Turizm Haftası (15-22 Nisan)

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
TURıZM HAFTASI (15-22 Nisan)
TURıZM NEDıR?
Turizm, ilk çağlarda meraktan doğan bir gezi anlayışı olarak görülmektedir. Orta Çağ’da ise turizm, nitelikli geziler, dini yerlerin ve eserlerin ziyareti olarak yapılırdı. Orta çağ turizminin en ünlü kişilerinden biri Marco Polo’ dur. Osmanlıların en ünlü gezgini de hepimizin bildiği Evliya Çelebi’dir. Eskiden turistlere seyyah, gezgin gibi sıfatlar yakıştırılırdı.
Ancak, içinde bulunduğumuz 20. yüzyılda buharlı gemilerin, lokomotif ve demiryollarının, en sonunda motorlu araçların, uçakların hizmete girmesiyle turizmde canlılık görülmeye başladı.
ınsanların, talihin her çağında değişik nedenlerden dolayı gezdiklerini biliyoruz. Ancak, günümüzde teknolojinin gelişmesi, kişi başına düşen gelirin artması, refah seviyesinin yükselmesi, dinlenme zamanının planlanabilmesi, turizmi bir işkolu haline getirilmiştir. Artık, turizm olgusu sosyal ve ekonomik bir olaydır.
Tarihsel gelişimin içinde, turizmin tanımını yapmak gerekecektir. En uygun tanım şudur:
“ınsanların, sürekli yaşadıkları ve çalıştıkları çevre dışında bir yere seyahat etmeleri ve bu amaçla gittikleri yerlerde geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili etkinliklere turizm denir.”
Bunun yanında kendi yurdumuzun içinde, yaşadığımız ve çalıştığımız yer dışındaki gezi ve dinlenme eylemlerine iç turizm, aynı amaçla yurt dışına yaptığımız gezi1erede dışturizm denir.
Turizmin temelinde gezmek, görmek, inceleme,k, dinlenmek, toplumsal ve kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek vardır.
TURıST KıME DENıR?
Turist, turizm tanımındaki özelliklere uygun olarak, belirti1en nedenlerin etkisiyle belirli bir süre için seyahat eden, ziyaret ettiği ülkenin bir konaklama tesisinde en bir gece kalan, parasal gücü, zamanı, sınırlı olan, rahatına düşkün, geleek1erini koruyan, temizlik ve konfor arayan, maceraperest olmayan insandır.
Bir ülkeye farklı nedenlerle göçebe, mülteci, diplomat gibi amaç, sıfatlar, görev ve nedenlerle gelenler turist sayılmazlar. Ülkenin bir konaklama tesisinde gecelemeyen, yani ülkede 24 saatten az kalanlara da turist değil, günübirlikçi denir.
TURıZMıN TÜRK EKONOMıSıNDEKı YERı
Dünya milletleri ıkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir yandan toplumsal gelişmelerini sağlamışlar, bir yandan da iş zamanlarını kısaltarak tatillerini uzatmayı başarabilmişlerdir. Tatil yapmak, önceleri varlıklı kişilerin hakkı gibi görünürdü. Zamanla toplumların gelişmişlik seviyesi yükseldikçe, tatil yapmak da demokratik bir gelişim gösterdi, herkesin hakkı sayıldı. Bu gelişim ve etkinlikten pay almak için devletler turistleri tatmin ve memnun edici çalışma ve yatırımlara yöneldiler.
Bilindiği gibi turistlerin ülkemizde yaptıkları harcamalar sonunda bıraktıkları yabancı ülke paralarına “döviz” denmektedir.
Günümüzde uluslararası ilişkiler sıklaştığından ve geliştiğinden bu yabancı paraların ekonomimizdeki varlığı yeterliliği, artışı önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de devlet ve özel kişilerce turizme önem verildi.Ülkemizin doğa1 güzellik, tarihi eser, temel turistik özellik bakımından turizme elverişli nitelikleri vardır. Yapılan girişimlere’ rağmen turizm açısından amaçlanan hedefe yoğunluğa ve verimliliğe ulaşılamamıştır. Bu nedenle de ülkemizin turizm gelirleri beklenilenin altındadır.
Turistik etkinliklerin sonucunda Türkiye’mizin elde ettiği dövizler yeterli olmamasına rağmen dış ticaret dengesini sağlamada önemli rol oynamaktadır.
Turizmin milli gelirimiz içindeki payı oldukça düşüktür.
Bu alanda daha fazla gelir sağlayıcı çalışmalar yürütülmektedir.
Turizm, belirli alanlara ve yörelere’ yönelik olduğundan (deniz sahilleri gibi) buralarda ihtiyaç maddesi tüketimi oranında bölgesel bir hayat pahalılığı gözlenmektedir. Bu geçici olduğundan önemli sayılmamaktadır.
Turizmin hareketli olduğu yörelerde, turizm sezonunda iş alanı ve hacmi genişlemekte, birçok kişi geçici de olsa iş bulma imkanına kavuşmaktadır. Yani turizm, ülkemizde işsizliği hafifleten bir etki yaratmaktadır.
Tarım ürünleri, turistik mal ve eşya, hizmet üretiminde artış, bunun beraberinde de gelir sağlamaktadır. Bunun dışında turizm; bina, konaklama tesisi, temizlik, tertip-düzen, konfor gibi konularda bizi yenileşmeye ve gelişmeye götürmektedir. Yabancı dil bilen eleman ihtiyacının artması, yabancı dil öğrenimini etkileyerek teşvik etmektedir.
TURıZM ÇEşıTLERı
1-Dinlenme turizmi: ınsanın çalışma yükü, yaşama biçimi; çevrenin olumsuz etkileriyle zarar gören vücudu ve ruh sağlığını yıpratır. Yitirilen bu fizik ve ruh sağlının tekrar kazanılması için geçici bir süre çevre değiştirmek olumlu etki yapmaktadır. Bu nedenle dinlenme turizmi gelişmektedir.Dinlenme turizminin amacı, çalışan kişilerin belirli bir dönemde tatillerini kullanarak dinleme amacıyla, sürekli oldukları yerin dışına seyahat etmeleridir.
2 – Kültürel turizm: Kültürel turizmin çok çeşidi nedenleri vardır. Eski sanat eserlerinin, tarihi eserlerin, eski Uygarlık kalıntılarının görülmesi amacıyla yapılan seyahatlerdir.
3- Sosyal (yönü olan) turizm: Sosyal yönü olan turizm, insanların birlikte yaşamalarından doğan isteklerinin etkisiyle ortaya çıkan bir turizm çeşididir. Ülkeden ülkeye veya yurt içinde yapılan akraba ziyaretleri, balayı gezileri, düğün ve törenlere katılma gezileridir.
4 – Spor turizmi: Spor turizmi, spora ilgi duyan kişilerin turizme katılmalarından doğan olay ve ilişkilerdir.Ülkeler arası spor karşılaşmaları gibi.
5 – Ekonomik turizm: Fuar, sergi, festival gibi işleri nedeniyle katılanların veya buraları yalnız ziyaret edenlerin, kongre, uluslararası şirket toplantılar gibi etkinliklerde bulunanların oluşturduğu turizmdir.
6 – Politik turizm: Politikacıların ve diplomatların oluşturduğu turizm çeşididir.
7- Sağlık turizmi: Kaplıcalar, içmeler, gibi doğal tedavi merkezlerine yapılan gezi ve konaklamanın oluşturduğu turizm türüdür.
TURıSTLERıN GENEL EğıLıM VE BEKLENTıLERı
Turistlerin amaçlandı, genel eğilim ve beklentilerini şöyle sıralamak mümkündür:
1 -Alışılmışın dışında doğal, tarihi, toplumsal ve kültürel çevreler görenek ve tanımak.
2-Eğlenmek ve dinlenmek: Turistlerin genel beklentilerinden en önemlisidir.Eğlenme ve dinlenme araç Ve ortamın yeterliliği turizmi doğrudan etkilemektedir.
3-Hoşgörü, denetimsiz yaşamak: Turistler geziye çıkarken toplumsal denetimden kurtulmak umudu taşımaktadırlar.Giyim, eğlence gibi konularda kontrolsüz olmak özlemindedirler.
4-Yabancılık duymamak ve güvenirlik: Turist topluma yabancı kişidir. Çevre değiştiren bir insan olarak yabancılık hissedecektir.
Bu nedenle kaldığı yere çabuk ısınmasını sağlamak amacıyla kendisine sıcak davranılmasını bekler.
5-Rahat yaşama şartları: Turizm bir gelişmişlik göstergesidir. Turist, kendi ülkesinde rahatça yaşayabilecek hayat şartlarını taşıyan bir kimsedir. Özellikle turistik hizmetlerin kaliteli, temiz ve sağlıklı olması gerekmektedir.
6-ıdari işlemlerde kolaylık bekler: Bu, gümrük kapısından otellere, müzelere, diğer kurumlardaki işlemlere kadar hepsini kapsar. Bunun kökeninde serbest zaman etkinliği olan turizmin, özgür, her türlü toplumsal kalıpların sınırlanmasından hiç olmazsa bir süre uzak kalma arzusudur.
TURıZMıN ÖNEMı (KONUşMA)
Turizm, günümüzde önemini pekiştiren bir olgu konumuna yükselmiştir. Kişiler açısından gezmek, dinlenmek, eğlenmek ve öğrenmek amacıyla yapılan geziler, ülkeler açısından bir gelir kaynağı olarak algılanmaktadır.Üstelik döviz getiren bir kaynaktır.
Turizmi daha verimli hale getirebilmek için yeni yeni tesisler yapılmakta, değişik konforlar geliştirilmektedir. Burada turizmin öznesinin insan olması bakımından önemini irdelemek gerekecektir. Öncelikle turistlerin ülkemize gelişlerinin amaçları ve beklentileri çok iyi belirlenerek, çalışmaların bu doğrultuda yapılması, geliştirilmesi yararlı olacaktır.​
Ülkemize gelen turistlerin memleketleri, teknolojik açıdan genellikle bizden daha ileri ülkelerdir. Bu gerçek turistlerin, memnun edilmesini güçleştirmektedir. Yurdumuzda, ıngilizce veya bir başka dilde yayın yapan yeterli kalite ve sayıda bir gazete bulmakta güçlük çekmektedirler. Böyle bir veya birkaç gazete varsa bile dağıtımları genele ulaşamamaktadır. ıletişimin bu kadar ileri olduğu bir çağda bu bir eksiklik olarak görülmektedir.​
Ülkemizin yeterli derecede tanıtılması henüz tam olarak sağlanamamıştır. Artık devletimiz, kurum ve kuruluşlarımız, bireylerimiz el birliği ile bir “Turizm seferberliği” başlatmalıdır. Uluslararası tanıtım etkinlikleri amacına ulaşacak düzeye getirilebilir.​
Bilindiği gibi turizm, toplumsal bir olgudur. Toplumu’ muzun gerek okullar, gerekse yaygın eğitimiyle, yayın kurum ve organlarıyla turizm bilinci ve sorumluluğu pekiştirilmelidir. Çeşitli uygulamalarla yabancı dil eğitimi çalışmaları küçük yerleşim birimlerine indirgenebilir, yöneltilebilir. Turizm eğitiminde sokaktaki insan da sorumluluğunu hatırlayabilmelidir.​
Yeryüzünde az bulunur doğal güzelliklere, tarihi eserlere, uygarlık kalıntılarına, daha açık deyimle turizm potansiyeline düşen turizm geliri, gerekenin altındadır. Hak etmemiz gereken bu değildir elbet. Buna bir de insanımızın konukseverliği, sıcak kanlılığı, güler yüzlülüğü eklenirse değerler bütünü daha da artmaktadır.
Biz, devlet ve toplum olarak daha yüksek oranda turist ağırlayabilecek kapasite ve yapıdayız. Bu alanda bireysel sorumluluklarımızı artırarak devlet gücüne kanalize edip ona omuz verebildiğimiz an turizmimiz gelişecektir.​
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst