görevden alıyor? ışlem ne bakımdan sakattır?
(Yetki ve şekil kurallarına aykırılık)
36-Başbakanlık örgütünün 2. Derecede amiri kimdir?
(Başbakanlık Müsteşarı)
37-ılçe kurulması ve kaldırılmasında görüş bildiren kimdir?
(ıl idare kurulu)
38-Belediye kurulmasında, kurulacak belediyenin gelirlerinin yeterli olup olamayacağı ve belediye kurulmasının gerekli olup olmayacağı konusunda görüş belirten kimdir?
(ıl genel meclisi)
39-ılde mahalle kurulmasına karar veren kimdir?
(ıl idare kurulu)
40-belediye bütçesini kim onaylar?
(Mahallin en büyük mülki amiri)
41-Belediye meclisinin toplantı süresini uzatmaya yetkili kimdir?
(Vali)
42-Köy muhtarının köy yararına olmayan kararını bozan kimdir?
(Kaymakam)
43-Hangisi köy ihtiyar meclisinin görevi değildir?
(Köy ile muhtar arasındaki uyuşmazlıkta köy tüzel kişiliğini temsil etmek)
44-Hangisi kamu malları ile ilgili doğru bir ifadedir?
45- 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye Kanununa göre hangisi yanlış bir ifadedir?
(Toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, bakanlar kurulu kararıyla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir)
46-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile yeni gelen hangisidir?
(Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak)
47-Büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclisi arasındaki uyuşmazlık konusunda belediye meclisi ısrar ederse, başkan nereye başvurur?
(ıdare mahkemesi)
48-ılde belediye başkanı meclisin kararına karşı itiraz ediyor. ıtiraz kime yapılır? ıtirazı kim karara bağlar?
(ıçişleri Bakanlığına başvurulur. Kararı Danıştay verir)
49-Hangisi belediye başkanlığından düşme sebebi değildir?
(Herhangi bir suçtan dolayı 3 ay hapis cezası alma)
50-ılçede belediye başkanlığından düşen kişinin yerine yenisini seçtiren kimdir?
(Vali)
51-Hangisi il özel idaresinin görevi değildir?
(Kütüphane ve okuma salonları açmak)
52-Hangisi valinin başka bir kamu tüzel kişisinin temsilcisi olarak yaptığı bir iştir?
(ıl daimi encümeninin toplantısına katılmak)
53-Hangisi yetki bakımından sakattır?
(Valinin kreş ve bakımevi açılması için ruhsat vermesi)
54-Belediye Botaş'a olan borcunu ödemiyor. Botaş da doğalgazı kesiyor. Bunun üzerine il’de grip salgını başlıyor. Vali bu durum üzerine Botaş'a doğalgazı dağıtmasını söylüyor. Botaş da doğalgazı vermeye başlıyor. ıdare hangi yetkisine dayanarak bu kararı almıştır?
(Kamu düzenini korumak)
55-Hangisi il genel meclisinin fesih nedeni değildir?
(Meclisin kararında ısrar etmesi)
56-Hangisi idari sözleşmelerle ilgili doğru bir ifadedir?
(ıki kamu idaresi idari sözleşme yapabilir)
57-Hangisi tahkimle ilgili yanlış bir ifadedir?
(Tüm tahkim yolu öngörülen sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabidir)
58-Hangisi idari vesayetle ilgili yanlış bir ifadedir?
(Sadece onama ya da onamama yetkisini içerir)
ıNKILAP TARıHı
137-Hangisi lozan'dan sonra gerçekleşmiştir?
(Boğazların boşaltılması)
138-Hangileri sakarya savaşının sonuçlarındandır?
(Türkiye'yi ilk kez batılı bir devletin tanıması ve güney cephesinin kapanması)
139-ıngiltere'nin musul'u işgal etmesi hangisi ile terstir?
(Misak-ı milli)
140-Lozan'da 12 ada ve rodos kime verildi?
(ıtalya)
141-Tüm yurttaki cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesini savunan hangisidir?
(Mmilli kongre cemiyeti)
142-Hangisi kütahya-eskişehir savaşı'nın sonucu değildir?
(M.Kemal'e gazilik ünvanının verilmesi)
143-Hangisi milli harekete karşı bir cemiyettir?
(Hürriyet ve itilaf)
144-Kronolojik sıralama sorusu...
(Öğretimin birleştirilmesi-Maarif teşkilatının kurulması-Harf inkılabı)
145-Kronolojik sıralama sorusu...
(Milletler cemiyeti'ne üyelik-Balkan antantı-Sadabat paktı)
146-Türkiye'yi montrö antlaşması yapmaya iten sebepler hangileridir?
(Boğazları güvende hissteme isteği ve 2. Dünya savaşı'nın yaklaşması)
147-Devletçilik ilk kez nerede geçti?
(1931'deki CHP kurultayı)
148-Hangileri 1921 anayasasının özelliklerindendir?
(Milletvekillerinin kendilerini seçenleri değil tüm milleti temsil etmeleri ve hatırlayamadığım bir şık. cevabı II-III olan şık doğru olacak)
149-Kars antlaşması soruldu...
150-Halifeliğin kaldırılmasını kim teklif etti?
(Milletvekilleri)
151-Çerkes ethem'in rolü olduğu olaylar hangileridir?
(ışgallerin önlenmesi-ayaklanmaların bastırılması)
152-1929 bunalımı ile ilgili bir soru vardı galiba.ithalat vergisi konuluyor gibisinden bir şık vardı.
ANAYASA
1- TBMM ıçtüzüğü ile ilgili hangileri doğrudur?
2- Anayasada doğrudan düzenlenmeyen hak hangisidir?
-Bilgi edinme hakkı.
3- Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma ile ilgili olay sorusu?
-Cumhurbaşkanı ,09.10.2004 tarihinde (şekle aykırılıktan 10 gün içinde açılır) bir bakanın kendi dışında iki oy kullanması ve 139 kişinin bu yolla temini nedeniyle iptal davası açabilir.(Zira bakanlar kendi dışında en fazla bir bakan vekaleten oy kullanabilirler.)
4- Kamu tüzel kişiliği olmayan kurum hangisidir?
-Emniyet Genel Müdürlüğü
5- Hangisi TBMM nin doğrudan çalışma ve iç düzenine ilişkin kararlarındandır?
-Bir milletvekilinin TBMM kararıyla geçici olarak 6 ay görevlendirilmesi (diğer seçenekler :hep yüce divana gönderme, güvensizlik oyu )
6- Hangisi hakimlik teminatı ile ilgili doğru bilgidir?
-Hakimler ve savcılar idari yönden adalet bakanlığına bağlıdır.
7- TBMM tarafından 3/5 çoğunluk ile alınan karar hangisidir?
-Genel af-özel af
8- Siyasi partiler hangisi ile ilgili bağlayıcı karar alamazlar?
-Meclis soruşturması
9- Bütçe ile ilgili hangisi doğrudur?
10-Yabancılardan maddi yardım alan siyasi parti hakkında hangi işlem yapılır?
-Temelli kapatılır
________________________________________
ıDARE
1- Hangisi idari sözleşmedir?
-Telekomünikasyon kurumunun x şirketine cep telefonu işletmeciliği vermesine ilişkin özel hukuk sözleşmesi
2- Borcu ödemediği iddia edildiği için suyu kesilen kişi nerede dava açar?
-Adli yargı
3- Belediyenin doğalgaz bağlanması işlemine karşı dava nerede açılır?
-ıptal davasıdır ve idari yargıda açılır (cevap yanlış olabilir)
4- Hangisi kamu görevlisi sendikalarına üye olabilir?
-Yüksek öğretim elemanları (üye olamayanlar:yök üyeleri)
5- Memurluğa alınmada ayrım yapılmaması hangi idari ilkenin sonucudur?
-Kanun önünde eşitlik
6- B hakkında bir atama kararı veriliyor.ıdare bu işlemi geri alabilir mi?
-Alamaz dava açması gerekir
7- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile ilgili bir soru?
8- Valinin disiplin cezası vermesi?
-Yetki tecavüzü
9- Dolaylı vergilerinin en yüksek payda alındığı ürünler hangileridir?
- Petrol ve doğalgaz ürünleri
GENEL KÜLTÜR
1) Vakayi hayriye nedir?
( Yeniceri ocaginin kaldirilmasi)
2) Uygurların yerleşik hayata gecmesi?
( hayvan ve toprak vergisi alinmasi)
3) Osmalının ilk ıslahat yaptığı alan?
(Askeri alan)
4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında olmustur?
(Borclar kanunu icra iflas kanunu)
5) Asagiakilerden hangisi TBMM'ye karsi yapilan ayaklanmadir?
(Menemen)
6) Çok partili hayati geciktiren olay?
(şeyh bedrettin)
7) Aşagidakilerden hangisi TBMM'ye karsi cikanlar icin yapilan olaylardir?
(Hiyaneti vataniyye ve istik mahkemeleri)
8) Asagidakilerden hangisi genel hukuk sorunlarini cozmek icin cikarilan kanundur?
(Medeni kanun)
9) Asagidakilerin hangisi devletciligin amacidir?
(Devlet cikarlarini korumak)
10) Asagidakilerden hangisi Osmanli zamanina kadar dayanmaktadir?
(Seramik cini)
11) Ataturk milliyetciligi ozelliklerinden degildir?
(Belli bir mezhebe ait olmak)
12) Eğitim oğretimin birlestirilmesiyle ilgili bi soru?
14) Lozanda konusulan kararlar?
15) Eski Türklerde yapilan eglence adi?
(şölen)
16) Fransizlarla yapilan Ankara anlasmasının onemi?
(ıtilaf devletleri arasindaki gorüs ayriligi)
17) Kronolojik siralama?
(Secme secilme hakki- Cumhurun yemini- Ataturk ilkelerinin anayasaya girmesi)
19) Osmanli hukuk sisteminin ozellikleri?
(Kadin erkek esitligi yok-bosanma hakki yok-iki kadin şahide bir erkek sahit oluşu)
2004 KPSS Sınavı Genel Kültür Soru ve Cevapları 10.07.2004
TARıH
1) Osmanlıda hangileri asker sayısının büyük bölümünü sağlamada ve devlet adamı yetiştirmede yarar sağlamıştır?
Devşirme – ıltizam - Müsadere
Cevap: Sadece Devşirme (ıltizam: Vergi satışı, Müsadere: Ölenlerin malına el koyma)
2) Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmamıştır?
Cevap: Devlet Yönetimi (Devlet Yönetimi sadece meşrutiyetlerle değişmiştir)
3) Bazı işletmelerin millileştirilmesi ... vs hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Milliyetçilik – Laiklik – Devletçilik
Cevap: Devletçilik ve Milliyetçilik
4) Hangisi Cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Halkçılık (Halkçılık Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur)
5) Amasya Görüşmelerinde ıstanbul Hükumetinin, TBMM ile Sivas kongresinde belirlenen dış politikayı uygulama konusunda anlaşması neyi gösterir?
Cevap: Manda ve Himayenin reddedildiğini
6) Fransa’nın Suriye’ye özerklik vermesiyle hangi sorun ortaya çıkmıştır?
Cevap: Hatay Sorunu
7) Atatürk’e Başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?
Cevap: TBMM (Sakarya savaşı öncesinde meclis bütün yetkilerini üç aylığına ona devretmiştir)
8) II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?
Cevap: ıttihat ve Terakki Partisi
9) Türkiye 1932 yılında hangi uluslar arası kuruluşa üye olmuştur.
Cevap: Milletler Cemiyeti (ıtalya ve Almanya’nın savaşçı tutumu üzerinde dünya barışına katkıda bulunmak üzere)
10) Külliyeler genellikle hangisinin çevresinde kurulmuştur.?
Cami – Medrese - ....
Cevap: Medrese (Forumdan bir arkadaş bir kitaptan baktığını yazdı.)
11) Osmanlılarda ilk dış borç kimin döneminde alındı.
Cevap: Abdülmecit (Kırım savaşı sırasında (1854) ıngilizlerden)
12) Kadının kararlarını hangisi değiştirir?
Cevap: şeyhülislam (Kazasker sadece askeri davalara bakar)
13) Soyadı Kanunu hangi konularda kolaylıklar sağlamıştır.?
Sosyal – Siyasal – Ekonomik
Cevap: Sadece sosyal (Kitap öyle diyor yoruma açık olduğunu sanmıyorum.)
14) Hangileri Atatürk Döneminde açılmıştır?
Köy Enstitüleri – Halk Evleri – Millet Mektepleri
Cevap: Halk Evleri ve Mahalle Mektepleri (Forumdan bir arkadaş açılış tarihlerini verdi.)
15) Hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden değildir?
Cevap: Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması (1928 yılında gerçekleştirilmiştir.)
16) Hangisi Lozan’dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmaya devam etmiştir?
Nüfus Mübadelesi – Ege Adalarının silahsızlandırılması – Tazminat sorunu
Cevap: Nüfus Mübadelesi ve Ege Adalarının silahsızlandırılması (Tazminat olarak biz Karaağaç’ı aldık ve hala bizde hiç sorun olmadı)
17) Konya hangilerine başkentlik yapmıştır?
Anadolu Selçuklular – Büyük Selçuklular – Karamanoğulları Beyliği
Cevap: Sadece Anadolu Selçuklular (ışte sınavın en baba sorusu Karamanoğullarının sadece bazı beyleri Konya’yı başkent olarak değil taht şehri olarak kullanmışlardır. ınternetten araştırdım. (www.dallog.com) Bu beyliğin başkenti Ermenek ve Larende (Eski Karaman) şehirleridir? Bu soruyu bende yanlış yaptım. Ama belki Ermenek Konya’nın eski ilçesi olduğu için doğru kabul edilir ama hiç sanmıyorum.)
18) I. Beş yıllık Kalkınma planı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?
Cevap: 1934 (1933 yılında çıkmıştır. Atatürk’ün ölümüne kadar uygulanmıştır. Sonra ikinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmış ama II. Dünya savaşı nedeniyle uygulananamamıştır.)
19) Hangileri Göktürkler Dönemine aittir?
Orhun Kitabeleri – Manas Destanı – Kabalasagun Anıtı
Cevap: Sadece Orhun Kitabeleri (Manas Kırgızlara aittir. Kabalasagunu hiç duymadım)
20) Fransa’nın Sakarya Savaşının ardından Ankara Antlaşmasını imzalaması neyi gösterir?
a. Türkiye’nin uluslararasında ilk defa tanındığını
b. ıngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini
c. Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini
Cevap: Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini
21) Hangileri aşar vergisinin özelliklerindendir?
Gayri müslimlerden alınması – Ürün üzerinden alınması – Her bölgede farklı oranlarda alınması
Cevap: Sadece Ürün üzerinden alınması (Gayri müslimlerden cizye ve adını hatırlamadığım başka bir vergi alınırdı. Ayrıca Aşar arapça “%10” demek bu durumda farklı oranlarda alınmışmıdır bilemem emin değilim. Net bilen varsa yazsın. )
22) Hangileri TBMM tarafından çıkarılmıştır?
Hıyanet-i Vataniye Kanunu – Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun – Tekalif-i Milliye emirleri
Cevap: Bence Sadece Hıyanet-i Vataniyye Kanunu olacak. (Tekalif-i Milliye emirlerini Atatürk başkomutanlık yetkisine dayanarak kendisi çıkarttı ve Ağnam vergisi bildiğim kadarıyla sadece Osmanlıya ait bir vergi ve Aşar’ı kaldıran Atatürk heralde Ağnamın artırılmasına izin vermezdi diye düşündüm.)
23) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması – Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi - ?? Hatırlayamıyorum
24) Hangileri halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur?
Saltanatın kaldırılması - Menemen Olayı - Cumhuriyetin ilanı
Cevap: Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı (Menemen olayı 1930 yıllarında olmuştur. Halifelik 1924'te kaldırıldı? Cumhuriyetin ilanından sonra rejim için tehlike olduğu için halifelik kaldırıldı.)
23) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması – Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi – Boğazların Türk Egemenliğine Geçmesi
Cevap: ?
24) Hangileri Eski Türk devletlerinde, devlet meselelerinin karara bağlandığı kurumlardandır?
ıl- Kurultay – Toy
Cevap: Kurultay – Toy (Eminim kitaba tekrar baktım)
25) “Türkiye’deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir” kararı ile ne yapılmıştır?
Cevap: Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.
26) Hangisi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur.
Saltanatın kaldırılması – Menemen olayı – Cumhuriyetin ilan edilmesi
Cevap: Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetin ilan edilmesi
27) Hangileri seçimlere katılımı artırmak için yapılmıştır?
Kadınlara siyasal haklar verilmesi – Oy kullanmayanlara ceza verilmesi – Unuttum
Cevap: 3 tanesi doğruydu
28) Saltanatın kaldırılması hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Ulusal Egemenlik
29) Lozan Antlaşmasına göre hangileri nüfus mübadelesinin dışında bırakılmıştır?
Cevap: Selanik ve Gümülcine’deki Türkler – ıstanbuldaki Rumlar
30) Hangileri Avrupayla ticari ilişkilerimizi düzenlemek için yapılmıştır?
Cevap: Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi – Miladi Takvim – Ölçü ve Saat
________________________________________
VATANDAşLIK BıLGıSı SORULARI
1) TBMM tatildeyken TSK’nın kullanılmasına kim karar verir?
Cevap: Cumhurbaşkanı
2) Belediye başkan adayının adaylığını kim onaylar?
Cevap: YSK
3) Hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden değildir?
Cevap: Kanun değişikliklerini halkoyuna sunmak (Sadece anayasa değişikliklerini belli durumlarda halkoyuna sunabilir)
4) Bir bakana kim vakalet eder?
Cevap: Başka bir bakan (Bir bakan en fazla bir bakana vekalet edebilir.)
5) Hangisi 1982 anayasasının özelliklerindendir?
Cevap: Hükumetin TBMM’ye karşı sorumlu olması
6) Türkiye hangisinin yargı kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir?
Cevap: AıHM
7) Hangisi olanüstü hal, sıkıyönetim vb. hallerde bile sınırlamaz?
Cevap: Vicdan hürriyeti
8) Dilekçe hakkı nedir?
Cevap: Vatandaşların veya belli konularda yabancıların yetkili makamlara ve TBMM’ye dilekçe sunarak cevap alma hakkına sahip olması.
9) Ara seçim nedir?
Cevap: ıki genel seçim arasında boşalan milletvekillikleri için yapılan seçimdir. Anayasaya göre genel seçimlerden 30 geçmeden ve 1 yıl kala yapılmaz. Ancak TBMM üyeliklerinin %5'inin boşalması durumunda derhal ara seçime gidilir.
________________________________________
COğRAFYA SORULARI
1) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?
Cevap: Yukarı Murat – Van Bölümü (Bu bölümde şiddetli karasal iklim görülür)
2) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır (Haritada ulaşmıyordu)
3) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?
a. Kuzayden güneye doğru yükselti azalır
b. Nüfus dağılışı dengelidir
Cevap: B (Nüfus dağılışı dengeli değildir. Yükselti ise kuzeyden güneye doğru gerçekten azalıyormuş. Kuzeyde=Diyarbakır: 660 – Adıyaman: 669 Güneyde: şanlıurfa: 600)
4) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?
Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 – Tütün %61)
5) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.
Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde (Baraj neredeyse yoktur. En az üreten en çok tüketen bölgemizdir)
6) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?
Cevap: Volkanik Tüf
7) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?
Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır. (Delta ovalarının kıyılarında göl yoktur)
8) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?
Cevap: Nüfus yoğunluğu
9) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadenizde böyle değildir? Bunun sebebi nedir?
Cevap: Dağların uzanış yönü
10) Doğal yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?
Cevap: Doğal bitki örtüsü
11) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?
Cevap: Zap
12) Türkiye’ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?
Cevap: Daha kısa sürdüğü için.
13) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?
Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması (Nüfus başka nedenlerlede oluşabilir. Türkiye’de nüfus sadece sanayinin yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmamıştır.)
14) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?
Cevap: Meridyen sayısı
15) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?
Denize uzaklık – Yer şekilleri – Unuttum
16) Dış ticaret açığını kapatmak için hangisi yapılmaz.
Cevap: Dış alımı artırmak
2004 yılı Kaymakamlık Sınav Soru ve Cevapları
) ışkence ve Kötü muamele ile ilgili olmayan hangisi?
C: 6 ay içinde sonuçlandırılmalıdır
2) Aşağıdakilerden hangisi (Suç ve cezalarla ilgili) açıkca Anayasa'ya aykırı olur?
C: ?
3) AB uyum yasalarına göre düzenlenmeyen?
C: MGK'nın salt çoğunlukla karar alması (Diğer şıklarda başbakan yardımcılarının Adalet bakanın MGK'ye katılması falan vardı.)
4) MGK sekreteri nasıl atanır?
C: Başbakan+ Cumhurbaşkanı
5) Yüksek Denetleme Kurulunun görevi olmayan?
C: Soruşturma yapmak
6) Tüzel kişiliği olan?
C: TMSF
7) Aşağıdakilerden hangisi ıçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşudur?
Emniyet Genel Müdürlüğü
8) B.ı.M. itiraz üzerine bakamayacağı davalar
C: Valinin memurlar hakkında vereceği aylıktan kesme cezası
9) Demokrasi için hangisi gerekmez?
C: Devlet Başkanını halkın seçmesi
10) AB sürecinde hangi mahkeme kuruldu?
C: Aile mahkemesi
11) ıdare özel alacaklarını nasıl icra eder?
C:
12) Hangisi kamu hizmetlerinin Süreklilik ilkesi doğrultusuyla alakalıdır?
C: ?
13) ıdari yargı takdir yetkisinde hangisini denetleyemez?
C: ıhtiyaca göre
14) 2004 için öngürülenlerden olmayan?
C: Cari işlemlerin 3.7 Milyar Dolar olduğu şık.
15) Belediye encümenin görevi
C: Menkul malları satmak
16) BDDK'nın özelliği?
C: Tüzel kişiliği vardır
17) Kaymakamın soruşturma izni vermesi halinde itiraz nereye yapılır
C: 10 gün içinde Bölge ıdare mahkemesine
18) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma kanunun getirdiği değişikliklerdendir?
C:
19) 24-61-82 Anayasasının ortak hükümlerinden olmayan hangisidir?
C: Dışarıdan bakan atanabilmesi
20) Yürütmeye görevinin yanısıra yetki olarakda verilmesinin sonucu nedir?
C: Cumhurbaşkanlığı kararnmesi
21) Genelkurmay Başkanını atamaya teklif etme yetkisi hangisindedir?
C: Bakanlar kurulu
22) TBMM Genel Kurulunun hangi oylamasında olumsuz oyların sayılır ve mutlak çoğunluk esas alınır?
C: Bakanlar kurulu veya bir bakanın düşürülmesinde
23) Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olmayan görevi hangisifdir?
C:
24) Güvenoyunun nasıl bir işlevi vardır?
C:
25) Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden değildir?
C: ?
26) Seçimlerle ilgili olarak doğrudur?
C: Genel seçimden 1 yıl geçmedikçe genel seçim yapılamaz
27) Sıkıyönetim komutanının yapamayacağı işlerdendir?
C: Emekliye sevk işlemi
28) Kurumların iç işlerini düzenlenmesiyle ilgili çıkarılan metinlere ne dir?
C: Genelge
29) AB uyum sürecinde kurulan mahkeme hangisidir?
C: Aile mahkemeleri
30) Anayasa mahkemesi, hangi davalara dosya üzerinden bakamaz?
C: Yüce divan sıfatıyla baktığı davalar
31) Sayıştay üyelerini kim seçer?
C: TBMM
32) Yüksek seçim kurulu üyleri nasıl seçilir?
C: Yargıtay ve danıştay genel kurulları
33) Aşağıdakilerden hangisi kesin hesap kanun tasarısı ile ilgili olarak doğrudur?
C: Genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye verilmesinin o yıla ait sonuçlandırılmamış hesap yargılanmasının sonuçlandığı manasına gelmeyeceği
34) Kamu yararı kararı almaya il genel meclisinde kim yetkilidir?
C: ıl daimi encümeni
35) Belediyelere kamu ihtiyazı yetkisini vermeye kim yetkilidir?
C:
36) Bayındırlık hizmeti nasıl bir kamu hizmetidir?
C:
37) Köy ihtiyar heyetinin yetkisi olmadığı konu hangisidir?
C: Mecburi işlerin zorunlu hale getirilmesi
38) Kamu hizmetinin sürekli ve düzenli olması ilkesinin bir uzantısıdır?
C: imprevizyon
39) Danıştay ile merkezi idare arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenir?
C:
40) Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın tetkileriyle ilgilidir?
C: Genel emirler çıkaramazlar
41) ıl idare kurulu üyelerinden olmayan hangisidir?
C: ıl çevre müdürü
42) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin görevlerinden değildir?
C:
43) ıl özel idaresi bütçesi nasıl yürürlüğe girer?
C: ıçişleri Bakanı onayıyla
44) Hangisinin üyeleri seçimle gelmez?
C: ıl idare kurulu
45) Büyükşehir belediyesi genel sekreterini kim atar?
C: ıçişleri bakanı
46) Büyükşehir ve ılçe belediyeleri arasındaki uyuşmazlıkta ilk başvurulacak yer neresidir?
C:10 gün içinde vali
47) Belediye kurulacak yerlerde gelirlerin giderleri karşılamaya yetip yetmeyeceği konusunda karak verecek merci neresidir?
C: ıl genel meclisi

48) Kademe ilerlemesi cezası alan memur hangi göreve yapamaz?
- Büyükelçilik
- Valilik.
- Müsteşarlık
- Kaymaklık
- Genel müd yardımcılığı
(Bu soruya ilişkin memurlar.net'in notu: 657 sayılı Kanunun 132'inci maddesinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cazasını alanların atanamayacağı görevler şu şekilde sıralanmıştır: Valilik, büyükelçilik, müşteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı)
49) Belediyenin seçilmiş organlarının görevlerini sona erdirmede yetkili olan merci neresidir?
C:
50) Hangisi Büyükşehir değildir?
C: Trabzon
51) Hangisi yeni Kamu ıhale Kanununda öngörülmeyen bir ihale usulüdür?
C: Artırma ve eksiltme
52) Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakabileceği davadır?
C:
53) Görevden alınan Başbakanlık Müşaviri nereye dava açar?
C: Başbakanca alınan kararlar Danıştay'ın görev alanından 2000'de çıkarıldığı için genel yetki kuralına göre idare mahkemesi olmalıydı.
54) Tapu'daki kayıt yanlışlığından ötürü kat maliki hangi yargı merciinde dava açabilir?
C: Hukuk mahkemeleri
55) Aşağıdakilerden hangisi memura verilen bir disiplin cezasıdır?
C:
56) ıdari yargıda hangi kararlara karşı temyize gidilemez?
C:
57) Aşağıdakilerden hangisi mahallenin özelliklerinden değildir?
C:
58) Cumhurbaşkanı aşağıdaki durumlardan hangisinde kurumların göstereceği üç aday yerine doğrudan doğruya kendi seçebilir?
- Yargıtay
- Danıştay
- Askeri yüksek idare mahkemesi
59) ıdarenin takdir yetkisini kulanırkan idari yargı yerlerince denetlemeyecek konu aşağıdakilerden hangisidir?
- Hizmetin gerekleri
- Takdir yetkisini objektif denetimi mümkündür
- Kamu yararına uygun kulanılıp kulanılmadığı
-ıhtiyaç
60) Toplantı gösteri yürüyüşü kanunu ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
C: Suç işlenmesi ile ilgili açık ve yakın bir tehlike bulanması halinde ertelenebilir
61) Hakimler ve savcılar yüksek kurulunu yapısı ile ilgili bir soru
- Kurul başkanı Adalet Bakanıdır ve Müsteşarda doğal üyesidir
62) Devletin dinin islam olduğu ibaresi ne zaman anayasadan çıkarılmuştır?
C:
63) Hangisi kamu alacağı değildir?
C: Sebepsiz zenginleşme olacaktı

64) Gözaltı süresi kaç gündür?
C: 4 gün
65) Uyum Yasalarında kaldırılan hangisidir?
C: TMK Madde 8
66) ıl genel meclisinin feshine kim karar verir?
C: Danıştay
67) Soruşturma iznine karşı ne yapılır?
C: 10 gün içinde bölge idare mahk basvurabilir
68) AB'ye uyum paketi kaç tanedir?
C: 7
69 ) Güvenoyunun anlamı
C: Göreve devamın uygun görülmesi (zira cum bask.ataması ile bak kur.göreve baslamıştır )
[hr]
2003 KPPS-A GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI
1- Aşağıdakilerden hangileri Türkiye’nin Londra barış konferansına katılma amaçları arasında yer alır?
a) ıtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanmak
b) TBMM’yi karşı ülkelere muhatap kabul ettirmek
c) Türkiye’nin tanıtımını yapmak
2- Hangi uygulama haksız unvan, lakap elde etmeyi önleyici tedbir amacıyla çıkarılmıştır?
C: Soyadı kanunu
3- Hangi durumda cumhurbaşkanı milletvekili seçimlerini yenileyemez?
a) Hükümet düştükten sonra 45 gün içinde yeni hükümet kurulamaması durumunda
b) Başbakanın yüce divanda yargılanıp ceza alması halinde
c) Yüksek sayıda milletvekilinin partisinden istifa etmesi durumunda
d) TBMM istediği zaman seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
4- Hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?
a) Nato'ya giriş
b) Birleşmiş milletlere giriş
c) Kellog paktı
5- Grafiklerde 1997 yılında Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ürünlerin Türkiye üretimine oranı verilmiştir. Buna göre verilenler hangi şekilde sıralanmalıdır?
I) Çay
II) Fındık
III) Mısır
6- Ağustos 2003 verilerine göre Türkiye’de gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi ekonominin iyileştiğine işaret değildir?
a) ışsizliğin azalması
b) Enflasyonun düşmesi
c) Döviz kurlarındaki istikrar
7- Türkiye'de ilk kalkınma planı kaç yılında yapılan anayasa değişikliğinde yer almaktadır?
a) 1923
b) 1925
c) 1934
d) 1921
e) 1930
8- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?
a) iç bölgelere ulaşım zordur
b) iklim farklılığı görülür
c) tarım ürünlerinde çeşitlilik görülür.
d) yeraltı kaynaklarında farklılıklar vardır
e) yağışlar da farklılıklar vardır
9- Heyelan göllerinin tanımı şu şekildedir: ....
Bu verilere göre heyelan göllerinin Türkiye’de hangi bölgede olması beklenir?
a) Dicle
b) Doğu Karadeniz
c) Konya
d) ?
10- Aşağıdaki limanlarımızdan hangisi nispeten daha az işletilmektedir?
a) ıstanbul
b) ızmir
c) Mersin
d) ıskenderun
e) Bandırma
11- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu bölgesinde nüfusun az olmasının nedenleri arasında yer almaz?
a) Ulaşım olanaklarının zor olması
b) ıklim şartlarının zor olması
c) ?
d) ?
e) ?
12- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında direkt olarak ilişki kurduğumuz ülkelerdendir?
a) Afganistan
b) Suriye
c) Irak
d) Rusya
e) ıngiltere
13- ILO hangi üst kuruluşa bağlı olarak çalışmaktadır?
a) Dünya Bankası
b) Dünya ticaret örgütü
c) Birlesmis Milletler
14- ıç Batı Anadolu’da en az hangisinin yapılması beklenir?
a) Hayvancılık
b) Turfanda sebzecelik
c) Küçükbaş hayvancılık
15- Kurtuluş savaşı döneminde milliyetçilik düşüncesinin ağırlık kazandığı kongre?
a) Sivas
b) Amasya görüşmeleri.
c) Erzurum
d) Amasya geneldesi
e) Bilecik kongresi
16- Türkiye’deki endüstri kollarından hangisi diğerlerine nazaran daha fazla üretim yapmaktadır?
a) Otomotiv
b) Dokuma
c) Çimento
d) şeker
17- 2003 yılı içerisinde gündeme gelen Türk lirasından altı sıfır atılma düşüncesinde yetkili son merci hangisidir?
a) Merkez Bankası
b) TBMM
c) Hazine
d) ?
e) ?
18- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?
a) Diyanet ışleri Başkanlığı
b) Devlet Planlama Teşkilatı
c) RTÜK
d) ?
19- Cumhurbaşkanınca hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi hangi özelliği mutlaka taşımalıdır?
a) Milletvekili olma
b) Yükseköğrenim mezunu olma
c) 40 yaşını aşmış olma
d) En çok oy alan partinin baskani olmak
e) ?
20- Türkiye’nin milletler cemiyeti’ne aday gösterilmesi hangi olayın ardından gerçekleşmiştir?
a) Sadabat paktının kurulması
b) Balkan antantındaki başarısı
c) Boğazlar sorunun çözüme kavuşması
d) Italyanin habesistana saldirmasi.
e) ?
21- Musul’un Irak’a bırakılması hangi nedenlerden ileri gelmektedir?
a) Petrol’ün o dönem içerisinde önemli bir güç haline gelmesi
b) Diyarbakır'da şeyh Sait ayaklanmasının cıkması
c) ?
22- Hangi anayasamız ilk kez referanduma sunulmuştur?
a) 1921
b) 1924
c) 1961
d) 1982
e) ?
23- 1923 yılı içerisinde Anayasa'da yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?
â) Milletvekili sayısı
b) Devletin adı
c) ?
24- Aşağıda verilen platolardan hangisinin yapıca diğerlerinden farklı olması beklenir?
a) Haymana
b) Obruk
c) Cihanbeyli
e) şanlıurfa
e) Ardahan
25. Orta Asya'da Hun'larla ilgili yapilan kazi çalismalarinda mumyalanmis cesetler, at iskeletleri ve halilar bulunmustur. Tüm bunlar hunlarla ilgili olarak :
I. Ahiret hayatinin varligina
II. Yerlesik hayata geçtiklerine
III. Dokuma ürünleri kullandiklarina
Yukardaki seçeneklerden hangisi dogrudur?
26. Orhun abideleri ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
I- Ilk siyasi yapitimiz
II- Türk tarihi ile ilgili bilgi verdikleri
III- Ilk yazili türk kaynaklari olduklari.
27.Asagidakilerden hangisi selçuklular döneminde denizcilik yapmistir?
a) Çaka bey
b) Atsiz,
c) Artuk bey.
28. Asagilardakilerden hangisi XIX. yy Osmanli eserlerinden degildir?
a) Topkapi sarayi (Dogru cevap)
b) Beylerbeyi
29. Lale devrinde asagidaki gelismelerden hangisi olmustur?
a) Avrupada elçilikler açilmistir.
b) Batı tarzından örnekler alınması
30. Osmanlida ulema asagidaki alanlarin hangisiyle ilgilenmistir?
a) Din ve egitim
b) ?
31. Türklerin ilk kez katliama ugradiklari asagidaki hangi belgede yer almistir?
a) Amiral bristol
b) ?
32. Ali Galip olayı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Sivas kongresinin toplanmasi ile
b) ?
33. Cumhuriyetin ilaniyla asagidakilerden hangileri saglanmistir?
a) Devletin sekli degismis, hükümet kurma sekli
b) ?
34. Dinin siyasete alet edilmesi asagidakilerden hangisi ile sona ermistir?
a) Halifeligin kaldirilmasi
b)?
35. II.Inönü savasi asağıdakilerden olaylardan hangisine etki etmemistir?
a) Ingilizlerin yunanlardan destegi çekmesine
b)Çerkez Ethem Ayaklanması
36. Mustafa Kemal baskomutanligi hangi olay sonucunda devr almistir?
a)Ordunun sakaryanin dogusuna çekilmesi
b)?
37. Lozanda asagidakilerden olaylardan hangisi gerçeklesmemistir?
a) Yunandan karaagaç alinmistir.
b) ?
38. Teslilati Esasiye ile asagidakilerden hangisi gerçeklesmistir?
a) Ilk anayasa
b)?
39. "Din elden gidiyor" diyerek cumhuriyeti yikmaya çalisan parti hangisidir?
a) Ter. cum. firkasi
b)Serbest Cumhuriyet Fırkası
40. Lozanda azinliklarin vatandas olarak kabul edilmelerinin sebebi nedir?
a)Ayricalikli gruplara son vermek
b)?
41. Atatürkün egitimle ilgili sözü ne anlama gelir?
a) Bagimsizligi saglamak için
b)?
42. Tevhidi tedrisat asagidakilerden hangisini kaldirmistir?
a) Medreseleri
b)?
43.Asagidakilerden hangileri kültür birligini saglamaya yöneliktir?
I-Türk dil kurumu,
II- Okullarin MEB'e baglanmasi
44. Hangisi Dogu Anadolu Bölgesinin hidroelektrik potansiyelinin fazla olmasinin nedenlerinden biri degildir?

45. Asagidakilerden hangisi Atatürk döneminde olmustur?
a) Millet mektepleri ve demiryollari yapimi
b) ?
46. Dogu Karadenizin'in az nufuslanmasinda asagidakilerden hangisini katkisi yoktur?
a) Toprak türlerinin çesitli olmasi
b)?
47. Cumhuriyet döneminde ilk iktisat kongresi hangi tarihte toplanmıştır?
a) 1923
b) 1934
c)?
48. Iç Bati Anadolu asagidakilerden hangisinde etkisi yoktur?
a)Tufanda sebzeciligi
b)?
49. Asagidakilerden hangisi dis göçün sebelerinden degildir?
a) Yaşlı nüfusun fazla olması
b)?
50. Aşağıdakilerden ürünlerden hangisinin rezervi daha çoktur?
a) Krom
b) Taskömürü
c) Petrol
d) Kükürt
e) Civa
51. Devlet Denetleme Kurumu asagidakilerden hangisini denetleyemez?
a) Yargı
b)YÖK
52. Para piyasasinda hukukilik denetimi yapmayan kurum hangisidir?
a) Devlet denetleme kurumu
b)?
53. Turizmin gelismesine hangisinin katkisi olmaz?
a) Sadece yerli turizm firmalarinin faaliyetine destek verilmesi
b) Tarihi yerlerin tanıtımı
54. Anayasa mahkemesi hangisini yapmaz?
a)Kapattigi bir partinin yeniden açilmasina izin vermek
b)?
55. 1997 yilinda sirasiyla en çok üretilen ürünler hangisidir?
56. Buğday neden Dogu anadolu'da yetisemez?
a) Güneşli gün sayısının az olması
b) Donlu günlerin fazlaligindan
c) Yıllık sıcaklık ortalamasının düşüklüğü
57. Hagisi dogrudan seçimle isbasina gelmez?
a) Il Genel Meclisi
b) Büyüksehir belediye meclisi
c) Muhtar
d) Muhtar azaları
58. Asagidakilerden hangisi seçimde oy kullanamaz?
a) Hakimler,
b) Askeri ögrenciler
c) YSK üyeleri
d) Astsubaylar
e) Cezaevinde bulunan tutuklular
59. Sulama sonucu hangi kazanım sağlanmaz?
a) Nadasa bırakılan alanların azalması
b) ?
60. Ülkemizde barajlardan en çok hangileri için yararlanilir?
I-Sulama, II-Enerji üretimi, III-Su sporları IV-Ulaşım
61) Doğu Anadolu'daki hidroelektrik üretiminin fazla olmasında hangisinin etkisi yoktur?
a) Akarsu rejiminin düzensiz olması.
[hr]
ıDARE HUKUKU
1. ıdari işlemlerin geri alınması ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) ıdari işlemi geri almaya, geri alınan işlemi yapan makam yetkilidir
b) Üst de astın işlemlerini geri alabilir
c) ıdare, açık hata halinde her zaman işlemini geri alabilir
d) ıdari işlemin geri alınması, geri alınan idari işlemin tabi olduğu usule ve şekle göre yapılır
e) ıdare hukuka uygun işlemlerini de geri alabilir
2. Belediye adına kamu imtiyazı vermeye kim yetkilidir?
a) Belediye başkanı
b) Belediye encümeni
c) ıl idare kurulu
d) Vali
e) Belediye meclisi
3. Tüzük çıkartmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başbakanlık
b) Bakanlıklar
c) Danıştay
d) Cumhurbaşkanı
e) Bakanlar Kurulu
4. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sadece olağanüstü dönemlerde kullanabileceği bir yetkidir?
a) Kamulaştırma yetkisi
b) Düzenleme yetkisi
c) Kolluk
d) ıstimlak
e) ıstimval
5. 1982 Anayasasına göre hangisi yerel yönetimler için doğru değildir?
a) Kendi aralarında birlik kurmaları BK'nun iznine tabidir
b) Organlarını, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmaya içişleri bakanı yetkilidir
c) Merkezi idare tarafından görevleri ile orantılı olarak gelir kaynağı sağlanır
d) Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir
e) Görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.
6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tabi olduğu ilkelerden biridir?
a) Siyasetle uğraşmalarının yasak olması
b) Derneklerle ortak hareket edememeleri
c) Organlarının mahalli en büyük mülki amirce fesh edilebilmesi
d) Sendikalarla ortak hareket edememeleri
e) Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamamaları
 

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
KPSS-SB GENEL KÜLTÜR SORULARI
1- Yeniçeri ocağını hangi padişah kapattı?
2- Türklerde ilk devlet teşkilatını kimler kurdu?
3- Milletin egemenliği ilk defa nerede dile getirildi?
4- Matbaa hangi devirde kullanılmaya başlandı?
5- 1946’da kurulan ve çocuklara yardım eden kuruluş hangisidir?
6- Aşağıdakilerden hangisidir yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemedir?
7- 1982 Anayasasına göre kararına itiraz edilemeyecek makam hangisidir?
8- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerindendir?
9-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme şartlarından değildir?
10- Endüstride en çok gelişen yarımada hangisidir?
11- En çok pamuk nereden çıkar?
12- Atatürk’e soyadını kim vermiştir?
13- TBMM’nin kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı kimlere karşıdır?
14- şeyh Sait ayaklanmasında kapatılan parti hangisidir?
15- Türkler ıslamiyet’e geçince hangi sanat dalını kullanmayı bıraktı?
16- Türkiye’nin doğal ama gelişemeyen limanı neresidir?
17- Padişahın ilk defa kendinden daha büyük bir kuvveti tanıması ne ile oldu?
18- ıstanbul, Ankara, ızmir gibi şehirlerin kentleşmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
19- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz platolarındandır?
20- Aşağıdakilerden hangisi turizme etki eden etmenlerdendir?
21- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aleyhine olan akımdır?
22- Akdeniz bitki örtüsünde hangi hayvan türü görülür?
23- Anayasamıza sosyalleşme ilkesi ne zaman ve hangi anayasayla girmiştir?
24- Aşağıdaki olayların kronolojik sırası nedir?
I- Sakarya savaşı, II- I. ınönü Savaşı, III-Londra konferansı, IV- Kars antlaşması
25- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşu değildir?
26- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında yapılan antlaşmalar ve olaylardan değildir?
KPSS-GENEL KÜLTÜR SORULARI
1) 1928 yılında anayasadan çıkarılan madde hangisidir?
Cevap: Devletin dini islam maddesi
2) Fethi Oktay hükümetinin istifası hangi sorunu gündeme getirdi?
a) Cumhuriyetin ilanını hızlandırmıştır.
b) Çok Partili Sistem (Doğru cevap)
Farklı bir yorum: Fethi Okyar hükümeti istifa ettigi için bir hükümet bunalimi yasanmis bu da Cumhuriyet'in ilanina ortam hazirlamistir
3)I.Bitki Figürü
II.Yazı
III:Hayvan Figürü
Anadolu Selçuklularda mimaride yukarıdakilerden hangisi veya hangileri süsleme amacıyla kullanılmıştır.?
Cevap: I ve II
Yorum: Genel kültürün üçüncü sorusunun cevabı 1.2.3 olabilir.Çünkü Sivas şifahiye Medresesinde üç unsurda bulunmaktadır.Eser Selçuklular dönemine aittir.
Yorum 2: Tarih'in ilk sorusu Selçuklular hangi figürleri süslemelerinde kullanmistir? 1-insan 2-bitki 3-

1-Hangisi KHK ile ne düzenlenebilir?(Kıyılar, Bütçe, Konut dokunulmazlığı, Haberleşme)(HU)

2-Kıyılara kaç metreye kadar yerleşim olmaz?(100 metre)(KY)

3-1992 yılında Brezilya’da toplanan Çevre Kongresinde aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?(KY)

4-Yüksek faizli devlet borçlarının düşük faizli devlet borç kağıtları ile değiştirilmesine ne denir?(Konversiyon)(MA)

5-Tahkim’de Danıştay’ın fonksiyonu nedir?(Görüş bildirme, inceleme)(HU)

6-Aşağıdakilerden hangisi Tescilsiz ıktisap değildir? (Olağan üstü zamanaşımıyla kazanma)(HU)

7-Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş dönemindeki ayaklanmalardan değildir?(şeyh Sait Ayaklanması)(KY)

8-Seçim zamanı faaliyet gösterir.

Parti disiplini yoktur.

-?

Bu hangi tür partidir?(KY)

9-Toplumun alt gelir grubundan oy alan parti tipi hangisidir?(KY)

10-Aşağıdakilerden hangisi mahfuz hisseli mirasçıdır?(Murisin kardeşi)(HU)

11-Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren hallerden değildir?(Zamanaşımı) (HU)

12-Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir?(HU)

13-Kişilerden birisi suç işlemeye niyetlenir ve diğer bir kişi bu konuda “yaparsan iyi olur” derse ne tür bir suç oluşur?(Suç işleme kararını takviye)(HU)

14-Bir şahıs A adlı şahsı öldürecek. A’nın yanında B adlı başka bir şahıs daha vardır. Ateş eden kişi olaydan B’nin de zarar görebileceğini biliyor, ancak ateş ediyor.A ölüyor ve B yaralanıyor. Bu durum ne olarak adlandırılır? (Fikri ıçtima)(HU)

15 ve 16-ıLO ile ilgili iki soru var.(ÇEKO)

17-Slatski hangi teoriyi çözümlemiştir?(Gelir-ıkame)(ıK)

18-Kısa dönem arz eğrisi niçin pozitif eğilimlidir?(ıK)

19-Verginin ikame etkisi büyük ise, bireysel emek-arz eğrisi nasıl bir şekil alır?(Geriye dönük arz eğrisi)(ıK)

20-Genel Teori ve Ekonomik Tablo eserlerini yazan ikili hangisidir? (Keynes-QN Say)(ıK)

21-Dış Ticaret Hadlerinin azgelişmiş ülke aleyhine işlemesi hangi teori ile ifade edilir? (Singer-Prebish tezi)

22-C, I, G, t verilmiş Y isteniyor.(Matematiksel ıktisat)(ıK)

23-Marjinal teknik eğilim ve vergi oranı verilerek çoğaltan istenmiş.(Matematiksel iktisat)(ıK)

24-Hangisi ış Kanunu kapsamına girmez?(Hostes)(ÇEKO)

25-Hastalık sigortasından faydalanabilmek için hangi koşullar gerekir?(Prim borcu olmamak, 8 ay prim ödemek)(ÇEKO)

26-Aşağıdakilerden hangisi Post-Fordist üretim şeklinin özelliklerinden değildir?

27-Sendikaların pazarlık gücü niye zayıflıyor?(ÇEKO)

28- Aşağıdakilerden hangisi sendikaya üye olmaz? (ÇEKO)

29-ılk toplu pazarlığı hangi kanun düzenlenmiştir? (ÇEKO)

30-Parasalcılara göre para arzında artış olunca enflasyon nasıl etkilenir?(Enflasyon artış oranı para arzı artış oranından büyük olur)(ıK)

31-Esneklikle ilgili bir soru.(ıK)

32-Devletin tespit ettiği fiyat denge fiyatından yüksek olursa ne olur?(ıK)

33-Borçtan kurtulma davası hangi durumda açılır?(ıcra Hukuku sorusu)

34-ıflas idaresi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?(ıcra Hukuku Sorusu)

35-Kahire’de keşide edilen çek Türkiye’de çekilmek isteniyor. ıbraz süresi ne kadardır?(3 ay)(HU)

36-Kollektif şirket ortağı hangi durumda ortaklıktan çıkarılır?(HU)

37-Komandit şirketteki komanditer ortak ile ilgili bir soru.(HU)

38-Aşağıdakilerden hangisi Yönetmelik çıkaramaz? (Diyanet)

39-Hangi durumda TBMM seçimleri kendiliğinden yenilenir? (4. turda Cumhurbaşkanı seçilemezse)(HU)

40-Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yapısal görevi değildir? (Yargıtay üyelerini seçmek)(HU)

41-Aşağıdakilerden hangisi ıdari yargıda genel görevli mahkemedir? (ıdare mahkemesi)(HU)

42-ıdari yargıda dava açma süresi ne kadardır?(60 gün)(HU)

43-Aşağıdakilerden hangisi Bölge ıdare mahkemesinin görevlerinden değildir?(Birinci derece mahkemesi olarak bazı davalara bakmak, birden çok üyeyle verilmiş kararları temyiz mercii olarak incelemek)(HU)

44-Anaysa mahkemesinin Anayasa’da değişiklik yapan yasayı inceleme şekli nasıldır? (şekli yönden)(HU)

45-Hakim ne zaman yetkisizlik nedeniyle incelemediği davayı gönderir?(HU)

46-Yetki ve gelirlerin mahalli idare ile merkezi idare arasında paylaştırılmasına ne ad verilir?(Mali tevzin)(MA)

47-Belirli gelirlerin belirli giderlere karşılık gösterilemeyeceği şeklindeki ilkeye ne ad verilir? (Genellik)(MA)

48-Piyasanın üretemediği mal ve hizmetlerin kamu sektörü tarafından üretilmesini hangi yazar savunmuştur?(Samuelson, Musgrev)(ıK)

49-Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında gerçekte artış nedenidir?

50-Dörtlü takrirde hangisinin imzası yoktur?(Menderes, Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Nihat Tarlan)

51-Bosna savaşını bitiren antlaşma hangisidir?(Dayton)

52-Hangi antlaşma ile Osmanlı imparatorluğu Avrupa ülkesi olarak kabul edilmiştir?(Paris-1856)

53-Hangisi yerel yönetim birimidir?(ıl özel idareleri)(KY)

54-Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerin değildir?(Bakanlıklar tüzük çıkarabilir)

55-Atatürk “Askeri zaferler iktisadi zaferler ile taçlandırılmadığında bir işe yaramaz?” sözünü nerede söylemiştir? (ızmir ıktisat Kongresi)(KY)

56-Toplum kalkınması hangi 5 yıllık Kalkınma Planında vardır?(ÇEKO)

57-ıki kere olumsuz sicil alan memur ne olur?(Başka bir sicil amirinin emrine atanır)(HU)

58-Tamamlayıcı malın fiyatı yükseldiğinde diğer malın durumu ne olur?Talep artar mı azalır mı?(ıK)

59-Aşağıdaki durumların hangisinde belirsizlik vardır?(Arz ve talep artarsa)(ıK)

60-Amortismanların düşürüldüğü KDV tipi hangisidir?(Gelir tipi KDV)

61-GSYıH’ya aşağıdakilerden hangisi eklenirse GSMH bulunur? (Net dış faktörler-gelirler)(ıK)

62-Savcının takipsizlik vermesi üzerine nereye itiraz edilir? (En yakın ağır ceza mahkemesi)(HU)

63-Yabancı paranın TL olarak kayıtlara geçirilmesi hangi muhasebe ilkelesi ile ilgilidir?(Parayla ölçülme)(MUH)

64-Normal faiz=%50, beklenen enflasyon=%150 ise reel faiz nedir?(ıK)

65-Hangisi şahsi hak değildir?(şufa, Vefa, ıştira, ıpotekte boşalan dereceden yararlanma, Sükna)(HU)

66-A, B ve C müşterek maliktir. A hakkını B2ye devrediyor. C ne yapar?(HU)

67-Cumhurbaşkanının Vetosundan sonra prosedür nasıldır?(15 gün içinde iade eder.)(HU)

68-Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi öder?(Serbest meslek)(MA)

69-Vergi kanunları uyarınca kendisine vergi borcu tereddüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne denir?(Vergi yükümlüsü)(MA)

70-Vergi borcunun defter ile tespit imkanı yoksa, Vergi Denetim elemanlarınca tespit edilen tarh yöntemine ne ad verilir?(Re’sen tarh)(MA)

71-Hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında düzenlenmemiştir?

72-Mevzi imar planı nedir?

73-Hangisi vakfın özelliği değildir?(Dernek kuramaz, yönetim organı mütevelli heyettir, mahkemeye tescil ile tüzel kişilik kazanır)(HU)

74-Motorlu taşıtlar vergisi hangi vergi türüne girer?(Spesifik)(MA)

75-Endüstride iktisadi kar varsa ne olur?(Yeni firma endüstriye girer)(ıK)

76-Fon arzı ve talebi hangi piyasada karşılaşır?(Mal, finansal, tahvil)

77-Hangisi çalışma hayatını düzenleyen kurumlardan değildir?(ışKUR, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Türk ış Sendikası)(ÇEKO)

78-3000 sayılı Kanunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?(Grev, Lokavt, işçi bulundurma)(ÇEKO)

79-ışsizlik oranının üveGggghesaplanmasında hangi olguya göre olur?(Toplam nüfusa, işgücüne, nüfusa)

80-Aynı veya benzer işi yapanlara aynı ücret ödenmesi hangi ilkeyi ifade eder?(Eşit işe eşit ücret)

81-“ıdari işlem nasıl yapıldıysa o şekilde geri alınır.” Bu kural aşağıdakilerden hangisini ifade eder?(Usulde paralellik)(HU)

82-Hangisi geri alınamayan idari işlemdir?(Hukuka uygun olanlar)(HU)

83-Her kurumda yürütülmekte olan evrak, arşiv dosyalamanın denetlenmesi hangi türe girer?(Dikey, yatay, hiyerarşik)

84-Parasalcılara göre para arzı nasıl arttırılır?(ıK)

85-Mümeyyiz muhacir işlem yaparsa nasıl geçerli olur? (icazet verirse)(HU)

86-Türkiye’deki sendikalar aşağıdakilerden hangisine destek vermez?(ÇEKO)

87-Türkiye’deki sendikalar hangi esasa göre kurulur?(ÇEKO)

88-Türkiye’deki grev ve lokavtın özelliği nedir?(ÇEKO)

89-Vadesi dolan çek en çok kaç güne kadar ciro edilebilir? (2. gününü akşamı)(HU)

91-Kamulaştırmada taksitlendirmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(Eşit taksit, faiz uygulanmaz, 5 yıl 0 faiz)

92-Belediye encümeni hangisine yetkilidir?(Kanunun öngördüğü sınır içerisinde ceza verme)(KY)

93-Fiyat istikrarı hangisinin içindedir?(ıktisadi büyüme, iktisadi kalkınma)(ıK)


MA:Maliye

ÇEKO:Çalışma Ekonomisi

ıK:ıktisat

HU:Hukuk

MUH:Muhasebe

KY:Kamu Yönetimi
116- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli şartlardan biri değildir?
a) 40 yaşını doldurmuş olmak
b) Yükseköğrenim yapmış olmak
c) TBMM Üyesi olmak
d) Türk Vatandaşlığı
e) Daha önce cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak
117- Aşağıdakilerden hangisi Fransızlarla yapılan Ankara antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
a) Misakı Milliyi ilk kabul eden Fransa olmuştur
b) Hatay dışarıda kalmak şartıyla bugünkü Suriye sınırı çizilmiştir
c) ıngiltere Anadolu politikasında yalnız kalmıştır
d) Güney cephesi kapanmıştır
e) Kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir
118-Meclis Başkanlık Divanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Başkanvekilleri katip üyeler ve idare amirlerinden oluşmaktadır
b) Meclis Başkanlık Divanı, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak biçimde kurulur
c) Başkan ve üyeler 5 yıl için seçilir
d) Anayasa, meclis etkinliklerinin iyi bir biçimde yürütülmesini, Meclis Başkanlık Divanının tarafsızlığında görmüş ve bunun için önlemler öngörmüştür.
e) Meclis Başkanlığı seçimleri gizli oyla yapılr
123- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kurtuluş hareketinin başlamasına temel teşkil eder?
a) Mustafa Kemalin Çanakkale cephesinde savaşmış olması
b) Mustafa Kemalin Samsuna gönderilmesi
c) Düzenli ordunun kurulması
d) Bölgesel kongrelerin yapılmış olması
e) Sevr anlaşmasının yapılmış olması
124-ıngilizler hangi anlaşma ile TBMM yi tanımıştır?
a) Ankara
b) Kars
c) Mudanya
d) Lozan
e) Batum
125- Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri değildir?
a) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz
b) ıstanbul hükümeti görev ve sorumluluğunu yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır
c) Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez
d) Kuvayi Milliyeyi etken, milli iradeyi hakim kılmak esastır
e) Vatanın bütünlüğü, millet bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
126- Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile 3 büyük devlet, TBMM yi tanımıştır
a) Kars
b) Batum
c) Moskova
d) Ankara
e) Mudanya
127-I. Aşar Vergisinin kaldırılması
II.Kadınlara siyasal hakların verilmesi
III. Soyadı yasası
Yukarıdakilerden hangisi yad hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
a) I
b) I-II
c) I-III
d) II-III
e) I-III
2000 Yılı Kaymakamlık Sınav Soruları 15.04.2003
________________________________________
1-Belediye Meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir ?
a) Danıştay
b)Bakanlar Kurulu
c)ıçişleri Bakanı
d) Vali
e)Belediye Başkanı
2- Aşağıdakilerden hangisi Köy ıhtiyar Meclisinin görevlerinden biri değildir.?
a)Köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesi
b)Köyün zorunlu işlerini yapmayan köylüye para cezası vermek
c)Köy işi için köylüye salınacak paranın ne olacağını belirlemek
d)Köylüye ait işleri konuşmak
e) Köy işlerini sıraya koymak
3-Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir.?
a) ıl gelirlerinin izin verdiği ölçüde göl ve bataklıkların ıslah edilmesi, temizlenmesi ve kurutulması
b) Mahalli sanayiin ve ticaretin teşvikine ilişkin hizmetlerin görülmesi
c) ılköğretim kurumlarının kurulması ve ilköğretime ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
d) Orman yetiştirmeye elverişli yerlerde orman yetiştirilmesi ve yabani ağaçların aşılanarak yararlı bir hale getirilmesi
e) Ölülerin defin işlemlerini yapmak ve defnetmek
4- Bir ilçenin komşu il ile olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur ?
a) Kanun
b) Bakanlar Kurulu Kararı
c) ıçişleri Bakanı kararı
d)ıçişleri Bakanlığınca hazırlanacak müşterek kararname
e)Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
5- Aşağıdakilerden hangisi vali ile kaymakamın sahip olduğu ortak yetkilerden biridir.?
a)Olağanüstü ve ani durum ve olaylarla karşılaşıldığında askeri birliklerin kullanılmasına karar vermek
b)Hükümeti ve Devleti temsil etmek
c)Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak
d) Yabancı ülke konsolosları ve komşu ülkenin sınır makamları ile ilişkide bulunmak
e) Cumhuriyet Savcısından kamu davası açmasını talep etmek
6- Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
a) Büyükşehir Belediye Başkanı
b) Büyükşehir Belediye Meclisi
c) Bölge ıdare Mahkemesi
d) ıçişleri Bakanlığı
e) Danıştay
7- Aşağıdakilerden hangisi ıktisadi Devlet Teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir?
a)Sayıştay denetimine tabi olma
b) Tüzelkişiliğe sahip olma
c) Bakanlar kurulu kararı ile kurulma
d) Karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışma
e) Bankacılık alanında kurulacak olanlar hariç, sermayelerinin tamamı Devlete ait olma
8- Aşağıdaki birimlerden hangisinin idaresi 1982 Anayasasına göre yetki genişliği esasına dayanır?
a) ıl
b) ılçe
c) Bucak
d) Köy
e) Belediye

BR>
a) Bağlı bulundukları il Valileri
b) ıçişleri Bakanı
c) Bakanlar Kurulu
e) Cumhurbaşkanı
d) Yerel Yönetim Bakanlığı
10- Merkezi idarenin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Hiyerarşi
b) ıdari Vesayet
c) Medeni Vesayet
d) Hiyerarşik Yetki
e) Hiyerarşik Güç
11-1982 Anayasası, ıdarenin kuruluş ve görevleri itibariyle nasıl bir düzenleme öngörmüştür?
a) ıl, ılçe Belediye
b) Merkezi ıdare - Belediyeler
c) Merkezi ıdare - Mahalli ıdareler
d) Başkent Teşkilatı - Taşra Teşkilatı
e) Başkent Teşkilatı - Mahalli ıdareler
12- Aşağıdakilerden hangisi Türk Bankacılık Piyasası özelliklerinden biri değildir.?
a) Kamusal sermayeli bankalar büyük bir orana sahiptir
b) Piyasaya büyük sermayeli birkaç banka hakimdir.
c) Küçük sermayeli çok sayıda bankalar şeklinde oluşmuştur.
d) Kamu sermayeli bankalar, piyasa hakimiyetine sahiptir.
e) Bankalar, mevduat sigorta fonunun güvencesiyle çalışırlar13-Aşağıdakilerden Atatürk dönemi politikalarından biri değildir?
a) Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası
b) Vatandaşın iktisadi, mali ve sosyal girişimlerine engel olan her türlü kamu müdahalelerine son verilmesi ve özel girişime destek olunması
c) Köylü ve çiftinin düşük faizle ve kolayca kredi alabilmesini sağlamak için Ziraat Bankasının yeniden düzenlenmesi
d) Sabit Kur Politikası
e) Planlı Kalkınma Politikası
14- Menkul Kıymetler Borsası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a) Küçük şirketlerin, hisse senetlerinin organize bir piyasada işlem görmesiyle büyüme potansiyellerinin artması
b) Küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerinin likit, güvenli ve şeffaf bir ortamda işlem görmesi
c) Daha fazla risk alarak daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yeni yatırım alternatifleri sunmak
d) Sürekli bir inceleme yapılmadığından denetim söz konusu olmamaktadır
e) Hiçbiri
15- Aşağıdakilerden hangisi Türk tarım sektörünün sorunlarından biri değildir?
a) Tarımsal işgücü yüzdesinin tarım sektöründe istihdam edilen nüfusun mutlak ağırlığı nedeniyle yüksekliği
b) Tarımsal makinalaşma yerine emek-yoğun üretimin devam ettirilmesi
c) Verimlilik açısından çok sayıda ürün için dünya ortalamasının gerisinde bulunması
d) Miras yoluyla ekilip biçilen toprakların zamanla parçalanarak bölünmesi
e) Türk tarım sektörüne büyük işletme yapıları hakimdir.
16- Aşağıdakilerden hangisi Türk nüfus yapısının özelliklerinden biri değildir?
a) Kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır
b) Toplam nüfus içerisinde genç nüfus oranı fazladır
c) Kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus oranından fazladır
d) Kocaeli, Taşeli gibi yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır
e) Türkiyedeki toplam işgücünün %78'i ilkokul ve aşağısı eğitime sahiptir.
17- Kişi başına enerji tüketim değerleri bize o ülke hakkında nasıl bir bilgi verir?
a) Ülke nüfusunun yapısın
b) Sektörel gelişmeler
c) Ülkenin kalkınmışlık derecesi
d) Coğrafi yapısı ve enerji kaynakları
e) Ülkenin ekonomik yapısı ve kişi başına düşen milli gelir.


18- Aşağıdakilerden hangisi yurt dışına işçi gönderilmesinin sonuçlarından biri değildir.
a) ışçinin bilgi ve görgüsü artar
b) Döviz girişi sağlanır
c) ışsizlik oranının azalmasına etkide bulunur
d) Kültür çatışmalarına yol açar
e) Ülkelerarası yakınlaşmalar sağlanır
19- Türk ekonomisinde dış borçlanmayı yönetme yetkisi hangi makama aittir?
a) Dış Ticaret Müsteşarlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Bakanlar Kurulu
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Devlet Planlama Müsteşarlığı
20- Aşağıdakilerden hangisi idarenin sadece olağanüstü dönemlerde kullanacağı yetkilerden biridir?
a) Kamulaştırma yetkisi
b) Yaptırım uygulama yetkisi
c) Kamu alacaklarını tahsil yetkisi
d) ıstimval yetkisi
e) Düzenleme yetkisi
21- Bayındırlık hizmeti aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisi içinde yer alır?
a) ıktisadi kamu hizmeti
b) Sosyal kamu hizmeti
c) teknik kamu hizmeti
d) kültürel kamu hizmeti
e) idari kamu hizmeti
22- Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı tesis etme hangi makam tarafından yerine getirilir?
a) ıçişleri Bakanı
b) ılgili bakanlık
c) Bakanlar Kurulu
d) Maliye Bakanı
e) Hazinenin bağlı olduğu Devlet Bakanı
23- Aşağıdakilerden hangisi ıstisnai Memurluklardan biri değildir?
a) Bakanlık Müsteşarı
b) Büyükelçi
c) Vali
d) Başbakanlık Müsteşarı
e) Özel Kalem Müdürü
24- Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın yargı görevini yerine getirin birimlerden biridir?
a) Danıştay 1. daire
b) Danıştay 5.daire
c) Danıştay başkanlık kurulu
d) Danıştay Genel Kurulu
e) Danıştay ıdari ışler Kurulu
25- Danıştay üyelerinin seçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.?
a) Tamamı Cumhurbaşkanınca atanır
b) ¼ ü Cumhurbaşkanınca ¾ ü HSYK tarafından atanır
c) ¼ ü Yargıtay ¾ ü Cumhurbaşkanınca
d) Tamamı Cumhurbaşkanınca
e) ¼ ü Cumhurbaşkanınca ¾ ü ıdare mahkemelerinin kendi üyeleri arasından seçtiği üyeler arasından atanır
26- Aşağıdakilerden hangileri arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisi değildir.?
a) Barolar- Türkiye Barolar birliği
b) Büyükşehir Belediyesi- ılçe Belediyeleri
c) Üniversiteler-YÖK
d) Merkez ıdare-Mahalli ıdareler
e) Vali-ıl Belediyesi
27-ımprevizyon (Öngörülmezlik) kuramı kamu hizmetinde egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir.
a) Uyarlama
b) Bedelsizlik
c) Süreklilik
d) Nesnellik
e) Eşitlik
28- Belediyelerin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir rolü bulunmamaktadır?
a) Vali
b) Danıştay
c) ıl ıdare Kurulu
d) ıl Genel Meclisi
e) ıçişleri Bakanı
29- Aşağıdakilerden hallerden hangisinde idari yargı mercii dava dilekçesinin iptaline karar veriri ?
a) Adli veya askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davalar
b) Avukat sıfatını haiz olmayan kimsenin vekil sıfatıyla açtığı davalar
c) Yanlış hasım gösterilerek açılan davalar
d) Eksik harç ve posta ücreti yatırılarak açılan davalar
e) Danıştayda açılması gerekirken ıdare Mahkemesinde açılan davalar
30- Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerinden biridir ?
a) Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
b) Seçimlerin 5 yılda bir yapılacağı öngörülmüştür.
c) Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
d) Laiklik ilkesi benimsenmiştir.
e) Kanunların anayasaya uygunluğunu düzenleyen bir denetim sistemi öngörülmüştür.
31- Birinci TBMM nin kurulmasından sonraki ilk düzenleme aşağıdaki alanlardan hangisinde olmuştur ?
a) Askeri
b) Siyasi
c) Maliye
d) Yargı
e) Kültürel
32- Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti ılkesinin mutlak gereklerinden biri değildir ?
a) Kanuni idare ilkesi
b) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması
c) Kanunların anayasaya uygunluğu ilkesi
d) Meclisin üstünlüğü ilkesi
e) Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi
33-Aşağıdakilerden hangisi Devlet ıhale Kanununa tabi değildir.?
a) DPT
b) DSı
c) Vakıflar Genel Müd.
d) Devlet Hava Meydanları ışletmesi Genel Müd.
e) Belediyeler
34-Aşağıdakilerden hangisi 1924, 1961 ve 1982 Anayasasının ortak özelliklerinden biri değildir ?
a) Meclis üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi
b) Kanunları yorumlama görevinin meclise ait olması
c) Başbakanın meclis üyeleri arasından seçilmesi
d) Türkiye Devletinin hükümet şeklinin cumhuriyet olması
e) Cumhurbaşkanının TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmesi
35-Aşağıdakilerden hangisi kolluğun yetkilerinden değildir ?
a) ıstimlak yapmak
b) Düzenleyici işlemler yapmak
c) Zor kullanmak
d) Resen icra yetkisi
e) Bireysel işlemler yapmak
36- ımza devri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) ımza devri istisnaidir
b) ımza devri için kanuni bir izne gerek vardır
c) ımza devrinde karar alma yetkisi imzanın devredildiği şahsa geçer
d) ımza devri, kişisel olarak ve somut bir biçimde belli bir kamu görevlisine yapılır
e) ımza yetkisi kendisine devredilen kişinin görevinden ayrılması halinde imza devri sona erer
37-Aşağıdakilerden hangisi Bölge ıdare Mahkemelerinin Görevlerinden Biri Değildir?
a) Bazı iptal ve tam yargı davalarına bakmak
b) ıdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak
c) idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve uyuşmazlıklarını karara bağlamak
d) idare ve vergi mahkemeleri ile tek yargıç tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarına yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak
e) idare ve vergi mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlılarını incelemek ve karara bağlama
38- Aşağıdakilerden hangisi ıktisadi Devlet Teşekküllerinden biri değildir?
a) Devlet Hava Meydanları ışletmesi Genel Müd.
b) Devlet Yatırım Bankası
c) Devlet Malzeme Ofisi
d) Türkiye Denizcilik Kurumu
e) Tc.Ziraat Bankası
39-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen temel hak ve hürriyetler ile ilgili sınırlamalardan biri değildir?
a) Basın sansür edilebilir
b) Seyahat hürriyeti sınırlandırılabilir
c) Yurtdışına çıkma hürriyeti sınırlandırılabilir
d) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı sınırlandırılabilir
e) Mülkiyet hakkı sınırlandırılabilir
40- Seçimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen ilkelerden biri değildir?
a) TBMM seçimlerine nisbi temsil sistemi uygulanır
b) Seçimler serbest, eşit gizli olarak yapılırlar
c) Seçimler tek dereceli olarak yapılır
d) Seçimler genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılırlar
e) Seçimler yargı yönetim ve denetimi altında yapılır
41- Devlet Memurları Kanununa göre iki defa üst üste olumsuz sicil almış olan bir Devlet memuru hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a) Devlet memurluğundan çıkarılır
b) Başka bir sicil amiri emrine atanır
c) hakkında disiplin cezası uygulanır
d) Başka bir göreve naklen atanır
e) kurumu il ilişiği kesilir.
42- Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen inkilap kanunlarından biri değildir?
a) Tevhidi tedrisat kanunu
b) şapka ıktisası hakkında kanun
c) Hiyaneti vataniye kanunu
d) Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun
e) Bazı kisvelerin giyilmeyeceği hakkında kanun
43- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay ıdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Görevlerinden biri değildir?
a) ıdare mahkemeleri tarafından verilen direnme kararlarını incelemek
b) Danıştay idari dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen incelemek
c) Danıştay idari dava daireleri arasındaki görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
d) Danıştay dava dairelerinin, ilk derece mahkemesi olarak aldığı yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak
e) Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin istemler hakkında Danıştay 8. dairesince verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak
44-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen yasama kısıntılarından biri değildir?
a) Olağanüstü dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri
b) Olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler
c) HSYK kararları
d) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
e) YAş kararları
45- Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının düşürülme nedenlerinden biri değildir.
a) Belediye meclisinin feshini gerektiren eylem ve işlemlere karışması
b) Kesintisiz 20 gün süre ile mazeretsiz olarak göreve gelmemesi
c) Belediye başkanının senelik raporunun belediye başkanınca yeterli görülmemesi
d) Belediye başkanı hakkındaki gensoruya yeterli yanıt vermemesi
e) Belediye başkanının, seçildikten sonra partisinden istifa edip başka bir partiye girmesi
46- ıl genel meclisinin feshine karar verebilecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
a) ıçişleri Bakanı
b) ılin Valisi
c) Danıştay
d) Bakanlar Kurulu
e) Yetkili ıdare Mahkemesi
47- Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
a) Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek
b) Kamulaştırma kararı almak
c) artırma eksiltme şartnameleri ve ihaleleri ile pazarlık kararlarını incelemek ve onaylamak
d) ikraz ve istikraza karar vermek
e) Nakliye vasıtalarının ücret ve tarifeleri ile zaruri ihtiyaç maddelerinin en yüksek fiyatlarını tespit etmek
48-Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal kamu kurumudur
a) Devlet Malzeme ofisi
b) Devlet Opera ve Balesi
c) Karayolları Genel Müd.
d) SHOÇEK
e) Türkiye ış Kurumu
49- Bölge idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına karşı aşağıdaki mercilerden hangisine başvurulur?
a) En yakın bölge idare mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabilir
b) 30 gün içinde danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir
c) Bu kararlar kesindir, başvurulamaz
d) Kararı veren mahkemeye itiraz yoluna gidilebilir
e) Kararı vermiş olan mahkemeye kararlar düzeltme yoluna gidebilir
50- Aşağıdaki işlemlerden hangisine karşı açılacak davalarda Danıştay ılk derece mahkemesi olarak görevli değildir. ?
a) S.P.K. tebliğnameleri
b) Bakanlar Kurulu kararları
c) Belediyelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri
d) Büyükşehir Belediyelerinin imar uygulamaları
e) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları
51-1982 Anayasasına göre siyasi partilerin kuruluş usulü aşağıdakilerden hangisidir?
a) TBMM'nin izni ile kurulurlar
b) Müşterek kararname ile kurulurlar
c) Anayasa Mahkemesinin izni ile kurulurlar
d) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar
e) ızin almaksızın kurulurlar
52-1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkeme'sinin yargısal denetimine tabidir?
a) Yönetmelikler
b) Yüksek Askeri şura kararları
c)TBMM 'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararları
d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
e) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
53- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin görev ve yetkilerinden biri değildir ?
a) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek
b) Milletlerarası antlaşmaların onaylamasını uygun bulmak
c) Olağanüstü hal ilanına karar vermek
d) Savaş ilanına karar vermek
e) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
54- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında öngörülen suç ve cezalara ilişkin ilkelerden biri değildir?
a) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz
b) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez
c) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konur
d) Yargı merciileri failin lehine olan kanun maddesini uygulamakla yükümlüdür
e) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya ve bu yolda bir delil göstermeye zorlanamaz
55- Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biri değildir?
a) Grev hakkı
b) Kamu hizmetine girme hakkı
c) Dilekçe hakkı
d) Seçme ve Seçilme hakkı
e) Vatan hizmeti
56- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?
a) Askeri öğrenciler
b) Tutuklular
c) Silah altında bulunan er ve erbaşlar
d) Kasten işlenen suçlardan hüküm giyenler
e) Hiçbiri
57- Mahalli idare birimlerinin seçimle gelen organlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verme yetkisi kime aittir?
a) Danıştay
b) Bakanlar Kurulu
c) Adalet Bakanı
d) ıçişleri Bakanı
e) Bölge ıdare Mahkemesi
58- Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Emniyet Genel Müdürlüğü
c) Diyanet ışleri Başkanlığı
d) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) ıçişleri Bakanlığı
59- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri değildir?
a) Türkiye devleti bir cumhuriyettir
b) yasama yetkisi devredilemez
c) Milli marşı, istiklal marşıdır
d) Başkenti Ankaradır
e) Dili Türkçedir
60- Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin öğelerinden biri değildir?
a) Resmi bir devlet dininin bulunmaması
b) Devlet yönetiminin din kurallarına tabi olmaması
c) Din değiştirmenin mahkeme kararı ile mümkün olması
d) Devletin din hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak düzenlemesi
e) Toplumsal ilişkilerin din kurallarına tabi olmaması
61-Aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılacak kamulaştırmada, kamulaştırma bedelinin ödenmesi Anayasada öngörülmemiştir?
a) ıskan projelerinin gerçekleştirilmesi
b) Kıyıların korunması
c) Tarım reformunun uygulanması
d) Yeni ormanların yetiştirilmesi
e) Halk pazarlarının ve çocuk parklarının yapılması
62- Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde imtiyaz sahibine tanınan haklardan biridir?
a) Sözleşmenin yeni koşullara uydurulması ve zararın paylaştırılmasını idareden isteme hakkı
b) Hizmetten alınacak ücreti belirleme hakkı
c) ımtiyaz sahibinin sadece zarar etmesine yol açabilecek olayların doğması halinde uyarlama talep etme hakkı
d) ımtiyaz sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı
e) Tek taraflı olarak sözleşmede değişiklik yapma hakkı
63- 1982 Anayasasına göre TBMM seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi yada hangileri çekilmek zorundadır?
a) ıçişleri Bakanı
b) Adalet Bakanı ve Ulaştırma bakanı
c) Adalet Ulaştırma ve ıçişleri
d) Tüm bakanlar kurulu
e) ıçişleri, Adalet ve Maliye
64-Milli güvenliğin sağlanmasından meclise karşı aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) Başbakan
b) B akanlar Kurulu
c) MGK
d) ıçişleri Bakanı
e) Genelkurmay başkanı
65- "Kamunun refahı ve selameti için her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyebilen ve fakat tüm bunları yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan devlettir"
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
a) Hukuk devleti
b) Polis devleti
c) Site Devleti
d) Federal devlet
e) Bölgeli devlet
66-1982 Anayasasına göre kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yetkilidir?
a) milletvekilleri
b) bakanlar kurulu
c) bakanlar kurulu ve milletvekilleri
d) başbakan
e) bakanlar ve cumhurbaşkanı
67- Aşağıdaki parlamenter denetim araçlarından hangisi hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol açar
a) Soru
b) Gensoru
c) Meclis soruşturması
d) Meclis araştırması
e) Genel görüşme


68- Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Bakanlar Kurulu
d) Milli Güvenlik Kurulu
e) Devlet Bakanı
69- Aşağıdakilerden hangisi DDK nın görev alanı dışındadır
a) Tüm kamu kurum ve kuruluşları
b) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
c) işçi ve işveren meslek teşekkülleri
d) Kamuya yararlı dernekler
e) Silahlı kuvvetler ve yargı organları
70- Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu Anayasada düzenlenmemiştir?
a) YÖK
b) Köy
c) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
e) Radyo ve Televizyon idaresi
71-Aşağıdakilerden hangisi anayasada öngörülen hakimlik teminatı ilkesinin gereklerinden biridir?
a) hakimler coğrafi yer teminatına sahiptir
b) hakimler, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamazlar
c) hakimler görevlerinden bağımsızdırlar
d) hiçbir organ makam merci yargı yetkisinin kullanılmasında hakimlere emir ve talimat veremez
e) hepsi
72- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının özelliklerinden bir değildir?
a) Anayasa mahkemesi kararları kesindir ve bağlayıcıdır
b) Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır
c) Anayasa mahkemesi bir kanun veya KHK nın tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez
d) ıptal kararı geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur
e) ıptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz
74- Aşağıdakilerden hangisi Yüksek mahkeme değildir?
a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Uyuşmazlık Mahkemesi
e) Askeri Yargıtay
75- 1982 Anayasasında yürütmenin hem yetki hem de bir görev olarak düzenlenmesine aşağıdakilerden hangisi kanıt teşkil eder?
a) olağanüstü kanun hükmünde kararnameler çıkarmak
b) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu olmaması
c) Olağan kanun hükmünde kararnameler çıkarmak
d) Tüzük çıkarmak
e) Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin düzenlenmesi
76- Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yerleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının özelliklerinden biri değildir?
a) Yürütmenin durdurulması kararı gerekçeli olarak verilir
b) Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararın doğması ve idari işlemin hukuka açıkça aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi zorunludur.
c) Yürütmenin durdurulması kararı 90 gün içinde verilir
d) Yürütmenin durdurulması kararı davada istem üzerine verilir
e) Yürütmenin durdurulması kararı teminat karşılığı verilir
77- Aşağıdakilerden hangisi memurlar için öngörülen yasaklardan biri değildir?
a) Kolektif şirket ortağı olmak
b) Komandit şirketlerde komandite ortak olmak
c) Ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduğu kuruma karşı ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile görev ve faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yada iş almak
d) Ticari mümessil veya vekil olmak
e) Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyesi olmak
78- Tam yargı davasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Tam yargı davasında her zaman bir idari işlemin hukuka uygunluğu denetlenir
b) Tam yargı davası açabilmek için menfaat ihlali yeterlidir
c) Tam yargı davasında kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediği araştırılır
d) Tam yargı davasına sadece idari işlemler konu olabilir
e) Tam yargı davasının amacı bir idari işlemin iptalini sağlamaktır
79- Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesidir?
a) Dışişleri Bakanı
b) Milli Eğitim Bakanı
c) Sağlık Bakanı
d) MGK Genel Sekreteri
e) TBMMM Başkanı
80- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı bir kuruluş değildir?
a) Rekabet Kurumu
b) SPK
c) Yüksek Denetleme Kurulu
d) Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu
e) Hazine Müsteşarlığı
81-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına tanınmış yetkilerden biridir.
a) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye göndermek
b) Kanunların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açmak
c) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
d) Başbakanın teklifi üzerine bakanların görevlerine son vermek
e) Gerekli gördüğü hallerde bakanlar kuruluna başkanlık etmek
82- Merkezi ıdare aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile Danıştay'dan görüş isteyebilir?
a) Başbakanlık
b) Danıştay Başkanlığı
c) Adalet Bakanlığı
d) Cumhurbaşkanlığı
e) Bakanlar Kurulu
83-Aşağıdakilerden hangisi yetki gaspı olarak nitelendirilmektedir?
a) üstün ast yerine geçmesi
b) astın üst yerine işlem yapması
c) bir bakanlığın bir başka bakanlığın görev alanına giren bir konuda işlem yapması
d) ıdarenin yargı organının görevine giren bir konuda işlem yapması
e) ıdare adına irade açıklamaya yetkili olmayan bir kamu görevlisinin işlem yapması
84- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonucunda kaybettiğimiz topraklardan biri değildir*
a) Dimetoka
b) Kavala
c) Dedeağaç
d) Yanya
e) Selanik
85-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesindeki savaşın başarı ile kazanılmasının önemli sonuçlarından biridir?
a) 1. dünya savaşının süresi kısalmıştır
b) Rusyaya yardım önlenmiş, Bolşevik ihtilali hızlanmış, Rusya savaştan çekilmiştir
c) Boğazlar ve Marmara ıngilizlere verilmiştir
d) Bulgaristanın itilaf devletleri yanında savaşa katılmasına yolaçmıştır
e) Arapların Osmanlı Devletine karşı kışkırtılmasına yol açmıştır


86- "ıstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak ancak anlaşma devletleri kuvvetleri ıstanbulda kalacaktır"
Yukarıdaki hüküm aşağıdaki anlaşmaların hangisinde yer almaktadır?
a) Mondros
b) Sevr
c) Mudanya
d) Lozan
e) Montrö Sözleşmesi
87-Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Türk ordusunun Musul'a yönelik hareketini gerçekleştirmemesine ve daha sonra Musul sorununun ıngiltere lehine çözümlenmesine neden olmuştur?
a) Çerkes Ethem Ayaklanması
b) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
c) şeyh Sait Ayaklanması
d) Menemen Ayaklanması
e) Çapur Musa Ayaklanması
88-Bölgesel direniş kuvvetlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
a) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi
c) Balıkesir Kongresi
d) Sivas Kongresi
e) Alaşehir Kongresi
89-Cumhurbaşkanı tarafından bir işlemin Başbakan veya ilgili bakan tarafından imzalanması suretiyle bu işlemlerden doğan sorumluluğun Başbakan veya ilgili bakana ait olmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a)Karşı-imza kuralı
b)Re'sen icra ilkesi
c) şekil ve usulde paralellik ilkesi
d) Yasama sorumsuzluğu ilkesi
e) Müteselsil sorumluluk ilkesi
90-Aşağıdakilerden hangisi ıdari Yargılama Usul Kanunu'nda süreyi durduran hallerden biri olarak sayılmıştır?
a) Dava açma süresi içinde üst yönetsel makama başvurma
b) Vesayet makamına başvurma
c) Hiyerarşik bir üstü olduğu halde işlemi yapan idari makama başvurma
d)Dava açma süresinin geçirilmesinden sonra üst idari yere başvurma
e)ıdareye başvurunun özel olarak düzenlendiği durumlarda üst idari yere başvurma
2001 yılı Devlet Planlama Teşkilatı Kamu Yönetimi Sınav Soruları 15.04.2003
________________________________________
1)Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin unsurlarından değildir?(Temsil, Yasa Önünde eşitlik, Sınırlı Muhalefet)
2)Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?
3)Çok partili siyasal hayata geçişle ile birlikte kurulan Milli Kalkınma Partisini (1945)kim kurmuştur?
4)Aşağıdakilerden hangisi 20 Temmuz 1925 Montrö Boğazlar Sözleşmesinde yer alan taraflardan değildir?)ıngiltere, Japonya, Sovyetler Birliği, Almanya)
5)Genel olarak yasama, yürütme ve yargı organlarının yapısı ve işleyişini anlatan, devletin temel organlarını inceleyen, temel hak ve hurriyetlerle ilgilenen hukuk bilimi hangisidir?(ıdare Hukuku)
6)Aşağıdakilerden hangisi köy ile mahalle arasındaki benzerliklerden değildir?(Her ikisinin bütçesi vardır)(Mahallenin bütçesi yoktur.)
7)Aşağıdaki fonlardan hangisi sözkonusu bakanlığa bağlı değildir?(Belediyeler fonu-ıçişleri Bakanlığı)(Belediye fonu Bayındırlık bakanlığına bağlıdır)
8)Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir?(Bakanlar Kurulu ve Başbakan'ı atamak)(Bu yetki Cumhurbaşkanına aittir.)
9)TBMM'nin denetim mekanizmalarından hangisi Başbakan ve Bakanların siyasi sorumluluklarına yol açar.(Gensoru, Meclis Sorusturması, Meclis Araştırması, Soru)
10)Aşağıdakilerden hangisi Meclis'teki komisyonlardan değildir?(Plan ve Bütçe Kom, Anaysa Kom, Milli Savunma Kom, Mahalli ıdareler Kom)
11)Serbest Fıkranın kapatılması hangi olaydan sonra olmuştur?(Menemen)
12)Genel ve Katma Bütçeler dışında, ıDT'leri TBMM adına denetleyen kurum hangisidir?(Yüksek Denetleme Kurulu)
13)Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlıdır?(Devlet Denetleme Kurulu)
14)Aşağıdakilerden hangisi Takdir ile ödül arasındaki fark veya benzerliklerden değildir?
15)657 sayılı Kanuna göre uyarma cezası nedir?(Kşiye kusurlu olduğunun/hatalı olduğunun/cezalı olduğunun/suçlu olduğunun bildirilmesi)
16)Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyettir?(Vali, Kaymakam, Büyükelçi, Din ışleri Yüksek Kurulu)
17)Elit kuramını siyaset bilimine sokan kimdir?(Pareto)
18)Aşağıdakilerden hangisi organik örgütlerin yapısında vardır?
19)ınsan ılişkileri Okulunun diğer adı nedir?(Neoklasik yaklaşım)
20)Aşağıdakilerden hangisi KHK'lar ile ilgili olarak doğru değildir?(KHK'nın Denetimini Meclis yapar)(Doğru cevap:KHK denetimini Anayasa Mahkemesi yapar)
21)Aşağıdakilerden hangisi katılma hakkı değildir? (Dilekçe/Kamu Hizmetlerine Girme/ Seçme ve Seçilme/ Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme hakkı)
22)Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gereğidir?(Devletin üretim araçlarına sahip olması)
23)ıllerin idaresi Anayasaya göre neye dayanır?(Yetki Genişliği ilkesi)
24)Hangisi idari vesayet makamının istisnası olsada yapamayacağı işlerdendir?(Tasdik/düzetme/iptal/yürütülmesini durdurma)
25)Aşağıdakilerden hangisi kanun tasarısı veya teklifi TBMM'ye sunamaz?(Cumhurbaşkanı)
26)Aşağıdakilerden hangisi Anaysada milletvekili seçilme ile şartlardan biri değildir?(Ortaokul mezunu olmak)
27)Aşağıdakilerden hangisi Devlet üniversiteleri ile ilgili özellilerden değildir?(Genel Bütçeli Kurumlardır)(Üniversiteler katma bütçali kurumlardır)
28)Aşağıdakilerden hangisi MGK'nın durumu ile ilgili olarak doğrudur?(Kararları bağlayıcıdır)
29)Aşağıdakilerden hangisinde halk tarafından doğrudan seçilen temsilci yoktur?(Büyükşehir Belediye Meclisi)
30)Aşağıdakilerden hangisi disiplin kovuşturması ve cezai kovuşturma ile ilgili durumlardan değildir?
31)Aşağıdakilerden hangisi devletin maddi olanakları el vermeyince özel sektöre bir şeylerin yapılması yöntemidir?(Yap-ışlet-Devret)
32)Bireylerin denetim sırasında motive olduğunu söyleyen teori hangisidir?(Hale etkisi/Hawtnore teorisi/Y teorisi/ Motivasyon teorisi)
33)Siyeset bilimine sistem kavramını kim getirmiştir?(Duverger/Eliot/Mills)
34)"ınsan insanın kurdudur" sözü kime aittir?(Hobbs)
35)Jakobenizm hangi dönemin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
36)Aşağıdakilerden hangisi imar planı türlerden değildir?(Bölge planı/Metropolitan plan/ımar planı/şehir planı)
37)Aşağıdakilerden hangisi 657'ye göre liyakat ilkesi kapsamında değerlendirilemez?(Özlük hakları/Atama/Terfi/Ücret)
38)Yönetim biliminde sistemin çöküşüne ne ad verilir?(Negatif entropi/Pozitif entropi/Feedback/Holizm)
39)Halk tarafından genel seçimlerde temsilcilerin seçilmesiyle ortaya çıkan demokrası hangi türdür?(Çoğulcu/Yarı/Doğrudan/Temsili)
40)Divan-ı Humayunda veziri azamlar dışında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?(Kubealtı vezirleri/Kazasker/Defterdar/şeyhulislam)
41)Halk egemenliği ve genel irade anlayışı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?(J.J. Rosseue)
1999 DMS Sınavı Lisans Düzeyi Genel Kültür Soruları 15.04.2003
________________________________________
Bu sorular 18 Ekim 1999 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayımlanmıştır. Soruları derleyip bizlere gönderen Sayın şükrü Yiğit'e teşekkü ediyoruz.
1-ıslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı?
a) Halk tarafından verildiğine
b) Kurultay tarafından verildiğine
c) Büyük devletler tarafında verildiğine
d) Başkanlarından zorla alındığına
e) Tanrı tarafından verildiğine
2-Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerinin tarihi açısından önemini belirleyen özelliklerden biri değildir?
a) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması
b) Hun tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi
c) Türk yazısının en eski alfabesi ile yazılması
d) Siyasi bir beyanname olması
e) VII yüzyılda yazılmış olması
3-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde
I.Yeni bir mezhep olan Batınilerin vezir Nizamülmülk’ü öldürmeleri
II:Bağdat’a Nizamiye medresesinin kurulması
III.Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulması
IV. Yeni bir takvim düzenlenmesi
gelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir?
a) IV
b) I-II
c) I-II-III
d) II-III-IV
e) I-II-III-IV
4-Anadolu Selçuklularda edebi dil olarak Farsça, din dili olarak Arapça kullanılırdı.Sarayda, orduda ve halk arasında Türkçe konuşuluyordu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Ülkede çok sayıda etnik grubun bulunduğunun
b) Türkçe’de Farsça sözcüklerin Arapça sözcüklerden daha fazla bulunduğunun
c) Yönetim ile halk arasında kopukluk olduğunun
d) Bilimsel çalışmaların hız kazandığının
e) Ülkede Türkçe’nin daha yaygın kullanıldığının
5- Anadolu Selçuklu Devletinde 1. Mesut zamanında ilk kez basılan para bakır, 2. Kılıçarslan zamanında basılan para gümüş, 7. yüzyılda basılan para ise altındır.
Bu duruma dayanılarak, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Devletin ekonomik ve siyasal gücü giderek artmıştır
b) Tarımın gelişmesine ticaretten daha fazla önem verilmiştir
c) Para bir değişim aracı olarak kullanılmaktadır.
d) Yeni kurulduğunda devletin kendine özgü parası yoktur
e) Para girsek değer kazanmıştır
6- Konya’da yüzeyi mozayik çini ile kaplı Karatay Medresesi kime aittir?
a) Akkoyunlular
b) Karamanoğulları
c) Germiyanoğulları
d) Anadolu Selçukluları
e) Osmanlılar
7- Osmanlı padişahları, bir konu hakkındaki kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisi ile belirtirlerdi*
a) Fetva
b) Risale
c) Fıkıh
d) Kelam
e) Ferman


8-Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır?
a) Külliye
b) Sebil
c) Cami
d) Medrese
e) Kütüphane
9- Osmanlıda ilmiye sınıfı öğretimde iki ana konu ile ilgilenmiştir
Bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) din-askerlik
b) din-hukuk
c) ticaret-sanat
d) tarih-edebiyat
e) tarih-isale
10-17. yüzyılda Osmanlı Devleti halktan ve tüccardan yeni vergiler aldığı gibi eski vergileri de artırmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
a) Islahat hareketlerinin hızlanmasına
b) Ekonomik hayatın canlanmasına
c) Ülkede ayaklanmaların çıkmasına
d) Devlet giderlerinin azalmasına
e) Tüketim maddelerinin ucuzlamasına
11- Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde okul açmalarının amaçlarından biri değildir?
a) Kültürlerini yaymak
b) Çıkarlarını sürdürmek
c) Uyruklarındaki çocukların eğitimlerini sürdürmek
d) Osmanlı Devletindeki yenilik hareketlerine öncülük etmek
e) Azınlık haklarını korumak
12-19. yüzyılın başlarında
Senedi ıttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış
“Devlet ocak içindir” anlayışı ile hareket eden Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır
Bu iki olayın ortak amacı nedir?
a) Ayanların denetim altına alınması
b) Halkın yönetime katılması
c) Orduda disiplinin sağlanması
d) Ayanlığın resmiyet kazanması
e) Yönetimin güç kazanması
13-Nizami Cedit kavramı,
I.Askerlik
II:Yönetim
III. Sanat
alanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir?
a) I
b) II
c) III
d) I-II
e) II-III
14-Osmanlı Devletinde önceleri Hıristiyan tebanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocuklarında alındığı okul hangisidir?
a) Hendese okulu
b) Mahalle Mektebi
c) Enderun
d) Medrese
e) Mülkiye
15- Osmanlı Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir?
a) Kanuni Esasi
b) Tanzimat Fermanı
c) Islahat Fermanı
d) Kanunname-i Ali Osmani
e) Halepa Fermanı
16-Türk siyasi tarihinde, ıttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur?
a) Tanzimat
b)1, Meşrutiyet
c) 2.Meşrutiyet
d) ılk TBMM Hükümeti
e) Cumhuriyet
17-19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinin siyasi ve ekonomik istilası karşısında kendini korumak için bazı girişimlerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden biri değildir?
a) ıttifak yapma
b) Avrupa hukukundan yararlanma
c) Borç para alma
d) Askere alma ve terhis etme işlemlerini belli bir düzene bağlama
e) Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırma
18-19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı ımparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları dil, dil, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?
a) Çarlık Rusyasının izlediği dış politika
b) Osmanlı maliyesinin yabancıların kontrolüne girmesi
c) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler
d) Genç Osmanlılar cemiyetinin kurulması
e) Büyük devletlerin, azınlıkları korumayı sürdürmesi
19-Aşağıdaki saraylardan hangisinin yapı tarzında batı mimarisinin etkisi yoktur?
a) Dolmabahçe
b) Beylerbeyi
c) Topkapı
d) Yıldız
e) Çırağan
20-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin yabancılara verdiği ayrıcalıklardan biri değildir?
a) Yabancılara ayin yapma özgürlüğünün verilmesi
b) Osmanlı ülkesine Hıristiyan misyonerlerin gelmesi
c) Cemaatlere ait kiliselerde okulların açılması
d) Elçiliklerde, elçilik okullarının açılması
e) Darülfünunun açılması
21-Osmanlı Devletinde;
I.Nizamı Cedit ocağı yerine Sekbanı Cedit ocağının kurulması
II.Yeniçeri Ocağı yerine, Asakeri Muhammedi Ocağının kurulması
III. Sekbanı Cedit yerine Eşkinci Ocağının kurulması
gelişmelerinden hangisi köklü bir ıslahat hareketidir?
a) I
b) II
c) III
d) I-II
e) II-III
22-Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi Panislamizmi savunarak Halifeliği siyasi bir araç ve güç kaynağı olarak kullanmıştır?
a) 2.Abdulhamit
b) 3.Selim
c) 1.Süleyman
d) 1.Ahmet
e) 4.Mehmet
23-Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in ıttihat ve Terakki partisinden ayrılmasının nedenlerinden biridir?
a)Yıldırım orduları komutanlığına atanması
b) Askerlerin siyasi hayata karışmasına karşı olması
c) Hareket ordularının kurmay başkanı olması
d) Osmanlı Devleti ile ıtalya arasında çıkan savaşa katılması
e) Veliaht Vahdettin ile Almanya seyahatine çıkması
24- Osmanlı Devletinin;
I. Ordularının önemli bir kısmının terhis edilmiş olması
II. Ordularının teknolojik bakımından yetersiz olması
III.2.Meşrutiyetin ilanı nedeniyle içi karışıklıkların olması
aşağıdakilerden hangisinde yenilmesine yol açmıştır?
a) 1877.78 Osmanlı-Rus savaşı
b) Dömeke savaşı
c) Balkan Savaşları
d) Kırım savaşı
e) Sırp ısyanını bastırma harekatı
25-Türk orduları 1. dünya savaşında,
I.Sarıkamış
II.Çanakkale
III.Kanal
cephelerinin hangilerinde başarılı olmuştur?
a) I
b) II
c) III
d) I-III
e) II-III
26-Sivas Kongresinde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir yemine gereksinim duyma nedenlerinden biri değildir?
a) Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulması
b) Azınlık milletvekillerinin meclise girmesinin sakıncalı olacağı düşüncesi
c) Mebusan meclisinin kapalı olması
d) Müdafa-ı Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesi
e) Kongrenin toplanmasının cemiyetler kanununa aykırı olması
27-Erzurum Kongresinde alınan “Temsilciler Kurulu doğuyu temsil der” kararı, Sivas Kongresinde “temsilciler kurulu vatanın tümünü kontrol eder” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?
a) Katılan üye sayısının daha az olduğuna
b) Ulusal bir kongre olduğuna
c) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor olduğuna
d) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna
e) Manda ve himayenin kesinlikle reddedildiğine


28-Temsilciler Kurulu;
I. ıstanbul Hükümetinin yaptığı işlerin Mebuslar Meclisince kabul edilmesini
II.Anlaşma Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış konferansına Temsilciler kurulunca da uygun bulunacak kimselerin katılmasını
III.ıstanbul Hükümeti nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk Cemiyetlerini resmen tanınmasını istemiştir.
Temsilciler Kurulunun bu isteklerinin hangilerinde Anadolu Harekatını siyasallaştırmak vardır?
a) I
b) II
c) III
d) I-III
e) II-III
29-Hükümetin kurulması ile ilgili 2.5.1920 tarihli kanuna göre, bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar içinden mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişiklik ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
a) Meclis hükümeti denetlemesini kolaylaştırmak
b) Bakanların sayısını azaltılması sağlamak
c) Hükümeti düşürmeyi kolaylaştırmak
d) Hükümette görüş birliğini sağlamayı kolaylaştırmak
e) Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek
30-I.Gümrü Antlaşmasının yapılması
II.Moskova Antlaşmasının yapılması
III.Türk ordusunun Sakaryanın doğusuna çekilmesi
gelişmelerinden hangisi Eskişehir ve Kütahya Savaşları sonuçları arasında yer alır?
a) I
b) II
c) III
d) I-II
e) II-III
31-I.şeyh Sait ayaklanması
II.Menemen olayı
III.Demirci Mehmet Efe ayaklanması
yukarıdakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?
a) I
b) II
c) III
d) I-II
e) II-III


32- Mustafa Kemal ıstanbul Hükümeti temsilcileri ile Bilecik’te yaptığı görüşmede kendilerine “TBMM ve Hükümet Başkanı” olarak tanıtmıştır.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak
b) ıstanbul hükümeti ile ilişkileri kesmek
c) ıstanbul hükümeti temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak
d) ıstanbul hükümeti üyeleri arasında ayrılık çıkartmak
e) Padişahı yeni bir hükümetin kurulmasına razı etmek
33-Anlaşma Devletlerinin Sever Antlaşmasının bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansını düzenlemelerinde;
I.Birinci dünya savaşı
II.Çerkez ethem ayaklanmasının bastırılması
III.Fransa ile yapılan Ankara antlaşması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur*
a) I
b) II
c) III
d) I-II
e) II-III
34-I.Yeni bir devletin yönetim şeklinin ne olduğu
II.Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığı
III.Bakanların nasıl seçileceği
Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasasında açıkça belirtilmemiştir?
a) I
b) II
c) III
d) I-II
e) II-III


35-Batumun Gürcistana bırakılması
Türkiyenin Batum limanından gümrük ödemeksizin yararlanabilmesi
Nahçivan bölgesinde özerk bir yönetime sahip olması
aşağıdaki antlaşmaların hangisinin sonuçları arasındadır*
a) Ankara Ant
b) Gümrü Ant
c) Kars ant
d) Brest-Litovsk Ant
e) Lozan Ant
36-5.08.1921 tarihinde kabul edilen bir yasa ile Meclis, kendine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?
a)
b) Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması
c) Askerin moral gücünün artması
d) Hazırlıklarda zaman kazanılması
e) Tekalif-i milliye buyruklarının çıkarılması
37-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi koşullarından biri değildir?
a) Doğu Trakyanın boşaltılması
b) Türk Yunan çarpışmasının durması
c) Anlaşma Devletlerinin barışa kadar bulundukları yerde durması
d) Bat Trakyanın Yunanistana bırakılması
e) ıstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümetine bırakılması
38-Türkiyedeki Rumlar ile Yunanistandaki Türklerin mübadele edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile ıstanbul Rumlarının bu mübadelenin dışında tutulması aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır?
a) Lozan ant.
b) Atina Ant.
c) Bükreş Ant.
d) ıstanbul Ant.
e) Belgrad Ant.
39- I.Kişi hakları
II. Kişilerin evlat edinme koşulları
III.Kişilerin aile kurması
IV.Kişilerin eğitimi
Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?
a) I-II
b) I-III
c) I-II-III
d) I-III-IV
e) II-III-IV
40-Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?
a) 1927
b) 1929
c) 1933
d) 1939
e) 1940
41-Balkan Paktını9n ikinci maddesinde, paktın hiçbir devlete yönelik olmadığı, amacının bir Balkan devletine girişilecek saldırı karşısında o devletin sınırlarını güvence altına almak olduğu açıklanmıştır.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Balkanlardaki mevcut siyasi haritanın sürekli değiştiğinin
b) Balkan Paktı üyelerine bir dış saldırı olasılığını bulunduğunun
c) Balkan yarımadasında başka Paktların da kurulduğunun
d) Balkan Paktı üyelerinin, Avrupa ülkelerinden destek beklediğinin
e) Balkan devletleri arasında önemli görüş ayrılığı bulunduğunun
42-Atatürk dönemindeki,
I.Anadolu tarihinin araştırılması
II.Arkeolojinin geliştirilmesi
III.Müzeciliğinin geliştirilmesi
çalışmalarından hangileri, Osmanlı devletinde Türk tarihinin salt Osmanlı Saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılapçı anlayışı yansıtır?
a) I
b) II
c) I-II
d) II-III
e) I-II-III
43-Türkiye Atatürk döneminde aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin üyesi olmuştur?
a) Avrupa Konseyi
b) Birleşmiş Milletler
c) Milletler Cemiyeti
d) Avrupa Topluluğu
e) Kuzey Atlantik paktı
44-Aşağıdakilerden hangisiyle Atatürk ilkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel nitelikleriyle “cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı” olarak tanımlanmıştır?
a) 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliği ile
b) 1924 anayasasında yapılan 1937 değişikliği ile
c) 1924 Anayasasında yapılan 1928 değişikliği ile
d) 1924 Anayasasında yapılan 1934 değişikliği ile
e) 1961 Anayasasında yapılan 1971 değişikliği ile
45- 20 derece doğu boylamında yer alan ıstanbul’da yer saat 10.20 dir. Aynı anda Hakkari de yerel saat 11.20 oluğuna göre, Hakkari hangi boylam üzerinde yer almaktadır?
a) 14 doğu boylamı
b) 15 doğu boylamı
c) 30 doğu boylamı
d) 44 doğu boylamı
e) 45 doğu boylamı
46-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer şekillerinin çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir?
a) Doğal bitki örtüsünün çeşitli olması
b) Güneş ışınlarını yol boyunca eğik alması
c) Nüfus yoğunluğunun yıl boyunca farklılık göstermesi
d Farklı yerleşim tiplerinin görülmesi
e) Erozyon şiddetinin farklı olması
47-I. Karadeniz
II. Marmara
III.Güneydoğu Anadolu
IV. ıç Anadolu
Yukarıdaki bölgelerin hangileri ortalama yükselti bakımından birbirine en yakındır?
a) I-II
b) I-III
c) II-III
d) II-IV
e) III-IV
48- Doğu Karadeniz dağlarının Karadeniz kıyıları boyunca uzanması, bu kıyı kesiminin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde etkili olmuştur?
a)Doğal limanların az olması
b) Yıllık yağış tutarının fazla olması
c) Tarım alanlarının sınırlı olması
d) ) Kıyı boylarında nüfus yoğunluğunun fazla olması
e) Kıyı balıkçılığının gelişmiş olması


49-Aşağıdakilerin hangisinde verilen kentlerin, aylık ortalama sıcaklık bakımından birbirine en yakın olması beklenir?
a)ızmir Afyon
b) Antalya Karaman
c) Malat
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst