SYDV 2012 Personel Alımı - Kahramanmaraş / Elbistan

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
ELBıSTAN ıLÇESı SOSYAL YARDIMLAşMA VE DAYANIşMA

VAKFI BELıRSıZ SÜRELı SÖZLEşMELı PERSONEL ıSTıHDAM ıLANI


Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı ış Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, ış Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ılişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 6 adet Sosyal Yardım ve ınceleme Görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.

GENEL şARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son Başvuru tarihi itibariyle(28.09.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,ÖZEL şARTLAR1) Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisadi idari Bilimler, ıktisat, ışletme Fakültelerinden veya fakültelerin lisans (4 yıl süreli) düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak gerekir

2) 9–10.07.2011 veya 07–08.07.2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

3)Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (19.09.2012)önce Elbistan'da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.

4) Bilgisayar(en az kelime işlemci, işlem tablosu ve sunum programlarını)kullanabiliyor olmak. Adaylar bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika ile belgelendirileceklerdir. Ayrıca, adayların bilgisayar kullanma becerileri mülakat sınavında ölçülecektir.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

6) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Bu vasıf, tercih sebebi sayılacaktır.MULAKAT SINAVINA GıRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN ıSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi

2)Özgeçmiş (CV)

3)ıkametgah belgesi

4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

6) KPSS sınav sonuç belgesi,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf,

8) Askerlik Durum Belgesi

9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınava asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)

10) Sabıka kaydı,

11) B sınıfı sürücü belgesi

12) Bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifikaSINAVA BAşVURU YERı VE ZAMANI

1- Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenelMüdürlüğü'nün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik ortamda 19.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan .gov.tr adresinden 01.10.2012 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.

4-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar aşağıda yazılı olan Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri Elbistan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kızılcaoaba mah.ıstiklal Cad.Hükümet Konağı Kat: Kahramanmaraş/Elbistan) elden 01.10.2012 ile 05.10.2012 tarihleri arasında mesai saatleri arasında getirecektir..Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

MÜLAKAT SINAVININ şEKLı KONULARI VE TARıHı

Sınav 08.10.2012 tarihinde saat:9:00'dan itibaren başlamak üzere mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.

KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların üç katı (18) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.

Mülakat sınavında adayların yazılı ve sözlü ifade, iletişim, sorun çözme ve kavrama, bilgisayar kullanma bilgisayar kullanma bilgi ve becerileri, hukuka giriş düzeyinde temel hukuk ve mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülecektir. Bu nedenle mülakata katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mevzuatları incelemeleri tavsiye olunur.

-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu

-5737 sayılı Vakıflar Kanunu

-4857 sayılı ış Kanunu

- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve ızleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-633 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur. Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekir.ışe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 60'ı ile mülakat puanın yüzde 40'ı toplanarak hesaplanır.Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur.Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir.PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz.Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.ışe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün onay işleminden sonra yapılacaktır.

NOT: Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.ELBıSTAN ıLÇESı SOSYAL YARDIMLAşMA VE DAYANIşMA

VAKFI BELıRSıZ SÜRELı SÖZLEşMELı PERSONEL ıSTıHDAM ıLANI


Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı ış Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, ış Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ılişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 1 adet Büro Görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.

GENEL şARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son Başvuru tarihi itibariyle(28.09.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,ÖZEL şARTLAR1) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2) 9–10.07.2011 veya 07–08.07.2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

3)Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (19.09.2012)önce Elbistan'da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.

4) Bilgisayar(en az kelime işlemci, işlem tablosu ve sunum programlarını)kullanabiliyor olmak. Adaylar bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika ile belgelendirileceklerdir. Ayrıca, adayların bilgisayar kullanma becerileri mülakat sınavında ölçülecektir.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.MULAKAT SINAVINA GıRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN ıSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi

2)Özgeçmiş (CV)

3)ıkametgah belgesi

4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

6) KPSS sınav sonuç belgesi,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf,

8) Askerlik Durum Belgesi

9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınava asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)

10) Sabıka kaydı,

11) Bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifikaSINAVA BAşVURU YERı VE ZAMANI

1-Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenelMüdürlüğü'nün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik ortamda 19.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan .gov.tr adresinden 01.10.2012 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.

4-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar yukarıda yazılı olan Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri Elbistan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kızılcaoaba mah.ıstiklal Cad.Hükümet Konağı Kat: Kahramanmaraş/Elbistan) elden 01.10.2012 ile 05.10.2012 tarihleri arasında mesai saatleri arasında getirecektir. Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

MÜLAKAT SINAVININ şEKLı KONULARI VE TARıHı

Sınav 08.10.2012 tarihinde saat 9:00'dan itibaren başlamak üzere mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.

KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların üç katı (3) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.

Mülakat sınavında adayların yazılı ve sözlü ifade, iletişim, sorun çözme ve kavrama, bilgisayar kullanma bilgisayar kullanma bilgi ve becerileri, hukuka giriş düzeyinde temel hukuk ve mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülecektir. Bu nedenle mülakata katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mevzuatları incelemeleri tavsiye olunur.

-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu

-5737 sayılı Vakıflar Kanunu

-4857 sayılı ış Kanunu

- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve ızleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-633 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur. Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekir. ışe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 60'ı ile mülakat puanın yüzde 40'ı toplanarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur. Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir. PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz. Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.ışe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün onay işleminden sonra yapılacaktır.

NOT: Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst