Öğretim Yöntem Teknikleri ve Materyal Geliştirme

Ebru

New Member
Öğretim Yöntem Teknikleri ve Materyal GeliştirmeTÜRK MıLLı EğıTıMıN TEMEL ıLKELERı

TÜRK MıLLı EğıTıM SıSTEMıNı 1739 SAYILI MıLLı EğıTıM TEMEL KANUNU BELıRLER (1973)TÜRK MıLLı EğıTıMıN AMAÇLARI; Atatürkçülük ile ilgili amaçlar, bireyin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu gelişimi ile ilgili amaçlar ve ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirme ile ilgili amaçlar dır.TÜRK MıLLı EğıTıMıNıN TEMEL ıLKELERı (14. ve 17. maddeleri arasında yer alır)a. GENELLıK VE EşıTLıK : Türkiye’de eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.b. FERDıN VE TOPLUMUN ıHTıYAÇLARI : Milli Eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.c. YÖNELTME : Fertler, eğitim süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Milli eğitim sistemi, her bakımdan bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir.d. EğıTıM HAKKI : ılköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. ılköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.e. FIRSAT VE ıMKAN EşıTLığı : Eğitimde kadın, erkek, herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitim ve korumaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.f. SÜREKLıLıK : Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitilmesi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin de sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, bir eğitim görevidir.g. ATATÜRK ıNKLAP VE ıLKELERı VE ATATÜRK MıLLıYETÇıLığı : Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk ınklap ve ilkeleri ile Anayasa’da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.h. DEMOKRASı EğıTıMı : Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için, yurttaşların sahip olması gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır.i. LAıKLıK : Türk milli eğitiminde Laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokul ile lise ve dengi okullarda zorunlu dersler arasında yer alır.j. BıLıMSELLıK : Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotları ile ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.k. PLANLILIK : Milli eğitimin gelişmesi, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim- insan gücü- istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirir.l. KARMA EğıTıM : Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.m. OKUL ıLE AıLENıN ışBıRLığı : Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda Okul-Aile Birlikleri oluşturulur. Okul-Aile Birliğinin kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.n. HER YERDE EğıTıM : Milli Eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
 

Ekli dosyalar

kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst