Sosyal Bilgiler Alan Sınavı Soruları 2013 - ÖABT 2013

Arzu Rana

Active Member
Kpss Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı Soru ve Bilgi Paylaşımı

ılkçağ’da Anadolu birçok uygarlığa beşiklik yapmıştır.

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bunlardan biri değildir?
A) Hititler B) Asurlar C) Frigler D) Lidyalılar E) Urarturlar

ılkçağ’da Mezopotamya’da birçok uygarlık kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklardan biri değildir?

A) Sümerler B) Akadlar C) Babiller D) Mikenler E) Asurlular

Miladi Takvim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir Yıl 365 gün 6 saattir
B) Artık yıl vardır.
C) ılk kez mısırlılar kullandılar.
D) Son şeklini Papa XIII. Greguar verdi.
E) ıslam öncesi Araplar kullandılar.


Hz. Ömer zamanında vilayetlere valilerin yanında adalet işlerine bakacak kadılar tayin edilmiştir.
Bununla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) Din eğitimi düzenlenmiştir.
B) Askeri alanda düzenleme yapılmıştır.
C) Ekonomi düzenlenmiştir.
D) ısyanların çıkması önlenmiştir.
E) Yargı ve yönetim ayrılmıştır


Bizans ve Sasani uygarlıklarının aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslam uygarlığını etkilediği söylenemez?

A) Mimari
B) ıdari
C) Dînî
D) Mali
E) Siyasi


Mekke'de baskıların artması üzerine Medine'ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkanı elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonucunda meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Muhacir ile Ensar kardeş ilan edildi.
B) ıslâm devleti kuruldu.
C) Vatandaşlık antlaşması yapıldı.
D) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi.
E) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkanı buldular


Mekkeli müşrikler ıslamiyet'e karşı çıkmışlar ve Müslümanlara eziyet ederek, onların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine neden olmuşlardır. Hicret'ten sonra da Müslümanları tamamen yok etmek amacıyla saldırılarını sürdürmüşlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin ulaşmak istedikleri temel amaçtır?

A) Müslümanları Mekke'den çıkarmak
B) Arap kültürünü korumak
C) Ekonomik çıkarlarını korumak
D) ıslamiyeti ortadan kaldırmak
E) Yahudiler ile işbirliği yapmak


Arap Yarımadasındaki Hicaz bölgesinin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arap Yarımadası'nın en kalabalık yeri olması
B) Dini ve ticari bir merkez olması
C) Arap Yarımadası'nın ortasında bulunması
D) ıklimin yaşam şartlarına daha uygun olması
E) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması


Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehit edilmesi sonucunda Emeviler Dönemi'nde halifelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Divan teşkilatının kurulması
C) Muhafız teşkilatının kurulması
D) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
E) Emir-ül Ümeraların yetkilerinin artırılması


Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nde sınırların genişlemesiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması
D) Divan teşkilatının kurulması
E) Tevaif - i Mülûk devletlerinin kurulması


ıslamiyet'in kabul edilmesiyle Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların geleneklerinde birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?

A) Kan davası
B) Kabe'nin kutsallığı
C) Kabilecilik anlayışı
D) Kölelik anlayışı
E) Kadının toplumdaki yeri


Psikoloji ve antropoloji disiplinlerinin yakın ilişki içinde olduğu antropoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kültür-kişilik
b. Kültürel maddecilik
c. Etnobilim
d. Simgeci/yorumcu antropoloji
e. Yapısalcılık


Kültürün değişmesinde en önemli etkenin başka kültürlerden gelen kültürel öğeler olduğunu savunan antropoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Evrimcilik
b. Kültürel maddecilik
c. Difüzyonizm
d. ingiliz işlevciliği
e. Yeni işlevcilik


Toplumda ortaya çıkan çatışmaların toplumsal yapının işleyişinde önemli bir unsur olduğunu savunan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Postmodernizm
b. Yapısal işlevcilik
c. Yapısalcılık
d. Yeni işlevcilik
e. Kültürel maddecilik


Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri olamaz?
a. Değişim
b. Öğrenilebilirlik
c. tçgüdüsellik
d. Süreklilik
e. Evrensellik


Aşağıdakilerden hangisi yazdıklarında değindiği konular nedeniyle antropolojinin babası olarak kabul edilir?
a. Aristoteles
b. Platon
c. Cicero
d. Strabon
e. Herodotos

Yaşayan insan topluluklarının biyolojik çeşitliliğini,büyüme ve gelişme sorunlannı inceleyen antropolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Biyoarkeoloji
b. Paleoantropoloji
c. Primatoloji
d. Fiziksel antropoloji
e. Sosyal-kültürel antropoloji


ınsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları, araç-gereç ve düşüncelerin bir toplumdan diğerine geçme sürecine dayandırarak açıklayan düşünceye ne ad verilir?
A. Etkileşim tezi
B. Yayılma tezi
C. Değişim tezi
D. Evrim tezi
E. Homosantrizm


ABD'de hem Kızılderililere hem de Afrika'dan getirilmiş siyah tenli insanlara ait kültürün, kültürleşme yoluyla ortadan kalkması aşağıdaki lerden hangisi ne bir örnektir?
A) Kültürel değişme
B) Kültürel çözülme
C) Kültürel yayılma
D) Kültürel yozlaşma
E) Kültürel özümseme


Irkların tarihini, biyolojik evrimin ilke ve aşamalarını inceleyen insanbilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal insanbilim
B) Kültürel insanbilim
C) Psikolojik insanbilim
D) Fizik insanbilim
E) Etnoloji


ınsanbilimciler, "insanların ve toplumların birbirinden farklı olmasının nedeni"ni aşağıdakilerden hangisinin farklı oluşuyla açıklarlar?
A. Kültürün
B. Akıl ve düşüncenin
C. Görünüşlerinin
D. Doğal koşulların
E. Üretim ilişkisinin


Aşağıdakilerden hangisi insanbilimine katkı sağlayan bilim dallarından biri değildir?
A) Astroloji
B) Karşılaştırmalı dilbilim
C) Ekoloji
D) Psikoloji
E) Arkeoloji


1871 yılında Morgan tarafından yazılmış olan ve insanın kültürel evrimini, teknolojiyi esas alarak üç ana evreye ayıran eserin adı nedir?
A. Eski Ahit
B. insanın Yücelişi
C. Eski Toplum
D. ilkel Toplum
E. Türlerin Kökeni


Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu ve cevap aradığı sorulardan biri değildir?
a. Toplumlar ve kültürler neden farklıdır?
b. Bazı toplumlar ve kültürler neden benzer?
c. Bazı toplumlar ve kültürler neden diğerlerinden daha üstündür?
d. Toplumlar ve kültürler neden değişir?
e. Toplumlar ve kültürlerin değişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?


Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin temel yaklaşımını oluşturan ilkelerden biri değildir?
a. Etnikmerkezcilik
b. Kültürel görecilik
c. Bütüncülük
d. Karşılaştırmacılık
e. Evrensellik


Primatlar takımı iki büyük alt takıma aynlmaktadır. Bunlardan biri prosimiyenler olarak adlandırılır. Buna göre primatlar takımının diğer alt takımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kuyruksuz büyük maymunlar
b. Yeni Dünya Maymunlan
c. Eski Dünya Maymunlan
d. Antropoidler
e. Platiriniler


ınsanın hiç tanımadığı bir kültürün içerisinde nasıl davranacağını bilememesine neden olan ve bu nedenle bunalımlara yol açan sürece ne ad verilir?
a. Kültürel uyum
b. Kültür şoku
c. Kültürel yayılma
d. Kültürel gecikme
e. Kültürel bütünleşme


Nesilden nesile aktarılan gelenek-görenek ve alışkanlıklarımızı ve bunlarda meydana gelen değişimleri bilimsel bir bakış açısıyla ele alıp inceleyen antropolo
jinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Paleoantropoloji
b. Sosyal-kültürel antropoloji
c. Fiziksel antropoloji
d. Primatoloji
e. Dil antropolojisi


Diğer canlılarla karşılaştırdığında insanın hayatta kalmak ve türünü devam ettirebilmek açısından sahip olduğu en önemli yetenek nedir?
a. Düşünme
b. Hatırlama
c. Hayal kurma
d. iletişim kurma
e. Kültür yaratma


Antropologun alan araştırması yaparken kendini de gözlemlemesi ve kendi deneyimlerini de yazmasına ne ad verilir?
a. Hikayeci etnografya
b. Katılımcı gözlem
c. Karşıt gözlem
d. Tersine çevrilmiş etnografya
e. ıçe dönük antropoloji


Hz. Muhammed'den sonra ıslam Devleti'nin gücünü sarsan önemli gelişmeler olmuştur.
Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

ılk karışıklıklar - ılk ayrılıklar - Kesin ayrılıklar
A) Hz. Osman - Hz.Ali - Abbasiler
B) Hz. Ebu Bekir - Hz.Osman - Abbasiler
C) Hz. Ömer - Hz.Osman - Emeviler
D) Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali
E) Hz. Osman - Hz. Ali - Emeviler


Emeviler dönemine ait idari alandaki gelişmelerden hangisi bu dönemi "Dört Halife Dönemi" nden ayırmaktadır?

A) Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi
B) ılk ıslam parasının bastırılması
C) Donanmaya önem verilmesi
D) Hilafetin saltanata dönüştürülmesi
E) Mekke'nin kutsal sayılması


I. ılk ıslam parasının basılması
II. Arapça'nın resmi dil olması
III. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması
Yukarıdaki olaylar hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Abbasiler
B) Emeviler
C) Dört Halife Devri
D) Endülüs Emevileri
E) Selçuklular


Aşağıdakilerden hangisi Emeviler zamanında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Hilafetin Memlüklere geçmesi
B) ıstanbul'un kuşatılması
C) ıslâm mimarisinin gelişmesi
D) Kuzey Afrika ve ıspanya'nın fethi
E) şam'ın başkent olması


Hz. Muhammed'in vefatından sonra ıslâm tarihinde "Dört Halife Devri" başlamıştır. :
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin en önemli özelliğidir?

A) Devlet başkanlarının seçimle belirlenmesi
B) ılk ıslâm parasının bastırılması
C) Talas Savaşı'nın kazanılması
D) Mekke'den Medine'ye hicretin gerçekleşmesi
E) Halifeliğin saltanata dönüşmesi


I. Sıffin Savaşı
II. Hakem Olayı
III. Kerbela Olayı
Bu gelişmelerin ıslam dünyası açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dört Halife Devri'nde gerçekleşmesi
B) Ülkenin eyaletlere bölünmesi
C) Müslümanlar arasında ayrılıkların ortaya çıkması
D) Muhafız teşkilatının kurulması
E) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanması


Hz. Ebubekir, ölümünden sonra yerine Hz. Ömer'in halife olmasını tavsiye etmiştir.
Bu durum Hz. Ebubekir'in ölümünden sonra aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını engellemiştir?

A) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin oluşmasını
B) Halife seçiminde doğabilecek iç karışıklıkları
C) Komşu devletlerle mücadelelerin artmasını
D) ıslam kültürünün özelliğini yitirmesini
E) Dört Halife döneminin uzun sürmesini


Aşağıdakilerden hangisi Cilalıtaş Devrinin özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumsal hayata geçiş
B) Üreticiliğin başlaması
C) Hayvanların evcilleştirilmesi
D) Ağaçtan ve kerpiçten evler yapılması
E) Ateşin bulunması


Hellen Medeniyeti, Makedonya Kralı Büyük ıskender’in Asya seferi sonunda doğu ve batı kültürünün kaynaşması sonucu oluşmuştur.
Aşağıdaki Medeniyetlerden hangisi Hellen Medeniyetinin oluşmasına katkıda bulunmamıştır?
A) Avrupa
B) Anadolu
C) Çin
D) Mezopotamya
E) Mısır
Etiketler: sosyal bilgiler alan sınavı soruları, örnek sorular, en kapsamlı sosyal bilgiler alan soruları, 2013 alan sınavı soruları indir,
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst