OGYE - OKUL GELışM YÖNETıM EKıBı

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
OKUL GELışM YÖNETıM EKıBı

1. BASAMAK

OKUL GELışıMı YÖNETıM EKıBı’NıN KURULUşU

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), Okul Gelişim Modelinin birinci basamağıdır. Okul toplumunu temsilen Plânlı Okul Gelişimi’nden sorumlu bir ekiptir. Her öğretim yılı için hazırlanacak okul Okul Gelişim Plânı’nın hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Üyeleri

1. Okul Müdürü

2. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı

3. Öğretmen (en az iki)

4. Rehber Öğretmen

5. Destek Personeli (hizmetli, memur)

6. Veli (en az iki)

7. Öğrenci (en az iki)

8. Okul Koruma Derneği Temsilcisi

9. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi (her sınıftan bir veli)

10. Okul Aile Birliği Temsilcisi

11. Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci

12. Muhtar

13. Sanayi-Ticaret Odalarından Bir Temsilci


OGYE’nin Kuruluş Esasları:

OGYE; demokratik bir seçimle; bir önceki öğretim yılının Mart ayı içersinde, düzenlenecek ön seçim ve bunu izleyen genel seçimle kurulur. (OGYE’nin hazırlayacağı “Okul Gelişimi Plânı” ilgili öğretim yılı başında uygulanacağı için OGYE bir önceki Mart ayında kurulur.)

OGYE’ye seçilecek bütün grupların genel seçime katılacak adaylarını belirleyebilmesi için ÖN SEÇıM yapılır. Burada belirlenen adaylar arasından OGYE’ye seçilecek asil ve yedek üyelerin belirlenmesi için de GENEL SEÇıM yapılır.

Bir örnekle açıklayalım: Her sınıfın velisi o sınıfın veli temsilcisini seçer. (ÖN SEÇıM) Tüm sınıfların veli temsilcileri arasından da OGYE’ye seçilecek veli temsilcisi seçilir. (GENEL SEÇıM)

Bu organizasyonu okul müdürü gerçekleştirir. Örneğin; oku-lun bütün velilerinin davet edileceği bir toplantıda velilere proje hakkında bilgilendirici açıklamalar yapılır, velilerin kendi adaylarını belirlemesi sağlanabilir.

Her grup personel hareketlerini de dikkate alarak olabilecek eksilmelere karşı yedek üyelerin de belirlenebilmesi için üye sayısının 2 katı kadar sayıda aday belirler. Aday belirlerken gerekli organizasyonu okul idaresi ile iş birliği yaparak gerçekleştirir.

Daha önce kurulan OGYE, yapmayı plânladığı çalışmaları tamamlandıktan sonra fesh edilir. Yeni kurulan OGYE çalışmalarına başlar

şimdi de kısaca OGYE üyeleri ve görevleri hakkında açıklamalarda bulunmak istiyorum.

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Üyeleri ve Görevleri

1. Okul Müdürü: Okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur.

* Plânlı Okul Gelişimi için gerekli plânlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar,

* ılgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar,

* Okul-üniversite iş birliğini sağlar,

* Okul personelinin mesleki gelişimini destekler.

2. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Plânlı Okul Gelişimi’nde okulun yönetim kadrosunu temsil ederler. Plânlı Okul Gelişim sürecinin yürütülmesinde gerekli okul içi koordinasyon ve organizasyondan sorumludur.

* OGYE’nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılması ve dağıtımını yapar.

*Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar.

* Çalışma Gruplarının kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yürütür ve süreç boyunca Çalışma Gruplarının çalışmalarını izler.

* Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür.

* Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmet içi eğitim ihtiyacını belirler ve okul personelinin katılımını sağlar.

3. Öğretmenler: Plânlı Okul Gelişiminde okulun öğretim kad-rosunu temsil ederler. Okul Gelişim Süreci Basamakları içerisinde yapılacak her türlü çalışmanın plânlaması, organizasyonu ve yürütülmesinden de sorumludurlar.

* Çalışma Gruplarının amaca yönelik olarak etkili bir şekilde plânlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yaparlar.

* Çalışma Gruplarının plânladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlarlar.

* Çalışma Gruplarının plânlamalarındaki zamanlamayı izlerler.

4. Rehber Öğretmen: Okul-veli, okul-çevre iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık eder.

* Öğrencilerin kişilik gelişimine yönelik olarak yapılacak çalış-maları yürütür.

* Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik ve danışmanlık eder.

* Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının artırıl-masına yönelik çalışmaları yürütür.

* Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaları yürütür.

* Çalışma gruplarının etkinliğini ve verimliliğini artırıcı uygu-lamaların düzenlenmesinde rol alır.

NOT: Okulda Rehberlik Uzmanı veya Rehber Öğretmen bulunmuyor ise; yukarıda sözü geçen çalışmalar, göz ardı edilmeden Rehberlik ve Danışmanlık Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

5. Destek Personeli: Okul çevresini, binasını, fiziki kaynaklarını, ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar.

* Okul-çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür.

* Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik yapılacak çalışmaları düzenler.

* Okulun fiziki mekanlarının kullanımını düzenler.

* Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır.


6. Veli: Okul-çevre ve okul-veli iş birliğini geliştirirler.

Okulun çevre ve veliler ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları organize edip yürütürler.

* Okulu fiziki kaynaklarının geliştirilmesine önderlik ederler.

* Okulun tanıtım çalışmalarını organize ederler.

* Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler.

7. Öğrenci: Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler.

* Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler.

8. Okul Koruma Derneği Temsilcisi: Okulun parasal kaynaklarının geliştirilmesine ve bu kaynağın en verimli şekilde kullanılmasına katılır.

* Bakanlık kanalıyla sağlanan ödeneklerin kullanımı için gerekli plânlamaları ve organizasyonu yapar.

* Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar.

* Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamaları gösteren mali raporların velilere duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapar.

9. Okul Aile Birliği Temsilcisi: Okul-çevre ve okul-veli iş birliğini geliştirir.

* Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür.

* Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol alır.Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi, Sivil Toplum Örgütlenmelerinden Seçilen Temsilci, Mahalle Muhtarı ve Sanayi/Ticaret Odaları Temsilcileri, Okul Gelişim Süreci Basamaklarının teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar. Gelişim hedeflerinin belirlenmesi, kaynakların kullanımında önceliklerin belirlenmesi, gelişim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirilmesi gibi çalışmalara gözlemci olarak katılırlar, fikir belirtirler ve kararların alınmasında oy kullanırlar.

Bu üyeler, Okul Gelişim Süreci Basamaklarının aşağıda belirtilen bölümlerinde yer alacaklardır.

II. Basamağı: Okul Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi

IV. Basamağı: Önceliklerin Belirlenmesi

VII. Basamağı: Biçimlendirici Değerlendirme

X. Basamağı: Son Değerlendirme


Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Görev Tanımlarını Açıklayalım:

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), Okul Gelişim Modelinde yapılacak çalışmalar için çeşitli önerilerde bulunulacak bir danışma komisyonu değildir. (OGYE) Okul müdürünün liderliğinde çalışarak okulun gelişimini plânlayan, plânlanan çalışmaları uygulayan, çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonu ve organizasyonu yürüten bir çalışma grubudur.

OGYE, aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir.

1. OGYE, okul gelişim plânı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder.

2. Bakanlık kanalıyla gönderilen ödenekler, okulda düzenlenen kermes, fuar gibi etkinliklerden elde edilen gelir, veli desteği, hayırsever vatandaşların katkısı, okul çevresindeki kuruluşların yardımları gibi çeşitli yollarla sağlanan mali kaynakları kullanarak “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir. Okulun gelirlerinin, okulun gelişimine en fazla katkıda bulunacak alanlarda kullanılabilmesi için gerekli plânlamaları yapar. Okulun parasal kaynaklarının kullanımında yapılan harcamalar konusunda okul toplumunu ve velileri bilgilendirir.

3. OGYE, Okul Gelişim Plânını hazırlar ve bu plânı uygular.

4. OGYE, Okul gelişim sürecinde yer alacak olan alt “Çalış-ma Grupları”nı kurar, bu grupları plânlama süreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve çalışmalarına rehberlik eder.

5. Okulun mevcut durumunun belirlenmesi için gerekli bilgileri toplar ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirler.

6. Plânlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları (özellikle bu uygulamayı çok iyi başaran okulları) ziyaret edip onlarla görüş alış verişinde bulunur.

7. “Okul Gelişim Süreci” ile ilgili olarak; okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirir. Bu amaçla; çeşitli toplantı, panel, seminer vb. düzenler.

8. “ıhtiyaç Analizi” için anketler uygular, görüşmeler yapar, anket ve görüşme formlarını değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını okul personeline, velilere ve öğrencilere duyurur. 9. ıhtiyaç analizi ile belirlenen konular arasından, ilgili öğretim yılının okul gelişimi için öncelik taşıyanları belirler.

10. Çalışma gruplarının plânlama ve uygulamalarını organize eder ve her çalışma grubunun hazırladığı “Çalışma Plânları”nı esas alarak, okulun o öğretim yılında uygulayacağı “Yıllık Okul Gelişim Plânı”nı hazırlar.

11. Çalışma gruplarının gerçekleştirecekleri çalışmaları koordine eder.

12. Okul Gelişim Plânı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların “Biçimlendirici Değerlendirmesini” yapar ve alınan sonuçlar doğrultusunda plân üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar.

13. Düzeltilmiş Okul Gelişim Plânı’nın öğretim yılı sonunda “Son Değerlendirmesini” yapar. Gerçekleştirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yılın gelişim plânının hazırlanmasında dikkate alınır.

14. Okul Gelişim Raporunu hazırlar. Raporu okul toplumu-nun bilgilendirilmesine sunar ve öğretim yılını izleyen Temmuz ayı içinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bakanlığımızın ilgili birimlerine ulaşacak şekilde gönderir.

15. Okul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve Bakanlık ilgili birimlerine bildirir.

16. Okul personelinin ihtiyaçlarına yönelik olarak okulda hizmet içi eğitim (kurs, seminer, toplantı vb.) çalışmaların organizasyonunu yapar.


II. BASAMAK

STRATEJıK PLANLAMA ve OKUL GELışıM HEDEFLERıNıN

BELıRLENMESı

Stratejik Plân, okulun gelişim hedeflerini ve okul gelişiminde izlenecek stratejileri ortaya koyan ve okula vizyon kazandıran bir plândır. Stratejik Plân, yapılacak çalışmalara yön verecek, önceliklerin tespitine yardımcı olacak ve okulun sürekli gelişimini garanti altına alacaktır.

Planlı Okul Gelişiminde öğrenci merkez olarak kabul edilecektir. Öğrencinin başarılı olması esastır. O halde başarılı öğrenci;

* Bilgiyi ezberlemeden çok bilgiye ulaşabilen

* Bilgiyi kullanabilen

* Üretken

* Kişilikli

* Evrensel ve kültürel değerleri kazanma yolunda gelişim gösterebilen,

* Mantıklı düşünen

* Zamanı verimli olarak kullanabilen

* Özgür düşünceye sahip sorgulayabilen

* Gelişim için risk alabilen

* Kendisine ve başkalarına değer veren

* Okulu ve öğrenmeyi önemseyen

* Moral ve Ahlakî değerlere sahip çıkabilen

öğrencidir.

Ayrıca, stratejik plân içerisinde okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, misyonu, vizyonu ve değer ölçütleri bulunacağı için okul gelişiminden beklenenler stratejik plân ile açığa kavuşacaktır.

Stratejik Plân okula kimlik kazandırır. Her ne kadar okullar aynı sistemin birer parçaları olsalar da, her okul, içinde bulunduğu çevre şartlarındaki farklılıklar ve değişen öğrenci ihtiyaçları nedeniyle diğerinden farklıdır. Bütün bu farklılıklarla gelişim hedefleri ayrı olabilmektedir.

Okuldaki eğitim-öğretimin kalitesinin, öğrenci başarısının artışına yönelik olması gerekir. Bu başarı kontrol edilmelidir.

Bu tespiti;


MEVCUT DURUM -------------- HEDEFLENEN DURUM---------------- SONUÇ


şeklinde formüle edebiliriz.

Stratejik planlama, uzak ufukları içine alan bir planlama süreci olduğu halde uzun vadeli bir plan değildir. Organizasyonu gelişim hedeflerine ulaşması için izlenecek hareket yönüne bir açıklık kazandırır. Ayrıca, organizasyonun zayıf yönlerinin tespit edilerek bunların giderilmesine, güçlü yönlerinin ise değerlendirilmesine imkan tanır.III. BASAMAK

ıHTıYAÇ ANALıZı

ıhtiyaç Analizi gelişim hedeflerine ulaşabilmek için, okullarda yapılması gerekli çalışmaları belirlemek amacıyla yapılır. “ıhtiyaç Analizi Anket Formu” ve “Görüşme Formları”nın uygulanıp değerlendirilmesi ile yapılacak çalışmaların belirlenmesi basamağıdır.

ıhtiyaç Analizi;

* Okul Gelişiminde izlenecek doğrultunun belirlenmesine ve yapılacak çalışmaların neler olacağının ortaya konmasına yardımcıdır.

* Planlamacıların isabetli kararlar verebilmesine yardımcı olacak bilgileri sağlar.

* Alınan kararların kabul görme oranını artırır.

* Okulda koordinasyonu geliştirir.

* Planlamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırır.

ıhtiyaç Analizi bütün bu özellikleri ile adeta okul gelişim planının temelidir ve Okul Gelişimi Yönetimi Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

ıhtiyaç analizi dört aşamada yapılır.

1- Hazırlık 2- Bilgi toplama 3- Bilgilerin analizi 4- Bilgilerin rapor edilmesi

ıhtiyaç analizi; mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir. Bu süreç önceliklerin belirlenmesi ve kaynakların yerinde kullanılmasına akılcı bir yaklaşım kazandırır.IV. BASAMAK

ÖNCELıKLERıN BELıRLENMESı ve

ÇALIşMA GRUPLARININ KURULMASI

ıhtiyaç analizi ile belirlenen çalışma alanları arasından okulun gelişimine en fazla katkıda bulunacak olanların öncelikli olarak belirlenmesi ve sınırlı kaynakların bunlar için ayrılması sağlanır.

Öncelikler

*

Çalışanların tam katılımının sağlanması
*

Yapılan ışlerin sürekli iyileştirilmesi

ıhtiyaç olarak belirlenmiş ancak; kaynakların yetersizliği nedeniyle öncelikli konular arasına alınamamış olan ihtiyaçlar, göz ardı edilmeden daha sonraki öğretim yıllarının gelişim plânlarında dikkate alınarak gerçekleştirilmeye çalışılır.

Çalışma alanları belirlendikten sonra belirlenen konuların her biri için ayrı bir çalışma grubu kurulur.

Çalışma Grupları: Plânlı Gelişim Modelinde; okulun gelişim amaçlarını gerçekleştirmek için kurulan, düzenli çalışma ve rol ilişkilerine sahip aralarında etkili bir iletişim bulunan ikiden fazla bireyin oluşturduğu ekiplerdir.

Grup ve ekip arasında ilkeler ve çalışma esasları açısından büyük farklar bulunmaktadır. Ekip olabilmek için mutlaka bir grubun bulunması gereklidir. Ancak; her grup ekip değildir. Bir grubun ekip olabilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bireyler olması ve aralarında etkili bir etkileşim olması gereklidir.

Her çalışma grubunun kaç kişi olacağı ve kimlerden oluşacağı, çalışma konusunun özelliğine göre OGYE tarafından belirlenecektir. OGYE üyeleri de çalışmanın özelliğine ve okulun ihtiyaçlarına göre gerekiyorsa çalışma gruplarında yer alabilirler. (3-5 kişilik gruplar önerilir.)

Çalışma grupları, “Çalışma Plânları”nı hazırlayıp, OGYE’ye verirler.

Çalışma Grupları: Okul Gelişim Süreci içinde;

V. Basamak Plânlama Fonksiyonu

VII. Basamak Uygulama Fonksiyonunu

gerçekleştirirler.

ÇALIşMA GRUPLARI:

1- Teknoloji Grubu

2- Hizmet ıçi Eğitim Danışma Kurulu

3- Kalite Kurulu

4- Kalite Geliştirme Ekipleri

5- Rehberlik Danışma Merkezi

6- ış Birliği Geliştirme Ekibi vb şeklinde oluşturulabilir.

Bir çalışma grubu nasıl oluşturulur:

Varsayalım ki okulumuzda okuma alışkanlığı istenilen seviyeye ulaşmamıştır.

Bunun için: “Okuma alışkanlığı Geliştirme” çalışma grubu kurulabilir.

Bu grupta; Türkçe veya Edebiyat öğretmeni, kütüphane memuru, okul koruma derneğinden bir temsilci, birkaç öğrenci temsilcisi, (okuldaki kültür-edebiyat ve kütüphanecilik kollarına seçilen öğrencilerden olabilir) ve veli.

Bu çalışma grubu öğretim yılı içerisinde öğrencilerde oku-ma alışkanlığı geliştirmek için yapacağı çalışmaları planlayıp, hazırladıkları çalışma planlarını “Yıllık Gelişim Planı”nı hazırlayabilmesi için OGYE’ye verecektir.

V. BASAMAK

ÇALIşMA PLANLARI’NIN HAZIRLANMASI

Her Çalışma grubu yapacağı çalışmaların her biri için ayrıntılı bir “Çalışma Plânı” hazırlar. Çalışma plânları, gerçekleştirilecek çalışmalar için, sistematik bir plânlamayı çalışmalara yönelik organizasyonu sağlamada etkili olacaktır.

Her çalışma planı, hedeflenen amaca en kısa yoldan, en az zaman, iş gücü ve maliyet ile ulaştırılabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

Çalışma planında;

* Detaylandırılacak proje çalışmaları belirlenir

* Yapılacak çalışmaların başarıya ulaşması için tamamlanması gerekli çalışma basamakları listelenir.

* Her basamak için çalışmanın başlama tarihi, hedeflenen bitiş tarihi, kullanılacak kaynaklar ve sorumlu kişiler listelenir.


VI. BASAMAK

YILLIK OKUL GELışıM PLANI’NIN HAZIRLANMASI


OGYE tarafından çalışma planları esas alınarak hazırlanan “Okul Gelişim Planı” uygulanacağı öğretim yılının başında hazır olmalıdır. Planın hazırlanması ve uygulanması OGYE’nin sorumluluğundadır. OGYE, plan çerçevesinde gerekli bütün uygulamaları organize edip yürütür.

Okul Gelişim Planı, bir uygulama planıdır. Yapılacak çalışmaların hangi tarihte başlayıp hangi tarihte tamamlanacağını gösterir. Bu plan tamamlandıktan sonra büyütülerek çoğaltılacak ve okulda herkesin görebileceği çeşitli yerlere asılacaktır. Okul Müdürü’nün odası, Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısının odası, öğretmen Çalışma Odası ile veliler ve öğrencilerin görebileceği uygun mekanlara Okul Gelişim Planı’nın asılması yararlı olacaktır. Ayrıca, gelişim planı düzenlenecek özel gündemli bir öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüşüne, özel amaçlı bir veli toplantısında ise velilerin görüşüne sunulmalıdır.

Yapılacak bu tanıtım çalışmaları sonucunda oluşturulacak yazılı metinler okulun dergi, bülten gibi yayınlarında basılabilir. Bu tür yayınlar aynı ilde bulunan diğer MLO’lara da gönderilerek MLO’lar arasında görüş alışverişi sağlanılabilir.

Okul Gelişim Planının üç temel işlevi vardır.

1- Gelişimi yönetir.

2- Sorumlulukları paylaştırır.

3- Kaynakların kullanımına açıklık kazandırıp verimliliği arttırır. Gelişim plânı düzenlenecek özel gündemli bir öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüşüne, özel amaçlı bir veli toplantısında ise velilerin görüşüne sunulmalıdır.

VII. BASAMAK

YILLIK OKUL GELışıM PLANI’NIN UYGULAMASI

Gelişim planın uygulaması, çalışma grupları tarafından gerçekleştirilecektir. Her çalışma grubu planlamasını yaptığı çalışmanın uygulaması ile sorumludur. OGYE çalışma gruplarına destek hizmeti verecektir. Ayrıca, çalışma grupları arasında ve çalışma grupları ile okul yönetimi arasında koordinasyonu sağlayacaktır.


VIII. BASAMAK

BıÇıMLENDıRıCı DEğERLENDıRME ve DÜZELTME

Okul Gelişim Plânı’nın birinci değerlendirmesi Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından birinci dönemin sonunda yapılır. Değerlendirmede plânın aksayan yönleri tespit edilerek ihtiyaç duyulan eklemeler veya çıkarmalar yapılır.

Biçimlendirici değerlendirme formu;

* Çalışma Grubu

* Çalışma Konusu

* Çalışmada hedef alınan bitiş tarihi

* Çalışmadan sorumlu kişiler

* Açıklamalar

* ış no

* Çalışmadan beklenen yarar

* Çalışmadan beklenen yarar sağlanamadı ise neden?

* Eklenecek çalışma konusu

* Ek çalışmanın tahmini maliyeti

* Ek çalışmanın tamamlanacağı tarih

* Çıkarılacak çalışma konusu

* Çıkarılacak çalışmadan başka çalışmalara kaydırılarak kaynaklardır.

Biçimlendirici değerlendirme formu, çalışma grupları tarafından daha önceden planlanan her çalışma için ayrı ayrı hazırlandıktan sonra OGYE’ye verilecektir. OGYE (okul gelişim yönetim ekibi) çalışma gruplarından gelen değerlendirme formlarını dikkate alarak Okul Gelişim Planı’nı yeniden düzenleyecektir.


IX. BASAMAK

DÜZELTıLMış OKUL GELışıM PLANI’NIN UYGULANMASI

Düzeltilmiş Gelişim Planı’nın uygulanışı bir önceki uygulama basamağında olduğu gibi bu basamakta da çalışma grupları tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışma grubu planlamasını yaptığı çalışmanın uygulamasından da sorumludur.


X. BASAMAK

SON DEğERLENDıRME ve RAPOR YAZIMI

Öğretim yılının sonunda Okul Gelişim Plânı ile gerçekleştirilen çalışmalar ve bunların okuldaki eğitim-öğretimin gelişimine katkılarını belirlemek amacıyla son değerlendirme yapılır.

Uygulaması tamamlanan okul gelişim planının okulun gelişimine katkılarını belirlemek ve ortaya çıkan uygulama sonuçlarından daha sonraki yıllarda yararlanmak için hazırlanacak rapordur.

Okul Gelişim Raporu sene sonu öğretmenler kurulunun gündemine alınarak görüşülür.

Okul Gelişim Raporu okul toplumunun bilgilerine sunu-lur, Birer örneği de Temmuz ayında ıl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderilir.

Bütün bu çalışmaların temelinde; Toplam (Toptan) Kalite Yönetimi anlayışının hakim kılınması yatmaktadır.

(Eyüplü şehit Sezar Aydın ılköğretim Okulu Sitesinden Alınmıştır)

Kaynak:MEB'nın Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 1999 yılında hazırlanan "Okul Gelişim Modeli/ Planlı Okul Gelişimi" adlı kitap...
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst