Peygamberimizin hayatindan - sünnetler

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici


-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) kamis dedikleri gömleği severdi.
-Çok düşünürler ve her rast geldiğine evvela selam verirlerdi.
-Yüzükleri gümüşten idi.
-Cemaatle bir yere giderken daima kendileri geride kalırdı.
-Her vakit için abdest alırdı.
-Ramazanın sonraki günlerinde ibadet için çok gayret sarfederdi.
-Bir şeyi alıp verirken sağ elle yapardı.
-Yerin üzerine otururlardı.
-Taranacağı vakitte saçını, kaşını, sakalını evvela sağ taraftan başlar sonra sol taraftan tararlardı.
-Her işlerinde evvela sağı yaparlar sonra da sol tarafını yaparlardı.
-Hacamat olurlardı. (Kan aldırırlardı.) Ekseriyetle bu kan aldırması başlarından yaptırırlardı.
-Bayram namazlarına giderken yürüyerek giderler, dönerken de başka yoldan dönerlerdi.
-Elbisesindeki yırtıkları dikerlerdi.
-Ayakkabılarını tamir ederlerdi.
-Davete icabet ederdi.
-Sarığı başlarına sararlardı.
-Kurbanlık koyunları kendi elleriyle keserdi.
-Yemeği yere kor orada yerdi.(Altına kasnak gibi bir şey koymazdı.)
-Eşeğe binerdi.
-Çocuklara selam verir, onların başlarını okşardı.
-Perşembe günleri sefere çıkmayı severdi.
-Suyu üç nefeste içerler evvelinde “Bismillah” derler sonunda “Elhamdülillah” derdi.
-Ehli beytinden birisinin yalan söylediğine muttali olursa artık onun yüzüne bakmazdı ta ki o tevbekar olup da “bir daha yapmayacağım” deyinceye kadar.
-Sarıklarını mübarek başlarına kendileri dolarlar, uçlarını da arkalarına omuzlarının arasına sarkıtırdı.
-Gözlerine sürme çekerdi. Bu sürmeyi gece vakti yatarken çekerdi. Çektikleri vakit de üç defa çekerdi.
-Yemek yerken önüne isabet eden yerden yerlerdi.
-Namaz kıldıktan sonra üç kere istiğfar ederdi.
-Abdest aldıktan sonra bir avuç su alırlar o aldıkları suyu avret yerlerine, ön taraflarına serpiştirirdi.
-Abdest alırken yüzüğünü oynatırdı.
-Abdest aldıktan sonra iki rekat mutlaka namaz kılardı.
-Kendilerini üzen bir şey olduğu vakit, hemen kalkar namaza dururdu.
-Dua ederken elin içini yüzüne doğru çevirirdi.
-Dua bitince ellerini yüzüne sürerdi.
-Yatarken misvak yanı başında olurdu. Gece uyandığı zaman ağzını misvaklardı. -
-Gece namaz kılarken evvela iki rekat hafif namaz kılar diğer kıldıkları namazları (iki rekat hafif kıldıktan sonraki kıldıkları gece namazlarını) uzun tutardı.
-Toplantı meclisinden dağılırken yirmi kere istiğfar ederdi.
-Seferden döndükleri vakit mescide gider iki rekat namaz kılar sonra evine giderdi.
-Gece gündüz daima Kuran okurdu. “Elese zalike bi kadirin ala en yühyiyel mevta?” Sure-i Kıyametin sonundaki bu ayeti okurken “Allah Teala ölüleri diriltmeye kadir değil mi?” deyince o zaman kendisi ona “bela” diye cevap verirdi.
-Vettini suresinde “Eleysallahu biahkemil hakimin?” “Ahkemil hakimin değil mi Allah?” ayetini okuyunca “bela” derdi.
-Ashabından bir zat Resulu Ekrem’le karşılaştı, ayağa kalktı ise Resulu Ekrem de onunla beraber ayakta dururdu. O gelen ayrılmadıkca Resulu Ekrem ondan ayrılmazdı.
-Kim olursa olsun küçük, büyük onun elini bırakmaz ta ki o bırakıncaya kadar.
-Ashabından birisiyle karşılaştı mı elini tutar musahafa eder ve sonra da onun için dua ederdi.
-Adamın ismini unuttuğu zaman, o adama “Ey Allah’ın kulunun oğlu” diye hitab ederdi.
-Yürürken sağa sola bakmazdı.
-Cuma günleri muhakkak gusül abdesti alırdı.
-Susması çok gülmesi az idi.
-Gayet az mizah, latife yapardı.
-Üzerine giydiği gömlek ayak topuk kemiğinin üstünde idi.
-Tarağı, makası, aynası, iğnesi daima yanlarında gezerdi.
-Bir cam bardağı vardı suyu ondan içerdi.
-Söz getirenlerin sözünü katiyyen dinlemezlerdi.
-Birinin diğeri için söylediği sözlere de hiç dikkat verip kulak asmazdı.
-Dayanarak yemek yemezdi.
-Konuştukları vakit muhakkak tebessümle, güler yüzle konuşurdu.
-Yatarken, kalkarken misvak kullanırdı.
-Sure-i Secde ve Tabareke’yi okumadan uyumazdı.
-Bir yere gittikleri vakitte orada iki rekat namaz kılmadan (gittiği evde iki rekat namaz kılardı) ayrılmazdı.
-ınsanın bazan kızgın vakitleri olur, meşgul vakitleri olur. O zaman karşısındakinin yüzüne bakmazlarmış ki “benim yüzümden onun içine bir soğukluk gelir” diyerek, onun yüzüne bakmazlarmış.
-Müslümanların zaiflerine gider ziyaret ederdi.
-Yedi şeyin gömülmesini emretmiştir: Saç, tırnak, kan, kadınların hayız şeyleri, dişler, pıhtılaşmış kan, -lohusaların çocuk doğurdukları vakitte atılan zarlar, parçalar.
-Hurma ile iftar ederdi o yoksa su ile iftar ederdi.
-En çok yedikleri şey arpa ekmeği idi.
-ıdrarını çömelerek yapardı.
-Ayda bir kere umumi temizleme yapardı.
-Koltuk altları, edep yerlerindeki tüylerin giderilmesini ayda bir kere yapardı.
-Pazartesi Perşembe günü oruç tutardı.
-Aşure günü oruç tutardı.
-Yalnız muharremin 10.ncu günü değil 9.cu günü de ilave etmek, yahut 10.ncu ile 11.nci günü beraber tutmayı efdal bulmuşlardı.
-Her ayda bazan ilk üçünü bazan son üçünü bazan 13,14,15.nci (kameri ayın) tutmak suretiyle her aydan üç gün oruç tutardı.
-Hac ayının önceki dokuz gününü de oruç tutarmış.
-ıftarı hurma ile yaptıktan sonra yemeğin sonunda yine hurma yerlerdi.
-Elmaya bakmak hoşlarına giderdi.
-Yeşilliklere, ormanlara, ağaçlara, meyvalara, akarsulara bakmak hoşlarına giderdi.
-Dua ederken üç defa söylerdi.
-Mesela “Ya Rab beni af et, Ya Rab beni af et, Ya Rab beni affet”.
-Kollar ve kolların kürek denilen kısımları hoşlarına gider, et alındığı vakitte oralardan alıp yerdi.
-Soğuk tatlıları sever, şerbetlerin soğuğunu severdi.
-Güzel kokuyu sever ve kokulanırdı.
-Düşmanla ancak güneş öğleyi geçtikten sonra ikindiye doğru karşılaşmayı severdi.
-Kendileri evlerimizdeki kapların kapalı olmasını tavsiye ediyorlar.
-Yemek kaplarının kapanması hoşuna giderdi.
-Üzüm salkımlarının evlerinde bulunmalarından memnun olurdu.
-Bakır kaplardan, ibrik gibi şeylerden abdest almak hoşuna giderdi.
-Koyunları kendisi sağardı.
-Cuma günü, Ramazan bayramı günü, Kurban bayramından önceki arefe günü guslederdi.
-Taharetlenirken üç kere yıkamayı adet haline getirmişti.
-Çirkin isimleri değiştirirdi.
-Kendi işlerini kendi yapardı.
-Cuma günü Cuma namazına gelmezden evvel, tırnaklarını keser, bıyıklarını kısaltırdı.
-Zikrullahı çokca yapardı.
-ıri iri bağıra bağıra söylenen sözleri sevmezdi.
-Sesi kısa kısa, kimseyi taciz etmemek suretiyle alçak sesle konuşulmasını severdi.
-Sıcak yemeği hoş görmez, soğutun bunu derdi.
-Daima cemaat önde yürür kendisi arkada, yahut sağda veya solda yürürdü.
-Bazı insanlar lüzumu olmayan sorular sorduğunda bunu sevmezdi.
-Mescidde bazı insanlar şiddetli aksırır ondan hoşlanmazdı.
-Ayakkabının ne büyük ne de küçük olmasını isterdi, ayakkabının ayağa göre olmasını isterdi.
-Hayvanda, koyunlarda öd, sidiklik, zeker, hayalar, bez, kanı, böbrekler gibi şeylerin yenilmesini hoş görmezdi.
-Başlarına giydikleri şey (takke) beyaz şam’da yapılmış bir baş giyeceği idi.
-Doğan çocuğun kulağına ihlas suresini okurdu.
-Miski bedenine ve başına sürer onun güzel koku olduğunu buyururdu.
-Yatağı hafif ve ince idi.
-Kokulardan amber de sürmüştür.
-Namaz kıldıktan sonra üç kere istiğfar ederdi.
-Namaz sırasında giydiği elbisenin düğmesi çözüktü.
-Sabah namazından sonra güneş çıkıncaya kadar uyumayı yasaklamıştır.
-Bir hastayı ziyaret ettiği zaman başucunda otururdu.
-Kendi eşyalarını bizzat kendileri taşırlardı.
-Müezzin Hayyeale’ssalah dediği vakit “La havle vela kuvvete illa billah” derdi.
-Tufanda bir meyva getirildiği zaman “Allah’ım! şu şehrimizede bize bereket ver. Ölçeğimizde ve ölçümüzde bereket üstüne bereket ver” der sonra o meyvayı yanında bulunan çocukların en küçüğüne verirdi.
-Daima en yumuşak ve tatlı yolla ikaz ederler ve irşadda bulunurdu.
-ınsanlara karşı olduğu gibi hayvanlara karşı da merhametliydi.
-Başının sağ kısmını göstererek berbere saçlarını kesmesini söylerdi.
-Dünya zevklerinden uzak olarak her şeyin azı ve basiti ile yetinirdi.
-Sabah namazını kılınca orada güneş iyice doğup, aydınlanıncaya kadar bağdaş kurup otururdu.
-Hapşırdığı zaman elini veya elbisesinin ucunu ağzına götürerek sesini kısar veyahut ağzını yumardı.
-Sefer esnasında gece konakladığı vakit sağ tarafına yaslanır.
-Eğer sabaha az bir zaman kala konaklarsa dirseğini dikip başı avucunda olduğu halde yaslanırdı.
-Geceleyin yataklarına girdikleri zaman sağ elini yanağının altına koyar sonra şöyle buyururdu: “Allah’ım! Mübarek ismin bereketiyle yaşarım ve yine ismin bereketiyle öleceğim.
-” Uykudan uyandıkları zaman da “Ölüme benzer uyku ile bizi öldürdükten sonra yine hayata kavuşturan Allah’a hamdü senalar olsun, haşir onadır.” derdi.
-Vitir namazının birinci rekatında “Sebbihisme Rabbikel ala”, ikinci rekatında Kafirun, üçüncü rekatında ihlas suresini okurdu.
-Yatmadan önce oturarak iki rekat namaz kılar ve sonra yatardı. Birinci rekatta “ıza Zülzile” ikinci rekatta “Elhakümü” veya Kafirun suresini okurdu.
-Günde yetmiş kere Allah’a tevbe ve istiğfar ederdi.
-Bazan dizleri üzerine çökerek, bazan iki ayakları üzerine ve bazan da sağ ayağını bükerek (sağ ayağını diker) sol ayağı üzerine otururdu.
-Hiçbir yemeği beğenmezlik etmezdi.
-Ramazan bayramında bayram namazına gitmeden önce birkaç hurma yerdi. (Bu hurmaların sayısı tek olurdu.)
-Kurban bayramında namazdan dönünceye kadar bir şey yememiş ancak kestiği kurban etinden yemişti.
-Yemek yerken birşeye dayanarak yemek yemez ve sofradan doymadan kalkardı.
-En çok okuduğu dua: “Allahümme Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar” idi. -Özür dileyenlerin mazeretini kabul ederdi.
-Kadınlarla et doğrardı.
-şakalaşır fakat şakasında da doğruyu söylerdi.
-Kendisine müracaat eden herkesin işine koşardı.
-Bir vakit yatacağı yeri ayıplamamıştır.
-Sokaklarda fazla dolaşmazdı.
-Besmele ile oturur ve besmele ile kalkardı.
-Herkese ayrı ayrı hal ve hatırını sorardı.
-Fazla ve lüzumsuz konuşmazdı.
-Her gece yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar onlara üfürür ve ıhlas, Felak ile Nas’ı okur sonra elleri ile başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği aşağı kısmına doğru vücudunu meshederdi.
-Bunu üç defa yapardı.
-Süt içer ve ağzını çalkalardı.
-Hurmayı salatalıkla yerdi.
-Karpuzla birlikte hurma yerdi.
-Kavunu taze hurma ile yerdi.
-Hurma ile tereyağını severdi.
-Balı severdi.
-Abdest bozmak istediği zaman oturmadan önce elbisesini kaldırmazdı.
-Vitir namazını bitirip selam verdiği vakit üç defa ve üçüncüsünde sesini yükselterek “Sübhanel melikil kuddus” derdi. -Cuma günü sabah namazında Secde suresini okurdu.
-Kendisine sevinç verici bir haber veyahud bir müjde gelince Allah’a şükretmek üzere secdeye kapanırdı.
-Çarşıya, pazara çıkar çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını satın alırdı.
-Kendisine verilen hediyeyi orada bulunanlarla paylaşır ve “hediye müşterektir” buyururdu.
-Evine girdiği zaman işe dişini misvaklamakla başlardı.
-Vaaz ve nasihatten sahabelerine bıkkınlık gelmesin diye hallerine bakıp ona göre gün ve saati kollardı.
-Kur’an’ı Kerim’i hatim ederken Nas suresini okuyunca Fatiha’dan başlar ve Bakara suresinin başından “Ve ulaike hümülmüflihun” ayetine kadar okuduktan sonra hatim yapar kalkardı.
-Ekmeği sağ eline karpuzu da sol eline alır bir ekmekten bir karpuzdan yerdi.
-Başkalarıyla yemek yediği zaman sofradan en son kalkardı.
-Müminin artığını yemesini severdi.
-Kabak tatlısı ve mercimek çorbasını çok severdi.
-Eline biraz arpa ekmeği alıp üzerine hurma koyup ekmek ile beraber hurmayı yerdi.
-Tatlı ve güzel kokulu hediyeler geldiğinde geri çevirmezdi.
-Tatlının tadına bakar ve güzel kokulu çiçek veya gülü koklardı.
-Hurmanın çekirdeğini şehadet parmağı ile orta parmağı arasına alıp atardı.
-ıçecekler içinde en çok sevdiği soğuk şerbet idi.
-Sol eline üzüm salkımını alır sağ eliyle üzümü yerdi.
-Patlıcan yer ve faydalarını anlatırdı.
-Turp yerken sünnet olan kişinin ilk ısırmasında Resulullah (S.A.V.)’i hatırlamasıdır.
-Yumurta yerdi ve severdi.
-Soğuk ve tatlı suyu severdi.
-Mesti siyahdı.
-Saçlarını gün aşırı tarardı.
-Saçlarını taramak için açarken Elem neşrahleke suresini okurdu.
-Abdestsiz durmazdı.
-Helvayı severdi.
-Sebze yemeklerini severdi.
-Kabak yemeğini severdi.
-Hiç kimse ile çekişmezdi.
-Bakmak istediği zaman bakacağı tarafa tamamiyle dönerek bakardı.
-Meclisinde bulunanlar bir şeye gülerse o da onlara uyarak gülerdi.
-Hiç bağırıp çağırmaz, kötü söz söylemezdi.
-Hiç kimseyi ayıplamazdı.
-Etrafına gelişi güzel bakmazdı.
-Lüzumsuz yere konuşmazdı.
-Dünya için, dünya işleri için kızmazdı.
-Bir şeye işaret edeceği vakit parmağı ile değil bütün eli ile işaret ederdi.
-Ev süpürürdü.
-Salatalığı taze hurma ve tuz ile yerdi.
-Meyvelerden en çok sevdiği yaş hurma, üzüm, kavun ve karpuz idi.
-Eti ısırarak yerdi.
-Semizotu severdi.
-Parmaklarını temizlemeden elini mendil ile silmezdi.
-ıçtiği kaba nefes vermez, bardağı ağzından uzaklaştırdıktan sonra nefesini alırdı.
-Cübbe giyerdi.
-Canı fazla sıkıldığı zaman sık sık sakalını avuçlardı.
-Hoşa gitmeyen bir şeyi yüze vurmazdı.
-Çok cömert idi. Hele Ramazan ayında esen rüzgar gibi eline geçen her şeyi dağıtırdı.
-Kabile ve akrabasına çok ikramda bulunurdu.
-Kendisinden istenilen herşeyi verirdi.
-Cenazelere katılırdı.
-Elbisesini yamardı.
-Kim olursa olsun kendisini çağırana “buyurun” diye cevap verirdi.
-Adımlarını ağır ve çekinerek atar, yürürken sallanmaz ve adımlarını fazla açmazdı.
-Açlık ve susuzlukla nefisle mücadele edilmesini söylerdi.
-Tok karnına uyunmamasını ve faydasız işleri terketmemizi söylerdi.
-Sol eliyle sümkürürlerdi.
-Toprağın üstüne oturur altına kilim gibi şeyler sermezdi.
-ınekten olan yağı severdi.
-Post üzerinde namaz kılmayı severdi.
-En çok sevdiği renk yeşil idi.
-En çok nefret ettiği huy yalandı.
-En çok lezzet aldığı et koyunun ön kolları idi.
-ıçecekler arasında en çok sevdiği şey: süt, bal şerbeti idi.
-Yattığı vakit Kafirun suresini okurdu.
Yeni elbise diktirdiği zaman onu Cuma günü giyerdi.
-Oturacağı zaman elleri ile elbisesini toplardı.
-Helaya gireceği zaman pabuçlarını giyer, başını örterdi.
-Duada (bir şeyi) istediği zaman, avuçlarınının içini kendine doğru çevirirdi; bir şeyden sığındığı vakitte avuç dışlarını kendine doğru çevirirdi.
-Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden akşam namazını kılmazdı.
-Yürürken ardına bakmazdı.
-Kendisinden kötü söz duyacağı kimseye yaklaşmazdı.
-ınsana ait olan kan, diş, saç, tırnak gömülmesini emrederdi.
-Ani ölümden (Allah’a) sığınırdı, ölmeden önce hastalanmasını isterdi.
-Balı severdi.
-Yeşilliğe ve akan suya bakmaktan hoşlanırdı.
-Tesbihi parmaklarını sayarak yapardı.
-Kına kokusunu sevmezdi.
-Yemeğin buharı gitmeden yenmesini hoş karşılamazdı.
-Müezzin ezan okuduğunu duydumu müezzin sustuğu vakit onun söylediğini söylerdi.
-Aynayı, sürmeyi, tarağı, misvakı, gülyağı şişesini bıraktığı olmazdı, yanında taşırdı.
-Buyurdu ki: Vermürselati suresini okuyan “Fe bieyyi hadisin badehü yü’minun”a gelip erişince “Amenna billahi=Biz Allah’a iman ettik” deyin.
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr | ixfy.net| zoobi Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst