Schek Öğretmen Alımı, Mülakat Tarihi ve Soruları

Yeliz

New Member
SHÇEK Sözleşmeli Personel Alım ılanı 2011,SHÇEK Sözleşmeli Personel Alım ılanı 2011 kaç kişi alacak,SHÇEK Sözleşmeli Personel Alım ılanı 2011 nasıl başvurulur,SHÇEK Sözleşmeli Personel Alım ılanı 2011 yazılı sınav,SHÇEK Sözleşmeli Personel Alım ılanı 2011 mülakat soruları
SHÇEK; Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen, Din Görevlisi ve mühendis alacak.
MERKEZ VE TAşRA TEşKıLATINA ALINACAK SÖZLEşMELı PERSONEL ıLANI

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ılişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5′e göre Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NıTELıKLER VE POZıSYONLAR: A) GENEL şARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. .

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

El) POZıSYON VE ÜCRETLER:

1) Pozisyon sayıları ve sözleşme brüt ücretleri: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek I Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

2) Pozisyonların il dağılımı: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek II Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

C) YAPILACAK SINAVLAR VE ÖZEL şARTLAR:

1) Mütercim Sınavı SHÇEK Genel Müdürlüğü Internet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

2) Çocuk Eğiticisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

3) Sosyolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

4) Sosyal Çalışmacı Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

5) Psikolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. *

6) Fizyoterapist Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

7) Çocuk Gelişimcisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

8) Diyetisyen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

9) Hemşire Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

10) Sağlık Memuru Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

11) Öğretmen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

12) Din Görevlisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

13) Mühendis : SHÇEK Genel Müdürlüğü ınternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.
2- BAşVURUYA ıLışKıN AÇIKLAMALAR:

A) BAşVURU TARıHı VE YERı:

1) Başvuru Tarihî: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). Başvuru 23/03/2011 tarihi saat 17.00′da sona erecektir.

2) Başvuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (www.shcek.gov.tr) yayımlanan başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulduktan sonra ıl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden herhangi birine müracaat edile çektir. Birden fazla ıl Müdürlüğüne ve birden fazla unvan için başvuru yapılmayacaktır.

B) BAşVURU SIRASINDA ıSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Talep Formu, (ıl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince sistemden alınacaktır.)

2) Öğrenim belge fotokopisi,

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4) KPSS sonuç belgesi,

5) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı. ,

Adaylar belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte ıl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. ıl Müdürlüklerinde görevli personelce belgelerin birer örnekleri onaylanarak teslim alındıktan sonra asılları adaylara geri verilecektir.

C) BAşVURULARIN DEğERLENDıRıLMESı VE ATAMA :

1. Mütercim, Çocuk Eğiticisi, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınaVa çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.shcek.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. Sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %40′ı sözlü sınav puanının %60′ı esas alınarak belirlenecektir.

5. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

6. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir. Ayrıca adaylar tercihler dışında;

“a)Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum. b)Tercih harici atamayı kabul etmiyorum”

Seçeneklerinden birini zorunlu olarak seçmesi gerekmektedir. Tercihlerine yerleşemeyen ve tercih dışı seçenek olarak (a) “Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum” seçeneği işaretlenmiş ise atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması iptal edilen adayların yerine veya herhangi bir nedenle atama yapılamadığı için boş kalan pozisyonlara puan sıralaması ve kurumsal ihtiyaca göre resen atama yapılacaktır, (b) “Tercih harici atamayı kabul etmiyorum” seçeneği işaretlenmiş ise boş kalan pozisyonlar için ilgili aday tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Mühendis pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak suretiyle boş bulunan sözleşmeli personel pozisy onlarına yerleştirmesi yapılacaktır.

9. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda ki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

D) TEBLıGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN ıSTENıLECEK BELGELER :

1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

3) Askerlik Durum Belgesi.

4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)

5) Sabıka Kaydı, (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)

6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

8) Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).

ıLAN OLUNUR

Shçek Sözleşmeli Personel Mülakat Tarihi ve Mülakat soruları buradan yayınlanacaktır...
 

Ebru

New Member
BAşBAKANLIK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.SÇE.0.71.02.00-929/
Konu: : Sözlü Sınav Sonuçları
06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ılişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5’e göre KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacağı ilan edilerek 14-23 Mart 2011 tarihleri arasında başvurular alınmıştır.

ılanın “D Tebligat” başlığında “Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Başarı sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen atanmaya esas belgelerini 09.05.2011 tarihine kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ınsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına Anafartalar Caddesi No:70 Ulus / ANKARA adresine şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.
Posta ile gönderilen belgelerin geç ulaşmasından veya eksik belge çıkmasından kaynaklanan olumsuzluklardan kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Yazının ve ekte gönderilen duyurunun internet sitesinde yayımlanarak sınava başvuran adaylara duyurulması hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.ıbrahim BARK
Genel Müdür Yardımcısı
Sınav Komisyonu Başkanı

Ek : Duyuru (ılgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız...)

ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN ıSTENıLECEK BELGELER :
1. Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).
2. Öğrenim Belgesinin Aslı veya Aslı Gibidir ıbareli Noter Tasdikli Sureti.
3. Askerlik Durum Belgesi.
4. 6 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).
5. Sabıka Kaydı (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli).
6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.
7. Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.
8. Mal Bildirimi Formu (www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa).
9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst